Uchwała nr 6 2009 – Terminy i pojęcia informatyczne

Uchwała Nr 6/RJK/09 z dnia 2-10-2009 r. w sprawie stosowania kaszubskich terminów i pojęć informatycznych


 

104-kluczowô plata (wëm: stosztërëkluczowô plata) ‘klawiatura 104-klawiszowa’

83-kluczowô plata (wëm: òsemdzesąttrzëkluczowô plata) ‘klawiatura 83-klawiszowa’

A

activeX (wëm: aktiw iks) || kòntrolka activeX || fòrmat activeX ‘activeX, kontrolka activeX, format activeX, active X’

ad serwer ‘ad serwer’

adaptér ‘adapter’

administratór, administratora || zarządca ‘administrator, zarządca, sysadmin’

adnotacjô, adnotacji ‘adnotacja’

adresa, adresë ‘adres’

adresa IP (wëm: adresa aj-pi) ‘adres IP’

adresa kòmórczi ‘adres komórki’

adresa lëstë ‘adres listy’

adresa pamiãcë ‘adres pamięci’

adresa pòrta ‘adres portu’

adresowi katalóg ‘katalog adresowy’

adresowô ksążka ‘książka adresowa’

agregacjô, agregacji ‘agregacja’

akapit, akapitu ‘akapit’

aktiwacjô produktu ‘aktywacja produktu’

aktiwné głosniczi ‘głośniki aktywne’

akùmùlatór, akùmùlatora ‘akumulator’

alert ‘alert’

alfa-numer || alfabeticzno-numericzny ‘alfanumer, alfabetyczno-numeryczny’

alfa || test alfa ‘alfa, test alfa’

algebra Boole'a (wëm: algebra Bula) || Boolowskô szëkba ‘algebra Boole'a, wyszukiwanie Boolowskie’

algòritm ‘algorytm’

aliasa, aliasë ‘alias’

aliasowanié ‘aliasing’

Alt ‘Alt’

ampersand || & ‘ampersand, &’

analogòwi ‘analogowy’

anonimòwi FTP (wëm: anonimòwi ef-te-pe) ‘anonimowy FTP’

antiwirus ‘antywirus’

apartné znaczi ‘znaki specjalne’

aplikacjô || ùżëtkòwi program ‘aplikacja, program użytkowy’

apòsztrof ‘apostrof’

architektura ‘architektura’

archiwizacjô, archiwizacji ‘archiwizacja’

archiwum, ndm ‘archiwum’

aritmeticzny współprocesór, aritmeticznégò współprocesora ‘koprocesor arytmetyczny, koprocesor matematyczny’

articzel || wiadło ‘artykuł, wiadomość’

asemblér ‘asembler’

asymetricznô kriptografiô || kriptografiô z pùblicznym kluczã || kriptografiô z asymetricznym kluczã || niesymetriczné szëfrowanié ‘kryptografia asymetryczna, kryptografia z kluczem publicznym, kryptografia z kluczem asymetrycznym, szyfrowanie niesymetryczne’

audio CD, ndm (wëm: audio si-di) ‘audio CD’

autogrô || automaticzné ùrëchòmienié || aùtomaticzné òdtwôrzanié ‘autoplay, automatyczne uruchomienie, automatyczne odtwarzanie’

automatika ‘automatyka’

automatizacjô, automatizacji ‘automatyzacja’

autorizacjô, autorizacji ‘autoryzacja’

autostart ‘autostart’

autotekst ‘autotekst’

autotest ‘autotest’

awarijny sztrómnik ‘zasilacz awaryjny’

awarijny trib ‘tryb awaryjny’

awariô, awarii ‘awaria’

awatar ‘awatar’

B

backup, bekap || zapasowi òdpis ‘backup, kopia zapasowa’

bajt || B ‘bajt, B’

baner ‘banner, baner’

bank pamiãcë || gniôzdo pamiãcë ‘bank pamięci, gniazdo pamięci’

baza dónëch ‘baza danych’

beta || wersjô beta ‘beta, wersja beta’

bezstratnô kòmpresjô, bezstratny kòmpresji ‘kompresja bezstratna’

bezzwòrkòwô plata ‘płyta bezzworkowa’

bënowi głosnik ‘głośnik wewnętrzny’

bënowi modem ‘modem wewnętrzny’

białczé gniôzdo ‘gniazdo żeńskie’

binaria || binarné lopczi || binarny lopk ‘binaria, pliki binarne, plik binarny’

binarny zôpis || binarny kòd || binarnô lëczba || dwójkòwi zôpis ‘zapis binarny, kod binarny, liczba binarna, zapis dwójkowy’

biometrika ‘biometryka, biometria’

bit || b ‘bit, b’

bit startu ‘bit startu’

bit stopù ‘bit stopu’

bitmapa || bitowô mapa ‘bitmapa, mapa bitowa’

blewiązka || ~ ‘tylda, ~, falka’

blewiązkòwé archiwum ‘archiwum taśmowe’

blewiązkòwi nëk ‘napęd taśmowy’

blog ‘blog, weblog’

blós do czëtaniô ‘tylko do odczytu’

bluetooth (wëm: blutuf) || biôłi ząb ‘biały kieł, bluetooth’

bòt ‘bot’

bróma || brómka ‘brama, bramka’

bróma lëst-wiadło ‘brama mail-news’

bróma wiadło-lëst ‘brama news-mail’

bùfór, bùfòra ‘bufor’

bùfór ramczi, bùfòra ramczi || pamiãc òbrazu || pamiãc wideo ‘bufor ramki, pamięć obrazu, pamięć wideo’

bùtnowé maszinë ‘urządzenie peryferyjne, peryferia’

bùtnowi modem ‘modem zewnętrzny’

bùtnowô séc ‘sieć zewnętrzna’

