Najô Ùczba

 • Najô Ùczba 1: W Mirochòwsczim lese, Swiãti Mikòłôj a Gwiôzdór, Przedstôwiómë sã, Jô – Pisowniô Ô, Drëszë, Jak nazywómë i czëtómë kaszëbsczé lëtrë?, Leksykalné interferencëje w gôdce bilingwalnëch mieszkeńców wsë Lësé Jamë, Jezëskòwô Biżónka, Kaszëbsczé nôzwëska[2007r.]
 • Najô Ùczba 2: Jak zacząc nôùkã kaszëbsczégò w szkòle?, Zapadłi Zómk, Kaszëbsczé gwarë, Nasze chëczë – rozmienié tekstu, Dwanôsce bracynów, Kaszëbsczw jãzëk, Czedë piszemë kaszëbsczé samòzwãczi?, Czawrotanié, Kaszëbskô gôdka[2007r.]
 • Najô Ùczba 3: Zajcowi kalãdôrz, Stolemë, Jastrë, Zwëczi naji chëczi – pisënk Ë, Spòrt, Ò spółwzãkach, Bôjczi, Zmartwëchwstôł Pón; Jesce, Jes, Jesta. [2007r.]
 • Najô Ùczba 4: Òpòwiesc ò Francyszkù Peplińsczim, Złoti mańtel ksãca Swiãtopôłka, Ùkłôdanié wëpòwiesców bòhaterów wiérsza. [2007r.]
 • Najô Ùczba 5: Jak òrganizowac kaszëbsczi jãzëk w szkòle?, Szkòłowô wanoga pò Kaszëbach, Wanodżi Stolema Dréptë, Rôj Marije, Jak ùgòscëc gòscy – pisënk à i Ą, Kaszëbsczw ksążãta, Wanóżnka, Rézowô wëliczónka. [2007r.]
 • Najô Ùczba 6: Jantar, Dzeje Bòcóna i Żabë w „Bôjce ò Bòcónie”, Mestwin II, Mscëwòju!, Ùtrwalenié wskôzów pisënkù kaszëbsczégò samòzwãkù „Ë” sparłãczoné z „Rokã ks. Bernarda Sëchtë”, Kaszëbsczé Ë, Òbrôzczi z kaszëbsczich stron, Bôjczi. [2007r.] 
 • Najô Ùczba 7: Stôré na nowé, Bùsznô Damroka, Pòznôwómë gminã Żukòwò, Jesenné kwiatë, Jesenné czarë, Jeséń, Ùczbq przez zabawã. [2007r.]
 • Najô Ùczba 8: Kùlómbószów Krësztof i bùlwë, Czarownice w Stajszewie, Rëbacczé zajãcé, Òtmiana personowëch zamionów, Mój ògródk, Bùlewka, Ùczba przez zabawã (2). [2007r.]
 • Najô Ùczba 9: Nie taczi dëch straszny, Przedkòwskô przãdzô, Kaszëbienié, Òtmiana dosebnëch zamionów, Szlachã santruariów i jinszich swiãtich placów, Stwòrzenié Swiata. [2007r.]
 • Najô Ùczba 10: Larwa, Lëlijô i Wòjcëszk, Gòdë, Krziknik jakno part mòwë, Zmiana témë na patriotizm, Bôjczi, Gwiôzdkòwé przegrzechë, Jantar. [2007r.]
 • Najô Ùczba 11: Czim chcã bëc?; Bala, Bùrek i zãbë, Tobaka, Z zëmòwim czasu, Stãpniowanié znankòwników, Kaszëbsczi w kòmpùtrze, Bôjczi, Tangramë, Stolemë. [2008r.]
 • Najô Ùczba 12: Jak założëlë Żukòwò, Fòrmë przëczasników, Do miasta, Stolëczny mój gard, Wanoga pò Kòscérznie, Diôbelsczi kam. [2008r.]
 • Najô Ùczba 13: Metoda TPR, Czasnik – òsobòwã fòrmë a fòrmë jinfinitiwù, Kaszëbsczé wëzgôdczi I dzél; Të mòja dieto, Zãbë mądroscë, Trzë ùkôzczi. [2008r.]
