Uchwały Biuletynu 2009

Biuletyn RJK 2009

Uchwały pochodzące z Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego z 2009 roku Biuletyn 2009 pl/csb ►pobierz ♦ Uchwała Nr 1/RJK/09 z dnia 9-01-2009 r. w sprawie kaszubskich nazw organóów władzy państwowej ♦ Uchwała Nr 2/RJK/09 z dnia 13-03-2009 r. w sprawie kaszubskiego słownictwa sportowego ♦ Uchwała Nr 3/RJK/09 z dnia 13-03-2009 r. w sprawie ochrony lokalnych odmian języka kaszubskiego … Czytaj więcej Biuletyn RJK 2009

Uchwała nr 7 2009 – Labializacja w języku kaszubskim

Uchwała Nr 7/RJK/09 z dnia 10-10-2009 r. w sprawie labializacji w języku kaszubskim Samogłoski o oraz u na początku wyrazów, po spółgłoskach dwuwargowych oraz wargowo -zębowych p, b, m, w, f twardych i po spółgłoskach tylnojęzykowych twardych k, g, h, ch, wymawia się dwugłoskowo (labializuje) i dlatego litery je oznaczające należy kreskować z lewa w … Czytaj więcej Uchwała nr 7 2009 – Labializacja w języku kaszubskim

Uchwała nr 3 2009 – Ochrona lokalnych odmian języka kaszubskiego

Uchwała Nr 3/RJK/09 z dnia 13-03-2009 r. w sprawie ochrony lokalnych odmian języka kaszubskiego Każdy język czerpie swą siłę z jasno określonych norm i standardów przestrzeganych przez ludzi. Sytuacja języka kaszubskiego jest specyficzna. Kaszubi są świadomi, że należy go normalizować i standaryzować. Wiedzą, iż tylko język – jednolity twór zbudowany z leksyki (słownictwa) oraz reguł … Czytaj więcej Uchwała nr 3 2009 – Ochrona lokalnych odmian języka kaszubskiego

Uchwała nr 6 2009 – Terminy i pojęcia informatyczne

Uchwała Nr 6/RJK/09 z dnia 2-10-2009 r. w sprawie stosowania kaszubskich terminów i pojęć informatycznych   104-kluczowô plata (wëm: stosztërëkluczowô plata) ‘klawiatura 104-klawiszowa’ 83-kluczowô plata (wëm: òsemdzesąttrzëkluczowô plata) ‘klawiatura 83-klawiszowa’ A activeX (wëm: aktiw iks) || kòntrolka activeX || fòrmat activeX ‘activeX, kontrolka activeX, format activeX, active X’ ad serwer ‘ad serwer’ adaptér ‘adapter’ administratór, … Czytaj więcej Uchwała nr 6 2009 – Terminy i pojęcia informatyczne

Uchwała nr 4 i 5 2009 – Terminy i pojęcia matematyczne

Uchwała Nr 4 i 5/RJK/09 Z DNIA 22-05-2009 r. w sprawie stosowania kaszubskich terminów i pojęć matematycznych na litedy A-Z   Działania arytmetyczne: dodôwanié ‘dodawanie’ dodac ‘dodać’ dodôwnik ‘składnik’ sëma ‘suma’ sëmòwac ‘sumować’ plus ‘plus’ òdjimanié ‘odejmowanie’ òdjąc ‘odjąć’ òdjimnô ‘odjemna’ òdjimnik ‘odjemnik’ różnica ‘różnica’ minus ‘minus’ wielenié ‘mnożenie’ wielëc ‘mnożyć’ wielnô ‘mnożna’ wielnik ‘mnożnik’ … Czytaj więcej Uchwała nr 4 i 5 2009 – Terminy i pojęcia matematyczne

Uchwała nr 2 2009 – Słownictwo sportowe

Uchwała Nr 2/RJK/09 z dnia 13-03-2009 r. w sprawie kaszubskiego słownictwa sportowego Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujace nazwy: Spòrtowô słowizna ‘słownictwo sportowe’ I. Òglowé ‘ogólne’ miónczi ‘zawody’ spòrt ‘sport’ spòrtowé karno ‘zespół sportowy’ turniér ‘turniej’ II. Pòzwë discyplinów ‘nazwy dyscyplin’ Letkô atletika ‘lekkoatletyka’ biég z zôwadama ‘bieg z przeszkodami’ cëskanié ‘rzut’ cëskanié krãgã ‘rzut dyskiem’ … Czytaj więcej Uchwała nr 2 2009 – Słownictwo sportowe

Uchwała nr 1 2009 – Nazwy organów władzy państwowej

Uchwała Nr 1/RJK/09 z dnia 9-01-2009 r. w sprawie kaszubskich nazw organów władzy państwowej òrgana państwòwi wëszëznë ‘organa władzy państwowej’ prezydeńt ‘prezydent’ rząd ‘rząd’ Radzëzna Minystrów ‘Rada Ministrów’ premiéra, przédnik Radzëznë Minystrów ‘premier’ wicepremiéra, zastãpnik przédnika Radzëznë Minystrów ‘wicepremier’ minyster gòspòdarzënkù ‘minister gospodarki’ minyster bënowëch sprawów i administracji ‘minister spraw wewnętrznych i administracji’ minyster regionalnégò … Czytaj więcej Uchwała nr 1 2009 – Nazwy organów władzy państwowej