C

cache (wëm: kesz) ‘cache’

CAD (wëm: kad) || projektowanié kòmpùtrowò wspòmôgóné ‘CAD, projektowanie wspomagane komputerowo’

Caps Lock (wëm: kapslok) ‘Caps Lock’

CD-R, ndm (wëm: si-di-er) || nagriwôcz CD-R ‘CD-R, nagrywarka CD-R’

CD-R, ndm (wëm: si-di-er) || platka CD-R ‘CD-R, płyta CD-R’

CD-ROM || òpticzny disk || òpticznô pamiãc ‘dysk optyczny, pamięć optyczna, CD-ROM, nośnik optyczny’

CD-RW, ndm (wëm: si-di-er-wu) || nagriwôcz CD-RW ‘CD-RW, nagrywarka CD-RW’

CD-RW, ndm (wëm: si-di-er-wu) || platka CD-RW ‘CD-RW, płyta CD-RW’

cekłokristalicznô drëkarka ‘drukarka ciekłokrystaliczna’

ceńtralnô jednostka ‘jednostka centralna’

cepłota farwë || cepłota bielë ‘temperatura barwowa, temperatura bieli’

célnoszmërg ‘unicasting, unicast’

céniowanié ‘cieniowanie’

cëfrowi ‘cyfrowy’

cëfrowi aparat || cëfrôk ‘aparat cyfrowy, cyfrak’

cëfrowi procesór sygnałów, cëfrowégò procesora sygnałów ‘cyfrowy procesor sygnałów’

cëfrowô kaméra ‘kamera cyfrowa’

cëgaństwò ‘żart, fałszywy alarm’

cëlinder ‘cylinder’

cëzożiwczi wirus ‘wirus pasożytniczy’

chełmica wideo || wirtualné òkùlôrë ‘hełm wideo, wirtualne okulary’

chinch (wëm: czincz) ‘chinch’

chipset, chipsetu (wëm: czipset) ‘chipset’

chłopsczé gniôzdo ‘gniazdo męskie’

chùtkòsc przenôszaniô ‘szybkość transmisji’

chwatkô jigra ‘gra zręcznościowa’

combo, ndm (wëm: kombo) ‘combo’

copniãcé ‘cofnięcie’

copyleft (wëm: kopyleft) ‘copyleft’

côl ‘cal’

crack (wëm: krak) ‘crack’

cracker (wëm: kraker) ‘cracker, kraker’

CRT (wëm: ce-er-te) || lampòwi ‘CRT, lampowy’

cwiardi disk || stałi disk || HDD (wëm: ha-de-de) || sztiwny disk ‘dysk twardy, dysk sztywny, dysk stały, HD, HDD’

cwiardô szpacjô, cwiardi szpacji ‘twarda spacja’

cyber ‘cyber’

cybernetika ‘cybernetyka’

cyberneticzny punk (wëm: cyberneticzny pank) ‘cyberpunk’

cyberneticznô rëmiô ‘cyberprzestrzeń’

cyberneticzné szibrowanié ‘cybersquatting’

czas dostãpù ‘czas dostępu’

czas robòtë ‘czas pracy’

czãstota || czãstota zégra || czãstota taktowaniô ‘częstotliwość, częstotliwość zegara, częstotliwość taktowania’

czãstota magistralë || bùtnowô czãstota magistralë || systemòwô czãstota ‘częstotliwość magistrali, częstotliwość zewnętrzna magistrali, częstotliwość systemowa’

czãstota òdswiéżaniô || czãstota òdchilaniô ‘częstotliwość odświeżania, częstotliwość odchylania’

czcónka ‘czcionka’

czcónkòwô drëkarka || znakòwô drëkarka ‘drukarka czcionkowa , drukarka znakowa’

czerownik ‘sterownik, program obsługi urządzenia, detonator’

czeszéń ‘schowek’

czësti darmôk ‘public domain’

czëtająco-piszącô głowica ‘głowica odczytująco-zapisująca, głowica czytająco-pisząca’

czëtnik ‘czytnik’

czëtnik wiadłów ‘czytnik wiadomości, czytnik newsów’

czôrno-biôłô drëkarka || monochromaticznô drëkarka ‘drukarka monochromatyczna, drukarka czarno-biała’

D

DVD, ndm (wëm: di-wi-di) ‘DVD’

dak ‘grot, ^, karetka, kapelusik’

dalekòpis ‘dalekopis’

darmôk ‘freeware’

decybel || dB ‘decybel, dB’

dedikòwóny serwer ‘serwer dedykowany’

dejinstalacjô, dejinstalacji ‘deinstalacja’

dekoder ‘dekoder’

dekòmpresjô || rozpakòwiwanié ‘dekompresja, rozpakowywanie’