 • Najô Ùczba 14: Jastrowô przigòda, zapadłé dwiérze, Ùszłé czasë i zaùszłi czas w kaszëbsczim jãzëkù, Wanoga do Kartuz, Bùsznô Damroka, Józek i Nunek. [2008r.]
 • Najô Ùczba 15: Òdmina i Òtomin, A jô tak rozmiejã wiésztã Jana Drzéżdżóna „Przeszlë do mie…”, Przińdné czasë w kaszëbsczim jãzëkù, Kaszëbsczã wëzgôdczi dzél II. [2008r.]
 • Najô Ùczba 16:
 • Najô Ùczba 17: Jak Żółw i Zajc Kaszëbë zwiedzywalë, Kaszëbszczé wëzgôdczi dzél III, Përdëgónë, Archeòlogiô, to je wanoga pò baro stôrëch dzejach, Wiążëna jakno part mòwë, Kãtrzëno – mòja wies. [2008r.]
 • Najô Ùczba 18: Kòmpùtrowé krôsniã, W krëjamnym i snôżim lese, Krëjamnota lëdzczégò żëcô zaklãtô w sztërzech cządach rokù, Przëmiono jakno part mòwë, przëmionowé rzeczenié. [2008r.]
 • Najô Ùczba 19
 • Najô Ùczba 20: Òpòwiôstka o dzéwczëcu i zégrze, Wëzgôdczi, Jidzemë do teatru, Jak gniéżdżewsczi gbùrze nową szkòłã bùdowalë – Wùja Wreka, (Piszemë „rz” i „ż”), Krëjamnota lëdzczégò żëcô zaklãtô w sztërzech cządach rokù, Jistnik. Klasyfikacjô jistników z pòzdrzatkù na zaczenié gramaticzné kategòrie jistnika. [2008r.]
 • Najô Ùczba 21
 • Najô Ùczba 22
 • Najô Ùczba 23: Dobré serce Mariolczi, Wëzgôdczi, Na co lëdzóm wid?,  Òkraju Kaszëbów i jich pòzwie, Pòdzél jistników na deklinacje – I deklinacjô (chłopskô deklinacjô). [2009r.]
 • Najô Ùczba 24: Słunuszkòwé łizë,  Na kaszëbsczich stegnach, Nigle przëszlë Kaszëbi – Kaszëbë przed Kaszëbama. [2009r.]
 • Najô Ùczba 25: Nocné straszczi, Wierzenia pògańsczich Kaszëbów, II deklinacjô (białogòwskô deklinacjô), Tãgòdniszka. [2009r.]
 • Najô Ùczba 26: Lëchi dzéń Mariolczi, Pierszé stalata przebiwaniô Kaszëbów nad Bôłtã (VI-XI stalaté), Juszczi – wies, chtërna je żëwim skansenã, III deklinacjô (dzecnô deklinacjô). [2009r.]
 • Najô Ùczba 27: Réza do blizë, Pòmòrzé w XII stalatim òd samòstójnotë do zanôleżnotë, Ùkłôdniszka, Znankòwnik Deklinacjô znankòwników. [2009r.]
 • Najô Ùczba 28: Żabcoch , Na lądze  i mòrzim – ò żëcym dôwnëch Kaszëbów, Dosebny znankòwnik. [2009r.]
 • Najô Ùczba 29: Ò pòchôdanim i genealogii najich rządzëcelów, Wielnik jakno part mòwë, Spòdlowé wielniczi. [2009r.]
 • Najô Ùczba 30: Tralalina, Kaszëbsczé dinastie – Grificë, Tipë wielników. [2009r.]
 • Najô Ùczba 31: Mariolka i pszãtrowi duch, Pòjmë w przódk z kaszëbizną, – Jón Trepczik, Dëchë, , Znaczenié cystersów w Europie i w Pòlsce. [2009r.]
 • Najô Ùczba 32: Mariolka i Gwiôzdór, Gòdë, Subiekt, Gòdë, Kòlãdë. [2009r.]
 • Najô Ùczba 33: Bë nie zabëc mòwë starków, Scenarik zbiéru ùczbów „Diskùrs wkół wiérztë Kristinë Mùzë Kaszëba, Nié-Kaszëba” Dzél I; Dofùlowanié, Pò diktandze ò òrtografii ni mòże zabëc, Zëmòwé jigrë. [2010r.]