Delete (wëm: dilit) || Del ‘Delete, Del’

demodulacjô, demodulacji ‘demodulacja’

demò, ndm || demònstracyjnô wersjô ‘demo, wersja demo’

dial-up (wëm: dial-ap) ‘dial-up’

dialekt ‘dialekt’

digitalizacjô, digitalizacji ‘digitalizacja’

dimk ‘dymek’

dinamicznô adresa IP ‘dynamiczny adres IP’

dinamiczny cwiardi disk ‘dynamiczny dysk twardy’

dioda ‘dioda’

diodowô drëkarka ‘drukarka diodowa’

disk ‘dysk’

disketka || elasticzny disk ‘dyskietka, dysk elastyczny’

diskòwi nëk ‘stacja, napęd dyskowy, czytnik’

diskùsëjné karno ‘grupa dyskusyjna’

diskùsëjnô lësta || adresowô lësta || kòrespòndencyjnô lësta ‘lista dyskusyjna, lista adresowa, lista korespondencyjna, lista mailowa’

DLL (wëm: de-el-el) || dinamiczno dołącziwónô bibliotéka ‘DLL, biblioteka dołączona dynamicznie’

doczepnik || lopkòwi doczepnik ‘załącznik, załącznik plikowy’

dodóm ‘home’

dokùjącô stacjô ‘stacja dokująca’

dokùmeńt ‘dokument’

dolar || $ ‘dolar, $’

domena ‘domena’

domena wësoczi szëchtë || głównô domena ‘domena wysokiego poziomu, główna domena, gTLD’

domenowô pòzwa || domenowô adresa ‘nazwa domenowa, adres domenowy’

domëslnô drëkarka ‘drukarka domyślna’

domëslny || domëslnô wôrtosc ‘default, wartość domyślna’

domôcô starna ‘strona domowa’

domôcy katalóg || domëslny katalóg || swòjny katalóg ‘katalog bieżący, katalog domyślny, katalog macierzysty, katalog prywatny’

dotëżnik jinternetowi zamkłoscë ‘dostawca treści internetowych’

dotikòwi ekran ‘ekran dotykowy’

dotikòwô pòdëszka || touchpad (wëm: taczpad) ‘tablica dotykowa, tabliczka dotykowa, touchpad’

dólnoprzepùstowi filter ‘filtr dolnoprzepustowy’

dóné ‘dane’

dóńdzenié (do lopka) ‘ścieżka dostępu’

dóńdzenié (midzë elemeńtama sécë) ‘ścieżka’

drëkarka ‘drukarka, printer’

drëkòwónô plata ‘płytka drukowana’

drëkùjącô głowica ‘głowica drukująca’

drzewiastô sztruktura ‘struktura drzewiasta’

drzewò katalogów ‘drzewo katalogów, drzewo’

drzéń || jądro ‘jądro, rdzeń’

dupleks || fùl dupleks ‘dupleks, pełny dupleks, FDX’

dwaczerënkòwô drëkarka ‘drukarka dwukierunkowa’

dwaklap || debëltklap ‘dwuklik, doubleclick’

dwapùnkt || : ‘dwukropek, ( : )’

dwastronowé granié ‘odtwarzanie dwustronne’

dwiérze w dwiérze ‘door to door’

dzél ‘partycja’

dzélowanié ‘segmentacja’

dzëkô kôrta || larwa || wieleznaczny symbòl ‘dzika karta, maska, symbol wieloznaczny’

dżojstik || manetka || manipùlatór, manipùlatora ‘dżojstik, manetka, manipulator’

E

e-mail (wëm: imejl) || elektronicznô pòczta || elektroniczny lëst ‘e-mail, poczta elektroniczna, email, list elektroniczny’

e-mailowô adresa (wëm: imejlowô adresa) || e-mail || adresa elektoniczny pòcztë ‘adres e-mail, adres poczty elektronicznej, A.S.P.’

e-skrótówc ‘akronim internetowy’

editór HTML, editora HTML ‘edytor HTML’

editór tekstu, editora tekstu ‘edytor tekstu, procesor tekstu’

ekran ‘ekran’

ekspòrtowanié || ekspòrtowac ‘eksportowanie, eksportować’

ekstra kluczplata ‘klawiatura dodatkowa’

ekstranet || bùtnowô séc ‘ekstranet, sieć zewnętrzna’

elektronicznô kôrta ‘karta elektroniczna’

elektronicznô ksążka || e-book (wëm: e-buk) ‘elektroniczna książka’

elektroniczny biznes || e-biznes || elektroniczny geszëft ‘elektroniczny biznes, e-biznes’

elektroniczny cedel ‘elektroniczny certyfikat’

elektroniczny dëtk ‘elektroniczny pieniądz’

elektroniczny hańdel ‘elektroniczny handel’

elektroniczny magazyn || e-zin ‘magazyn elektroniczny, e-zin, ZIN’

elektroniczny miészk ‘elektroniczny portfel’

elektroniczny pòdpis || cëfrowi pòdpis || cëfrowô sygnatura ‘elektroniczny podpis, sygnatura cyfrowa, podpis cyfrowy, DSA’

elektroniczny wòdny znak ‘elektroniczny znak wodny’

elektrostaticznô drëkarka ‘drukarka elektrostatyczna ’

emòtikón || mina || gąbka || ùsmiészk ‘emotikon, mina, buźka, uśmiech’

emùlatór, emùlatora ‘emulator’

Enter ‘Enter’

ergònomicznô kluczplata ‘klawiatura ergonomiczna’

ergònomiô, ergònomie ‘ergonomia’

Escape (wëm: eskejp) || Esc ‘Escape, Esc’

ethernet (wëm: eternet) ‘ethernet’

ewaluacjô, ewaluacji ‘ewaluacja’

F

FAQ, ndm (wëm: fak) || nôczãsczi zadôwóné pitania ‘FAQ, najczęściej zadawane pytania’

faks-modem ‘faks-modem’

faks ‘faks’

falszëwi neurón ‘sztuczny neuron’

falszëwô jinteligencjô, falszëwi jinteligencji ‘sztuczna inteligencja’

farwnô drëkarka ‘drukarka kolorowa’

femtosekùńda ‘femtosekunda’

filter (w grafice) || plug-in (wëm: plagin) ‘filtr, plug-in’

filter (przë szëkanim dónëch) ‘filtr’

filtrowanié paczétów ‘filtrowanie pakietów’

firmòwô licencjô ‘licencja na obszar’

fizycznô adresa ‘adres fizyczny’

flame (wëm: flejm) ‘flame’

flamer (wëm: flamer) ‘flamer’

FLASH (wëm: flasz) || programòwalnô pamiãc ‘FLASH, pamięć programowalna’

flëk ‘łata’

flooding (wëm: fluding) || flood (wëm: flud) ‘flooding, flood’

fotorealisticznô drëkarka ‘drukarka fotorealistyczna’

fòrmùlôrz ‘formularz’

fòrum ‘forum’

fraktal ‘fraktal’

freemail (wëm: frimejl) ‘freemail’

front-end ‘front-end’

fùlmòcny serwer || w3-skłôd (wëm: wu-trzë-skłôd) ‘serwer proxy, w3cache’

G

gãstota ‘rozdzielczość’

generacjô, generacji ‘generacja’

geometriczny wespółprocesór, geometricznégò wespółprocesora ‘koprocesor geometryczny’

gif z przeplotã ‘gif z przeplotem’

giga || G ‘giga’

gigabajt || GB ‘gigabajt, GB’

gigabit || Gb ‘gigabit, Gb’

gigaflop || GFlop ‘gigaflop, GFlop’

głosnik ‘głośnik’

głosowi modem ‘modem głosowy’

głosowô pòczta ‘poczta głosowa’

głównô kluczplata ‘klawiatura główna’

głównô plata ‘płyta główna’

główny katalóg || kòrzéń ‘katalog główny, korzeń’

gniôzdo ‘gniazdo’

gniôzdo rozszerzeniów ‘gniazdo rozszerzeń ’

gòrącô lëniô ‘hotline’

gòrący restart ‘gorący restart’

graficznô kôrta || wizyjny adaptér ‘karta graficzna, adapter wizyjny’

graficzny jinterfejs brëkòwnika || GUI ‘graficzny interfejs użytkownika, GUI’

graficzny kòrektór, graficznégò kòrektora ‘korektor graficzny’

graficzny pònëkôcz || graficzny wspòmóżk || pònëkôcz 3D ‘akcelerator graficzny, 3D accelerator’

graficzny znak ‘znak graficzny’

grafika 3D (wëm: grafika trzë-de) ‘grafika 3D’

gramatura papiora ‘gramatura papieru’

gromada serwerów ‘klaster serwerów’

grôjk MP3 ‘odtwarzacz MP3’

GSM (wëm: gie-es-em) ‘GSM, G2, 2G’

gùru ‘guru’

gwiôzdka || * || wieleznacznik ‘gwiazdka, *, wieloznacznik’

H

hakéra ‘haker’

hash (wëm: hasz) || # || płotk || krziżik ‘hash, #, płotek, krzyżyk’

hasło ‘hasło’

heksadecymalny || szesnôstkòwi || Hex ‘heksadecymalny, szesnastkowy, Hex’

herarchiczny system lopków ‘hierarchiczny system plików’

herarchiô ‘hierarchia’

herc || Hz ‘herc, Hz’

heterogenicznô séc ‘sieć heterogeniczna’

heuristika ‘heurystyka’

hibridowô platka || hibridowi disk ‘płyta hybrydowa, dysk hybrydowy’

hipertekst || hiperłączba || łączba ‘hipertekst, hiperłącze, link, hyperlink’

homologacjô, homologacji ‘homologacja’

host ‘host’

hosting ‘hosting’

hub (wëm: hab) || kòncentratór, kòncentratora ‘hub, koncentrator’

I

I-balka (wëm: i balka) ‘I-belka’

J

jastrowé jaja ‘jaja wielkanocne’

jãzëk programòwaniô ‘język programowania’

jãzëk programòwaniô nisczi szëchtë ‘język programowania niskiego poziomu’

jãzëk programòwaniô wësoczi szëchtë ‘język programowania wysokiego poziomu’

jednoplacowô licencjô ‘licencja jednostanowiskowa’

jigłowô drëkarka || mòzaikòwô drëkarka || jigłówka ‘drukarka igłowa, drukarka mozaikowa, igłówka’

jimplementacjô, jimplementacji ‘implementacja’

jimpòrtowanié ‘importowanie’

jinbòks ‘inbox’

jindeksowanié ‘indeksowanie’

jinfòrmatik ‘informatyk’

jinfòrmatika ‘informatyka’

jinfòstrada ‘infostrada’

Jinfrastruktura Òglowégò Klucza ‘Infrastruktura Klucza Publicznego, PKI’

Jinsert || Jins ‘Insert, Ins’

jinstalacjô (sprzãtu), jinstalacji (sprzãtu) ‘instalacja’

jinstalacjô (aplikacji), jinstalacji (aplikacji) ‘instalacja’

jinteger (wëm: jintidżer) ‘integer’

jinteraktiwny || jinterakcyjny ‘interaktywny, interakcyjny’

jinteraktiwny baner ‘banner interaktywny’

jinterfejs || jinterfejs brëkòwnika ‘interfejs, interfejs użytkownika’

jinterfejs || magistrala ‘interfejs, magistrala’

jinternauta ‘internauta’