 • Najô Ùczba 34: Sniegùlc, Ò miesącach, cządach rokù, gwiôzdach i znakach zodiakù, Kaszëbi czëtają dzecóm, Przëdôwk, Scenarik zbiéru ùczbów „Diskùrs wkół wiérztë Kristinë Mùzë Kaszëba, Nié-Kaszëba” Dzél II. [2010r.]
 • Najô Ùczba 35: Bôjkòwò krôjna, Ò Wiôldżim Pòsce na spòdlim wejimków ksążczi Jana Perszona „Na Jastrë”, Przeplôtanié zôpùstów z pòstã w lëdzczim żëcym, „Chcemë pòmagac niesc krziż” -analiza wiérzte Eùgeniusza Prëczkòwsczégò „Na smierc krziżewą”, Szëkùjemë sã do spiéwaniô pòstny piesni „Rozwôżënk”.[2010r.]
 • Najô Ùczba 36: Bôjkòwô krôjna II, Jastrë na Kaszëbach, Mòje Alleluja, Kaszëbsczé Jastrë dôwni a dzysô, Òkòlnik, Jastrowé zwëczi i kaszëbsczé tradicje. [2010r.]
 • Najô Ùczba 37: Bôjkòwô krôjna III, Mój – marijny miesąc, Kaszëbszczé dinastie –  Subisławice, Predikat, [2010r.]
 • Najô Ùczba 38: Bôjkòwô krôjna IV, Jan Karnowsczi – sëmienié kaszëbsczi rësznotë, Kaszëbsczé dinastie -Subisławice II, Zrzeszënk zgòdë, zrzeszrnk rząsu, zrzeszënk przënôleżnotë, Czerwińcowô wanoga. [2010r.]
 • Najô Ùczba 39: Bôjkòwô krôjna V, Krzëżnô wëzgôdka, Gdze Wa bëła òb lato? Chòranka na rozpòczãcé szkòłë, Zdania wespółrzãdno zesadzoné, Mòrd w Gąsawie. [2010r.]
 • Najô Ùczba 40: Bôjkòwô krôjna VI, Pierszi dzéń szkòłë, Lëgòtka na szkòłã, Zdania pòdrzãdno zesadzoné subiektowé, Skùtczi mòrdu w Gąsawie. [2010r.]
 • Najô Ùczba 41
 • Najô Ùczba 42: Bôjkòwô krôjna VIII, Kòmpùter – naji drëch?, Zdania pòdrzãdno zesadzoné przëdôwkòwé, Kaszëbi pòd Grunwaldã dzél I, Jakô mô bëc twòja mòwa? – Jan Karnowsczi, [2010r.]
 • Najô Ùczba 43: Bôjkòwô krôjna IX, Kaszëbi pòd Grunwaldã dzél II, Witómë Nowi Rok, Przez rozegracjã do nôùczi. [2011r.]
 • Najô Ùczba 44: Rojber, Zëmòwé wiodro, „Skrzëpi zëmë wóz”, Zdania pòdrzãdno zesadzoné òkòlnikòwé. [2011r.]
 • Najô Ùczba 45: Miłota starszich, Tuńcëjemë i spiéwómë „Òkrãc sã wkół”, Rzez Gduńska w 1308 rokù, Zdania wielorazowò zesadzoné. [2011r.]
 • Najô Ùczba 46: Do górë nogama, Jastrowé zwëczi, Zdania pòdrzãdno zesadzoné òrzecznikòwé; Dëdù, dëgù, pò dwa jaja, Nie chcã chleba, leno jaja. [2011r.]
 • Najô Ùczba 47: Demòkracjô, Twôrz Smãtka pòdług Jana Drzéżdżona, Rzez Gduńska w 1308 rokù dzél II, Kaszëbi! Spiszta sã!. [2011r.]
 • Najô Ùczba 48 : Dieta, Kaszëbi dzãkùją za beatifikacjã Jana Pawła II, Mionoczasnikòwi równowôżnika zdaniô, Nipòcé lata pòmiónë, Psotné echa lata, W sobòtkòwim czasu. [2011r.]