Jinternet ‘Internet’

jinternetélc || netoholizm || jinfòholizm ‘uzależnienie od Internetu, netoholizm, infoholizm’

jinternetowi czas ‘czas internetowy’

jinternetowi disk ‘dysk internetowy’

jinternetowi karnôl ‘kanał internetowy’

jinternetowi paczét ‘pakiet internetowy, zestaw internetowy’

jinternetowi przezérnik || przezérnik starnów WWW ‘przeglądarka internetowa, przeglądarka stron WWW’

jinternetowi serwer ‘serwer internetowy’

jinternetowi skaner ‘skaner internetowy’

jinternetowô adresa ‘adres internetowy’

jinternetowô kaméra ‘kamera internatowa’

jinternetowô kawiarniô ‘kawiarnia internetowa’

jinternetowô przëstawka ‘przystawka internetowa’

jinternetowô telefòniô || VoIP (wëm: woip) ‘telefonia internetowa, VoIP, iPhone’

jinterpòlacjô, jinterpòlacji ‘interpolacja’

jintranet ‘intranet’

jizba përpòtów ‘pokój rozmów’

justowanié ‘justowanie’

K

kabel null-modem || régòwi kabel ze skrziżowanim ‘kabel null-modem, kabel szeregowy ze skrzyżowaniem’

kablowi modem ‘modem kablowy’

kachlowi rendering ‘rendering kafelkowy’

kalibracjô, kalibracji ‘kalibracja’

kańtowé złączé || SEC (wëm: sek) ‘SEC, złącze krawędziowe’

kapùzka || grzibk ‘kapturek, grzybek’

karno brëkòwników ‘grupa użytkowników’

karnôl ‘kanał’

karnôl alfa ‘kanał alfa’

kaskadowé arkùsze mòdłów || CSS (wëm: ce-es-es) ‘kaskadowe arkusze stylów, CSS’

kasowanié || ùsëwanié ‘kasowanie, usuwanie’

katalog ‘katalog, folder’

katalogòwé ùsłëdżi ‘usługi katalogowe’

klastér || jednostka alokacji ‘klaster, jednostka alokacji’

klãkòsôd ‘klękosiad’

klient-serwer ‘klient-serwer’

klient FTP (wëm: klient ef-te-pe) ‘klient FTP’

klik ‘klik’

klikac || klikanié ‘klikać, klikanie’

klipart ‘klipart’

klucz ‘klawisz’

klucz rejestru ‘klucz rejestru’

kluczplata ‘klawiatura’

kluczplata AT (wëm: kluczplata a-te) ‘klawiatura AT’

kluczplata Dvoraka ‘klawiatura Dvoraka’

kluczplata programistë || QWERTY (wëm: kùwerti) ‘QWERTY, klawiatura programisty’

kodek (programòwi) ‘kodek, koder’

kodek (sprzãtowi) ‘codec’

konto ‘konto’

kòd felë || kòmùnikat felë ‘kod błędu, komunikat błędu’

kòd przistãpù ‘kod dostępu’

kòdë regionów || regionalné kòdë ‘kody regionów, kody regionalne’

kòdowanié ‘kodowanie’

kòmórka ‘komórka’

kòmpùter, kòmpùtra ‘komputer, jednostka centralna’

kòmpùtrowé aczi-paczi ‘akcesoria komputerowe’

kòmpùtrowé piractwò ‘piractwo komputerowe’

kòmpùtrowi wirus ‘wirus komputerowy’

kòmpùtrowô grafika ‘grafika komputerowa’

kòmpùtrowô jigra ‘gra komputerowa’

kòmpùtrowô séc ‘sieć komputerowa’

kòmùtowóny przistãp || kòmùtowóné pòłączenié || wëbiéróné pòłączenié || kòmùtowónô (z)rzeszka ‘dostęp komutowany, połączenie komutowane, połączenie wybierane, łącze komutowane’

kòrekcjô perspektiwë ‘korekcja perspektywy’

kòrekta felów ‘korekcja błędów’

kómbajn ‘kombajn’

kómpilacjô, kómpilacji ‘kompilacja’

kómpilatór, kómpilatora ‘kompilator’

kómpresjô dónëch || kòmpresowanié || kòmpresjô ‘kompresja danych, kompresowanie, kompresja’

kóncentriczny kabel ‘kabel koncentryczny’

kónfigùracjô, kònfigracji ‘konfiguracja’

kónsola ‘konsola’

kónsola do grów ‘konsola do gier, konsola’

kóntekstowé menu || pòdrãczné menu ‘menu kontekstowe, menu podręczne’

kóntrol ‘Ctrl, Control’

kóntrola pôroscë ‘kontrola parzystości’

kóntrola przistãpù ‘kontrola dostępu’

kóntroléra || czerownik ‘kontroler, sterownik’

kóntrolnô sëma ‘suma kontrolna’

kóntrolny panel ‘panel sterowania’

kónwergencjô, kónwergencji || zbiérnota farwów ‘konwergencja, zbieżność kolorów’

kónwersjô ‘konwersja’

kónwersjô systemù lopków ‘konwersja systemu plików’

kónwertér ‘konwerter ’

kôrbiónka ‘komunikator internetowy, czat’

kôrta ‘zakładka’

kôrta wideo ‘karta wideo’

krakéra ‘kraker’

kriptoanalizô ‘kryptoanaliza’

kriptografiô ‘kryptografia’

kriptosystem ‘kryptosystem’

krój czcónczi ‘krój czcionki’

krzemòwô sodlëna ‘krzemowa dolina’

ksãga gòscy ‘księga gości’

kserograficzny papiór, kserograficznygò papiora ‘papier kserograficzny’

kùrsór, kùrsora ‘kursor’

kùrsywa || pòchiloné pismò ‘kursywa, pismo pochylone’

kùszk ‘ciasteczko’

kwarcowi zédżer ‘zegar kwarcowy’

kwereńda ‘kwarenda’

L

laméra ‘lamer’

laptop ‘laptop, notebook’

larwa adresë || larwa pòdsécë ‘maska adresu, maska podsieci’

laserowô drëkarka ‘drukarka laserowa’

LCD, ndm (wëm: el-ce-de) || cekłokristaliczny mónitór, cekłokristalicznégò mónitora ‘LCD, monitor ciekłokystaliczny’

lewi apòsztrof ‘apostrof lewy’

leżącé || desktop ‘desktop’

lëniô pòlétów ‘wiersz polecenia’

lësëna ‘audyt’

lësta wëbieru || rozwijónô lësta ‘lista wyboru, lista rozwijana’

lëtra diskù ‘litera napędu’

lëtrôł, lëtrała ‘literał’

licencjô, licencji ‘licencja’

litowò-jonowi akùmùlatór, litowò-jonowégò akùmùlatora ‘akumulator litowo-jonowy, lit-jon’

litowò-pòlimerowi akùmùlatór, litowò-pòlimerowégò akùmùlatora ‘akumulator litowo-polimerowy’

logicznô drëkarka || wirtualnô drëkarka ‘drukarka logiczna, drukarka wirtualna’

logicznô jigra ‘gra logiczna’

logiczny ‘logiczny’

logiczny disk || wirtualny disk ‘dysk logiczny, napęd logiczny, dysk wirtualny, napęd wirtualny’

logòwanié ‘logowanie’

lokalnô drëkarka ‘drukarka lokalna’

lokalnô magistrala || lokalnô sztreka ‘magistrala lokalna, szyna lokalna’

lokalnô séc ‘sieć lokalna’

lokalny host ‘host lokalny’

lopk ‘plik’

lopk wëdrëkù ‘plik wydruku’

lopk wëmianë ‘plik wymiany’

lopkòwi wirus ‘wirus plikowy’

luks || lx ‘luks, lx’

lumen || lm ‘lumen, lm’

luminacjô, luminacji ‘luminacja’

luminofór, luminofòra ‘luminofor’

Ł

łómanié tekstu ‘łamanie tekstu’

M

magistrala || sztreka || jinterfejs ‘magistrala, szyna, interfejs’

magistrala dónëch || sztreka dónëch ‘magistrala danych, szyna danych’

magneticznô blewiązka ‘taśma magnetyczna’

magneticzny disk ‘dysk magnetyczny, nośnik magnetyczny’

magneto-rezystiwnô głowica ‘głowica magneto-rezystywna’

magnetoòpticznô disketka ‘dyskietka magnetooptyczna’

magnetoòpticzny disk ‘dysk magnetooptyczny, MO’

makro || makropòlét ‘makro, makropolecenie’

maksymalizacjô, maksymalizacji ‘maksymalizacja’

mapòwanié ‘mapowanie’

maskòwóné hasło ‘hasło maskowane’

maszinowi kòd ‘kod maszynowy’

matrica ‘matryca’

megabajt || MB ‘megabajt, MB’

megabit || Mb ‘megabit, Mb’

megaherc || MHz ‘megaherc, MHz’

megapiksel || Mpx ‘megapiksel, Mpx’

membranowô kluczplata ‘klawiatura membranowa’

menu, ndm (wëm: meni) ‘menu, meni’

mërk HTML ‘znacznik HTML’

mëslnik || minus ‘myślnik, minus’

mësz ‘mysz’

miara kòmpresji ‘współczynnik kompresji’

miara òbrazu ‘format obrazu’

miastowô kòmpùtrowô séc ‘miejska sieć komputerowa’

miãtczi reset ‘miękki reset’

midiwieżô ‘miditower’

miészającô fùnkcjô ‘funkcja mieszająca’

miészónô platka ‘płyta mieszana, mixed mode’

miliamperogòdzëna || mAh ‘miliamperogodzina, mAh’

milisekùńda || ms ‘milisekunda, ms’

mini disk ‘mini dysk’

miniatura ‘miniatura’

minimalizacjô, minimalizacji ‘minimalizacja’

modem ‘modem’

modulacjô, modulacji ‘modulacja’

mòderatór, mòderatora ‘moderator’

mòdło (do wëflowaniô dónyma) ‘szablon’

mòdło (òrganizacji diskù) ‘format’

mòdło lopka (bënowé ùłożenié) || mòdło dokùmeńtu ‘format pliku, format dokumentu’

mòdło lopka (dopisywóné do pòzwë lopka) || mòdło ‘rozszerzenie pliku, godło’

mòdri ekran || kriticzny wëjątk ‘niebieski ekran, krytyczny wyjątek’

mòduł pamiãcë ‘moduł pamięci’

mòrdôrz spamù ‘zabójca spamu’

mòst ‘most’

mòtór, mòtora ‘silnik’

mónitór, mónitora ‘monitor, alfaskop’

môłpa || @ ‘at, @, małpa’

mùltimedia ‘multimedia’

mùltimedialnô kluczplata ‘klawiatura multimedialna’

mùltimedialny projektór, mùltimedialnégò projektora || wizyjny projektór, wizyjnégò projektora ‘projektor multimedialny, projektor wizyjny’