 • Najô Ùczba 49: Ùcecha, Czas do szkòłë!, Szëk słowów w zdanim, Cwiczimë słëch i głos na spòdlim piesni „Tomkòwé wstójanié”. [2011r.]
 • Najô Ùczba 50 :Aùtołë, Pòmòrzé òb czas panowaniô Bògùsława X Wiôldżégò, Słowny akcent. [2011r.]
 • Najô Ùczba 51: Òdwôga, Dobri dzéń – gôdómë pò kaszëbskù!, Doktór Cenôwa i jegò dzejanié, Labializacjô samòzwãków o, u i ó. [2011r.]
 • Najô Ùczba 52: Apartnota, Co mòże zrobic, żebë kaszrbizna bëła w sztãdze trwac i sã rozwijac?, Milkosz na drzewianym klockù, Janiółk na dankã, Wòkaliczny system kaszëbsczégò lëteracczégò jãzëka. [2011r.]
 • Najô Ùczba 53:Nowi Rok, Jak nowi rok w prodżi, to stôri w nodżi, Gwiôzdka z Tëchòmia,  Kònsonanticzny system kaszëbsczégò lëteracczégò jãzëka. [2012r.]
 • Najô Ùczba 54: Kùpianié, W bôjkòwim swiece, Trzënôscelatnô wòjna, Problem rësznégò e a jiné mòrfònologiczné alternacje samòzwãkòwé w kaszëbsczim jãzëkù. [2012r.]
 • Najô Ùczba 55: Basen, Cządë rokù na spòdlim òpòwiôstczi Alojzégò Nôgla „Rok i jegò czwioro dzecy”, Refòrmacjô w Zôpadny Pòmòrsce i ji znaczenié dlô Kaszëbów, Depalatalizacjô spółzwãków ć dź ś ź. [2012r.]
 • Najô Ùczba 56: Starka, 800 lat Żukòwa, Jidą swiãta, Wanodżi, jaczé aktiwizëją ùczniów, Wanoga do Kartuz (karta robòtë), Afrikatizacjô tilnojãzëkòwëch spółzwãków k, g’ do pòstacë cz, dż. [2012r.]
 • Najô Ùczba 57: Wanoga, Majewô wanoga, Niemczenié kaszëbsczégò lëdztwa w Zôpadny Pòmòrsce w 18. i 19. stolecym, Asymilacje, disymilacje i ùproscenia spółzwãkòwëch karnów. [2012r.]
 • Najô Ùczba 58: Służka, Sobòtka na Kaszëbach – Scynanié kani, Lato, co të na to?, A më na to jak na lato, Scynanié kani, Farwë lata, Przejinaczi artikùlacji samòzwãków w zanôleżnëch pòzycjach. [2012r.]
 • Najô Ùczba 59: Cëgaństwò, Sztôłcenié dzecynny przedstôwnotë, Cyfrów klasa, Jak pòwstała Oliwa?, Zawãżenié artikùlacji samòzwãkù ę i jegò denazalizacjô. [2012r.]
 • Najô Ùczba 60: Cedel, Co nóm jeséń w kòszu niese?, Jem nôlepszi!, W zdrowim cele zdrowi duch, Zanikniãcé zwiarcô òb czas wëmòwë spółzwãkù dz. Ùchòwanié archajiznowi artikùlacji spółzwãkù z w leksemach zwón, zwãk. [2012r.]
 • Najô Ùczba 61: Zgòda, Môrcënowé rogôle, Czë w smùtanie mùszi bëc smùtno?, Na mòjim laptopie, Ùtrzimanié archajiznowi palatalnoscë spółzwãkù przed karnã ar i w jinëch pòzycjach. [2012r.]
 • Najô Ùczba 62: Dzecuszkò, Gòdë ù Trédrów, Krzëżnô tãgódka, Gòdowi czas, O pòzwie Kaszëbë
  na Gduńsczim Pòmòrzim, Wstawné samòzwãczi. [2012r.]
 • Najô Ùczba 63: Snôżota, Ùczba na wiesoło, Kaszëbi w dżinsach, Jak w Nowi Rok słuńce swiécy,
  pùsté stodołë i sécë, Proteticzné spółzwãczi. [2013r.]
 • Najô Ùczba 64: Zéńdzenié pierszé: z Aleksandrã Majkòwsczim, Na gòscënie ù Aleksandra Majkòwsczégò
  (1876–1938), Czej w Gromiczną…,Bôjka ò òwcë i kòze, Rozwij dôwnëch strzódgłosowëch dwùzwãków el, or
  nachôdającëch sã w pòzycji midzë dwùma spółzwãkama. [2013r.]
 • Najô Ùczba 65: Zéńdzenié drëdżé: z Florianã Cenówą, Jastë – zymkòwé swiãta, Kògùm sã pòstace z krëjamny sniegòwi chëczë i jaka je jich fùnkcjô?, Niemieccé i Słowiańsczé badérowania kaszëbiznë (do pòłowë XIX stolecégò), Słowòbùdowizna: spòdlowé pòchòdné słowa. [2013r.]
 • Najô Ùczba 66: Zéńdzenié trzecé: z Hieronimã Derdowsczim, Chto le kaszëbsczi jãzëk znaje, ten z nim òbjachac mòże wszëtczé kraje, Nënka Roda i ji kwiôtczi, Zamalënił sã mak, Słowòbùdowizna jistników. Jistniczi òdjistnikòwé Dzél 1. białogłowsczé pòzwë, deminutiwné pòzwë, aùgmentatiwné pòzwë. [2013r.]
 • Najô Ùczba 67: Zéńdzenié czwiôrté: z Aleksandrã Labùdą, Zwiestniczi zymkù, Żëcé i dzejanié Floriana Cenôwë I, Słowòbùdowizna jistników. Jistniczi òdjistnikòwé Dzél 2. Pòzwë niedozdrzeniałëch jistotów. [2013r.]
 • Najô Ùczba 68: Zéńdzenié piąté: z Jana Trepczikã, Czemù Kaszëbi mają w herbie grifa?, Projktowò ò stolëmach, Słowòbùdowizna jistników. Jistniczi òdjistnikòwé Dzél 3 deriwatë prefiksalné. [2013r.]
 • Najô Ùczba 69: Cwiczenié sprawnoscë czëtaniô ze zrozmienim, Jô jem malôrz; Jô dzysô namalëjã farwné kwiatë, Żëcé i dzejanié Floriana Cenôwë II. [2013r.]
 • Najô Ùczba 70: Zéńdzenié  szósté: z Janã Karnowsczim, Jô chcã bëc ògniarzã, Kaszëbi w Kanadze I, Ògniôrz, Słowòbùdowizna jistników, Jistniczi òdjistnikòwé Dzél 4. [2013r.]
 • Najô Ùczba 71: Zéńdzenié sódmé: z Léónã Heyką, Kaszëbi w Kanadze II, Jak Kaszëbi biôtkòwelë ò samòstójnotã. [2013r.]
 • Najô Ùczba 72
 • Najô Ùczba 73: Zéńdzwnié ósmé, z ks. Bernartã Sëchtą, Swiat farwów, Farwnô bana, Nowi Rok w przësłowiach, Przigòdë skrzata Akrobatë, Słowòbùdowizna jistników, Jistniczi òdjistnikòwé Dzél 6. [2014r.]
 • Najô Ùczba 74
 • Najô Ùczba 75: Më jesmë jak ptôchë, Hej zëma – mòje przigòdë ze zëmą, Jigrë z przësłowiama,  Słowòbùdowizna jistników. Jistniczi ùsadzoné òd przëmiónkòwëch rzeczeniów. [2014r.]
 • Najô Ùczba 76: Widzelë wa Remùsa?, Kwietny czas, Jastrë, Jastrowi zajc, Słowòbùdowizna jistników.
  Zroscënë i zesadzenia. [2014r.]
 • Najô Ùczba 77: Historiô Eùropejsczi Ùnii i nasz w ni môl, Znanczi Kaszëb, Pòlsczi i Eùropejsczi Ùnii, Pòdrãczny słowôrzk welownika, Balbina z IV B dzél I, Słowòbùdowizna znankòwników. Znankòwniczi mòtiwòwóné przez czasniczi. [2014r.]
 • Najô Ùczba 78
 • Najô Ùczba 79: Balbina z IV B dzél III, Szkòłë witanié, Naje latné doznania, Słowòbùdowizna znankòwników Znankòwniczi ùsadzoné òd przëmionowëch rzeczeniów. [2014r.]