N

nanométer, nanométra || nm ‘nanometr, nm’

nanosekùńda || ns ‘nanosekunda, ns’

nanotechnologiô, nanotechnologii ‘nanotechnologia’

nawidniwôcz ‘naświetlarka’

nazôd ‘backspace’

netikéta ‘netykieta’

nëk ‘napęd’

nëk CD-ROM (wëm: nëk si-di-rom) ‘napęd CD-ROM, CD-ROM’

nëk DVD-RAM (wëm: nëk di-wi-di ram) ‘napęd DVD-RAM’

nëk DVD (wëm: nëk di-wi-di) ‘napęd DVD’

nëk disketków ‘stacja dyskietek, FDD, napęd dyskietek’

nëk Jaz ‘napęd Jaz’

nëk Zip ‘napęd Zip’

nieaktiwné òkno ‘nieaktywne okno’

nieaktiwnô łączba || zdechłô łączba ‘nieaktywny link, martwy odsyłacz’

niepropòrcjonalnô czcónka ‘czcionka nieproporcjonalna’

nieszerifòwô czcónka || bezszerifòwô czcónka ‘czcionka nieszeryfowa, czcionka bezszeryfowa’

nieùlotnô pamiãc ‘pamięć nieulotna’

nieùłożony tekst ‘tekst niesformatowany’

niewspółbieżnô pamiãc ‘pamięć asynchroniczna’

niewspółbieżny || niewspółbieżné przenôszanié ‘asynchroniczny, transmisja asynchroniczna’

niezanôléżnô adresa || richtich adresa ‘adres bezwzględny, adres rzeczywisty’

niklowò-kadmòwi akùmùlatór, niklowò-kadmòwégò akùmùlatora ‘akumulator niklowo-kadmowy’

niklowò-wòdorkòwi akùmùlatór, niklowò-wòdorkòwégò akùmùlatora ‘akumulator niklowo-wodorkowy’

nôgłówk ‘nagłówek’

nôgłówk paczétu ‘nagłówek pakietu’

nôgłówk wiadła ‘nagłówek wiadomości’

nôrzãdzowi program || ùżëtkòwi program ‘program narzędziowy, program użytkowy’

nôwias ‘nawias’

nôwrót ‘pętla zwrotna’

Num Lock (wëm: num-lok) ‘Num Lock’

numericzné wërażenié ‘wyrażenie numeryczne’

numericznô kluczplata || numericzny dzél ‘klawiatura numeryczna, blok numeryczny’

O

offsetowi drëk ‘druk offsetowy’

online (trib dzejaniô aplikacji) (wëm: onlajn) ‘online’

online (trib dzejaniô maszinów) (wëm: onlajn) ‘online’

outboks (wëm: autboks) ‘outbox’

outsourcing (wëm: autsorsing) ‘outsourcing’

Ò

òbmiestny zwãk || rëmny zwãk ‘dźwięk przestrzenny’

òbrôzk ‘ikona’

òbrôzkòwô kôrta ‘mapa obrazkowa’

òbsłëgòwi paczét ‘service pack, zestaw poprawek, pakiet serwisowy’

òchróna przed zôpisã || blokada zôpisu ‘ochrona przed zapisem, blokada zapisu’

òdczët ‘odczyt’

òdgrzéwnik ‘radiator’

òdpisywanié ‘kopiowanie’

òdpòwiesc || Òdp: ‘odwołanie (2), reply, odpowiedź, Re:, Odp:’

òdstãp || tabùlatór, tabùlatora ‘tabulator’

òdswiéżanié || przeladowanié ‘odświeżanie, odnawianie, przeładowanie’

òdswiéżenié ‘aktualizacja, upgrade’

ògniowô scana || ògniowô zôpòra ‘ściana ogniowa, zapora ogniowa’

òjcowi katalóg ‘katalog nadrzędny’

òjcowô domena ‘domena macierzysta’

òkno ‘okno’

òkno rozmòwë ‘okno dialogowe’

òkùlôrë 3D (wëm: òkùlôrë trzë-de) ‘okulary 3D’

òperacyjny system ‘system operacyjny’

òprogramòwanié || software (wëm: softłer) ‘oprogramowanie, software’

òpticznô mësz ‘mysz optyczna’

òrganizér || terminôrz ‘organizer, terminarz’

òsobisti kòmpùter, òsobistégò kòmpùtra || pecet ‘komputer osobisty, PC, pecet’

òsôdzanié ‘osadzanie’

Ó

ósemkòwi zôpis || ósemkòwi kòd || oktalny zôpis ‘zapis ósemkowy, kod ósemkowy, ósemkowy, zapis oktalny’

P

pachtowóné łącze ‘linia dzierżawiona, łącze dzierżawione’

paczét ‘pakiet’

paczétowi zôpis ‘zapis pakietowy’

Page Down (wëm: pejdż-dałn) ‘Page Down’