 • Najô Ùczba 80: W czim pòmògą krôsniãta?, Balbina z IV B dzél IV, Jidzemë nagrzëbitwã,  Słowòbùdowizna znankòwników Znankòwniczi ùsadzoné òd przëmionowëch rzeczeniów.  [2014r.]
 • Najô Ùczba 81
 • Najô Ùczba 82: Chceta Wa widzec gwiôzdkã?, Balbina z IV B dzél VI, Gwiôzdkòwé snicé, Gòdë. [2014r.]
 • Najô Ùczba 83: Balbina z IV B dzél VII, Z Frëzama ò malinczim swiece, „do jaczégò jesmë zapisóny”,  Zëmòwé rozegracje, Słowòbùdowizna znankòwników. Zesadzoné znankòwniczi. [2015r.]
 • Najô Ùczba 84: Balbina z IV B dzél VIII, Antón Ôbram – gdińsczé szlachë niekòrónowónégò króla Kaszub, Słowòbùdowizna znankòwników. Zesadzoné znankòwniczi. [2015r.]
 • Najô Ùczba 85: Balbina i Tigrisk; Chcesz pòłączëc przijemné z pòżëtecznym? Przińdz do nas!; Jastrowô jigra, Słowòbùdowizna czasników. Czasniczi òdjistnikòwé. [2015r.]
 • Najô Ùczba 86: Dzysô móm ùrodzënë (abò ò kùńszce kònwersacji z trzëlatnym dzeckã); „Stolem o zajęczym sercu” – rzecz ò ks. Léónie Heyce; Jidze zymk, Słowòbùdowizna czasników. Czasniczi  òdznankòwnikòwé. [2015r.]
 • Najô Ùczba 87: Balbina z IV B dzęl IX, Kùńc czë pòczątk Eùropë? Bretaniô, W miesce, Słowòbùdowizna
  przëczasników. [2015r.]
 • Najô Ùczba 88: Balbina z IV B dzél X, Zwierzãta w Zoo, Ò pòchôdanim pòzwów miesąców. [2015r.]
 • Najô Ùczba 89: Żegnôj lato, witôj szkòło!, Pùck – stolëca nordowëch Kaszub, Wastnô, a më sã chcemë bawic!, Zdrobniałé fòrmë. [2015r.]
 • Najô Ùczba 90: Zwierzãta w lese, Grzëbòwé żniwa w pòwiôstce Bòlesława Bòrka „Grzëbë”, Wejrowò – dëchòwô stolëca Kaszub, Òglowé wiadła ò jistnikù. Òtmiana jistników białogłowsczégò ôrtu. [2015r.]
 • Najô Ùczba 91: Króm z bawidłama, Témat: Krëjamnô Wòjskòwô Òrganizacjô „Grif Pòmòrsczi”, Òtmiana przez przëpôdczi jistników chłopsczégò ôrtu. [2015r.]
 • Najô Ùczba 92: Kartuzë szlachama dôwnëch klôsztorników, Òtmiana przez przëpôdczi jistników dzecnégò ôrtu. [2015r.]
 •  Najô Ùczba 93: Kòscérzna-serce Kaszub, Codniowé rësznotë, Zëmòwô pògòda, Òtmiana przez przëpôdczi jistników białogłowsczégò ôrtu zakùńczonëch na spółzwãk. [2016 r.]
 • Najô Ùczba 94: Bëtowò-gard wiele kùlturów, Fanowi òkrãt-rzecz ò profesorze Gerace Labùdze, Òglowé wiadła ò znankòwnikù. Lëczba i ôrt znankòwnika. [2016 r.]
 • Najô Ùczba 95: Jastrë, Lãbórg-zwiedzywómë lwi gród, Òtmiana znankòwników przez przëpôdczi. [2016 r.]
 • Najô Ùczba 96: Zwierzãta domòwé, Chònice – klucz i bróma Pòmòrzô, Farwë kaszëbsczégò wësziwkù, Stãpniowanié znankòwników. [2016 r.]
 • Najô Ùczba 97: Mòja jizba, Sopòt-trzëgardzczi kùrort, Òglowé wiadła ò czasnikù. Òtmiana czasnika przez òsobë i lëczbë. [2016 r.]
 • Najô Ùczba 98: Słëpskò-gòticczi gard, Mòja rodzëna, Ôrt czasnika. [2016 r.]
 • Najô Ùczba 99: „Mądri òwczôrz” – ò nadzwëczajny zaradnoscë prostégò człowieka, Matka Bòskô ze Swiónowa królëje Kaszëbóm 50 lat. [2016 r.]
 • Najô Ùczba 100: Jô mògã wszëtkò! , Jak wëzdrzi Remùs? – òpisëjemë wëzdrzatk bòhatera, Krëjamnota mòjégò starka (komiks), Ùszłi czas. [2016 r.]
 • Najô Ùczba 101: 60 lat Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, Biédnémù brót chleba to droga do nieba, Przińdny czas. [2016 r.]
 • Najô Ùczba 102: Kaszëbi witają Pana! – Bòżé Narodzenié na Kaszëbach, Atrakcje Kaszëb (komiks), Zagùbionô kùla (komiks), Kaszëbsczé maszoperie. [2016 r.]
 • Najô Ùczba 124: Jan Trepczik patronã rokù 2019 – chtëż to béł?, Witôj Bëtkù! Witôj Ana! – bédënk czwiczeniów do robòtë z tekstã (na spòdlim wëjimkù z ksążeczczi Bëtk na zómkù w Bëtowie), Spółzwãczi J, H abò W wëstãpiwającé przed samòzwãkama na zôczątkù słowa, Farwë ksãdza Zëchtë (czôrny). [2019 r.]
 • Najô Ùczba 125: Gduńsk je nôcëdowniészim miastã na swiece… – wspòmink ò Pawle Adamòwiczu, Prezydence Gduńska, Mòja ùlëdónô ksążka, Farwë ksãdza Zëchtë (żôłti). [2019 r.]
 • Najô Ùczba 126: Jastrë w kaszëbsczich rzeczeniach, Zéńdzenié, przëwitanié, òdwitanié, òddzãkòwanié – ùczba përznã spiéwnô na spòdlim piesni Jana Trepczika, Òbòcznoscë samòzwãkòw, Farwë ksãdza Zëchtë (różewi). [2019 r.]
 • Najô Ùczba 127: Kôrta wanogów kaszëbsczégò ricerza Remùsa, Pòpiełuszka – téater na ùczbie, Przëzwãk, Farwë ksãdza Zëchtë (szari). [2019 r.]
 • Najô Ùczba 128: Kaszëbsczi tuńc i jegò ôrtë, Zapisywanié w słowach karnów ro, ró abò ar,  Farwë ksãdza Zëchtë (wszësczé). [2019 r.]
 • Najô Ùczba 129: Ò mòrsczich rëbach i jich królu w bôjce „Czemù bańtka tak dzywno wëzdrzi?”, Zwierzińc. Wanoga do zoo z kòdama qr, Geògrafiô Kaszëb (bëtowsczi pòwiôt). [2019 r.]
 • Najô Ùczba 130: Më pòznôwómë kaszëbsczi spòrt: Gra w bùczkã, Kaszëbskô mùzyka tradicyjnô, Subiekt, Geògrafiô Kaszëb (chònicczi pòwiôt). [2019 r.]
 • Najô Ùczba 131: Kaszëbsczé knëpczi Blanche Krbechek – warkòwnie, Pò Kòscérznie z Aleksandrã Majkòwsczim – wanoga pò miesce, Geògrafiô Kaszëb (człëchòwsczi pòwiôt). [2019 r.]
 • Najô Ùczba 132: Brëkòwné ùdbë na gòdowé ùczbë, Czas na Gòdë – mòja gòdowô danka, Domëslny subiekt a bezsubiektowé zdanié, Geògrafiô Kaszëb (gduńsczi pòwiôt). [2019 r.]
 • Najô Ùczba 133: Dze schòwałë sã grifë?, Remùs w Òlëwie, Geògrafiô Kaszëb (kartësczi pòwiôt). [2020 r.]
 • Najô Ùczba 134: Pòlsczé szkòłë na bëtowsczi zemi, Predikat, Geògrafiô Kaszëb (kòscersczi pòwiôt). [2020 r.]
 • Najô Ùczba 135: Kaszëbskô skaùtowô dba,  Ùparti zwiérz, to je ùczba ò tim, jak „Mój tata kùpił kòzã”,  Przëdôw,  Nadchôdô zymk… – wëbróné przësłowia sparłãczoné ze strëmiannikã a zymk. [2020]
 • Najô Ùczba 136: Jastrë na Kaszëbach, Dofùlowanié, Zmartwëchwstanié. [2020]
 • Najô Ùczba 137: Kaszëbskô kruta z żëczbama dlô mòji mëmë, Òkòlnik, „Mëmma mòja” – spiéwómë naszim mëmkóm. [2020]
 • Najô Ùczba 138: Scënanié kani a tuńc kòwôl, Kaszëbsczi wësziwk w Tëchòlsczich Bòrach, Gra w kachelkã. [2020]
 • Najô Ùczba 139: Zaczinómë wanogã z kaszëbsczim jãzëkã!, Pszczoła, pszczołownik a pszczelnik – kąsk ò miodnëch smaczkach, Zdania wespółrzãdno zesadzoné[2020]
 • Najô Ùczba 140: Pò Gduńskù z Jerzim Sampã i jegò legendą „Złowioné żëcé” – prôca z lëteracczim tekstã, Rëbë i grzëbë, to tak cos je dlô Kaszëbë – czile słowów ò kaszëbsczi grzëbiznie, Zdania pòdrzãdno zesadzoné. Zdania z pòdrzãdnym subiektowim [2020]
 • Najô Ùczba 141: Złoté snienié Lecha Bądkòwsczégò – czwiczenia z lëteracczim tekstã, „Jeden je swiat, lëdzy i diôbłów, bò diôblë to są leno taczi…” – pòstac diôbła w Sądze Nieòstatecznym Lecha Bądkòwsczégò, Zdania pòdrzãdno zesadzoné òrzecznikòwé [2020]
 • Najô Ùczba 143: Jaczé wse a miasta są na Nordze i gdze dokładno?, Jawòrowi lëdze, Zdania pòdrzãdno zesadzoné dofùlowaniowé. [2021]
 • Najô Ùczba 144: Pierszé kroczi w swiece animacji – jak stwòrzëc pòklôtkòwą animacjã na spòdlim Legendë ò stwòrzenim Kaszëb, Jedze chłop za drzewã, Zdania pòdrzãdno zesadzoné òkòlnikòwé: zdania òkòlnikòwé môlu. [2021]
 • Najô Ùczba 145: Kaszëbizna w nowòczasnëch aplikacjach i jinszé pòmòce, Na bãbenkù, Zdania pòdrzãdno zesadzoné òkòlnikòwé czasu. [2021]
 • Najô Ùczba 146: Nôrodny Pòwszechny Spisënk 2021 – òbëwatelskô ùczba dlô młodszich i starszich, Sztërë mëszë. [2021]
 • Najô Ùczba 147: Môłi rechméster pòwszechnégò spisënkù – bez zabawã ò wôżnëch sprawach, Bãdzemë robilë kòsy, kòsy! – kòsynka, Zdania pòdrzãdno zesadzoné òkòlnikòwé célu. [2021]
 • Najô Ùczba 148: Jô jem Kaszëba! – czas spisënkù w krótczich czwiczeniach, Z wanogą pò Gôchach, Piecze mëszka plińce, Zdania pòdrzãdno zesadzoné òkòlnikòwé spòsobù. [2021]
 • Najô Ùczba 149: Dzél 1: Bòrowô Cotka Lasowô pòwiôstka, Gmina Lëpińce, Zapisënk lëtrów ò, ù. [2021]
 • Najô Ùczba 150: Dzél 2: Na gòscënie ù Bòrówca, Gmina Lëpińce, Jak twòrzimë nowé słowa? [2021]
 • Najô Ùczba 151: Ksądz biskùp Kònstantin Dominik kaszëbsczi bëlny człowiek, heroja, patrón, Dzél 3: Grzenia Spij, rëbùlkò…, Gmina Bëtowò. [2021]
 • Najô Ùczba 152: Dzél 4: Gòstk. Niespòdzóny gòsc, Narodzył sã Zbôwca, Zapisënk lëtrë ë. [2021]