Page Up (wëm: pejdż-ap) ‘Page Up’

pajiczëna ‘pajęczyna’

palmtop ‘palmtop’

pamiãc ‘pamięć’

paraméter (znanka) ‘parametr’

paraméter (ùszczegółowienié pòlétu) || argùment ‘parametr (2), argument’

parłãga ‘intruz’

paser ‘paser’

pasyk menu (wëm: pasyk meni) ‘pasek menu’

pasyk nôrzãdzów ‘pasek narzędzi’

pasyk titla ‘pasek tytułu’

pasywné głosniczi ‘głośniki pasywne’

patróna || kartridż || toner ‘kartridż, kaseta, toner’

perfòrowónô blewiązka ‘taśma perforowana’

perfòrowóny papiór, perfòrowónégò papiora ‘papier perforowany’

pék ‘wskaźnik’

përpòtë ‘pogawędka’

pikoliter || pl ‘pikolitr, pl’

piksel || px ‘piksel, px’

pin ‘pin’

pionowi sztrek || | || balka ‘potok, |, belka’

piôskòwnica ‘piaskownica’

placowanié starnów ‘pozycjonowanie stron’

plamka ‘plamka’

plaskati ekran ‘płaski ekran, flat screen’

platfòrma || systemòwô platfòrma ‘platforma, platforma systemowa’

plazmòwi mónitór, plazmòwégò mónitora ‘monitor plazmowy’

plëskwa ‘pluskwa’

plotér || pisôk X-Y ‘ploter, pisak X-Y’

plus || + ‘plus, +’

pòczta HTML ‘poczta HTML’

pòcztowé konto ‘konto pocztowe’

pòcztowi automat ‘automat pocztowy’

pòcztowi filter, pòcztowégò filtra ‘filtr pocztowy’

pòcztowi serwer ‘serwer pocztowy’

pòcztowi program ‘program pocztowy’

pòcztowô aliasa ‘alias pocztowy’

pòcztowô kôstka ‘skrzynka pocztowa’

pòcztôrz ‘postmaster’

pòdkłôdka pòd mësz ‘mousepad, podkładka pod mysz’

pòdkrącywanié ‘podkręcanie, tweak’

pòdpis ‘sygnatura’

pòdséc ‘podsieć’

pòdskôcnik ‘znak zachęty’

pòdzérôcz || debugger (wëm: debager) ‘debuger’

pòlét || kòmenda ‘komenda, polecenie’

pòmagér ‘kreator’

pòmòcniczô aplikacjô, pòmòcniczi aplikacji ‘aplikacja pomocnicza’

pòrt ‘port’

pòrt I/O || złączé I/O ‘port I/O, złącze I/O’

pòrt jigrów ‘port gier’

pòrt mëszë || PS/2 ‘PS/2, port myszy’

pòrt pòdczerwieniznë || pòrt na pòdczerwieniznã || IrDA ‘port na podczerwień, port podczerwieni, IrDA’

pòrtôl ‘portal’

pòstskriptowô czcónka ‘czcionka postskryptowa’

pòstskriptowô drëkarka ‘drukarka postscriptowa’

pòzwa (do przistãpù) ‘login’

pòzwa (do kòmùnikacji) ‘nick’

pòzwa brëkòwnika ‘identyfikator użytkownika, nazwa użytkownika’

półdupleks ‘półdupleks, HDX’

pôrowi bit ‘bit parzystości’

prawa przistãpù ‘prawa dostępu’

prëzgòlenié ‘rozsiewanie, cieniowanie’

Print Screen (wëm: print-skrin) ‘Print Screen’

priwatny klucz || krëjamny klucz ‘klucz prywatny, klucz tajny’

procent || % ‘procent, %’

procesór, procesora ‘procesor’

procëmłiskòwô pòwłoka || procëmłiskòwi filter ‘powłoka antyrefleksyjna, filtr antyrefleksyjny’

propòrcjonalnô czcónka ‘czcionka proporcjonalna’

protokół ‘protokół’

próbkòwanié zwãkù ‘próbkowanie dźwięku’

prôwdzëwi czas ‘czas rzeczywisty’

przechód || przelotka ‘przejściówka, przelotka’

przecygnij i pùsc || przenôszanié ‘przeciągnij i upuść, przenoszenie’

przeczerowanié ‘przekierowanie, przekazywanie, readresacja’

przeczëtôj to || czëtôj mie || readme (wëm: ridmi) ‘readme, przeczytaj to, czytaj mnie’

przedstôwca ‘agent’

przenosnô drëkarka ‘drukarka przenośna’

przenôszanié dónëch ‘transmisja danych’

przenôszanié tekstu ‘przenoszenie tekstu’

przepiãcé ‘przepięcie’

przeplot ‘przeplot, interlaced’

przepùstowòsc ‘przepustowość’

przesëniãcé ‘odległość’

przetwòrnik A/D || analogòwò cëfrowi przetwòrnik ‘DAC, przetwornik analogowo cyfrowy, przetwornik A/D’

przezroczësti ‘przeźroczysty’

przédnô starna ‘strona główna (2), index.htm, index.html, bramka’

przigòdowô jigra ‘gra przygodowa’

przistãpòwé kónto ‘konto dostępowe’

przistãpòwi numer ‘numer dostępowy’

przistãpòwi router (wëm: przistãpòwi ruter) ‘router dostępowy’

przistãpòwi serwer ‘serwer dostępowy’

pùbliczny klucz || klucz wieledostãpù || jawny klucz ‘klucz publiczny, klucz wielodostępu, klucz jawny’

pùrtk ‘demon’

R

RAM || òperacyjnô pamiãc ‘RAM, pamięć operacyjna’

ramka (w HTML) ‘ramka’

ramka (w kòmpresji) ‘ramka’

raster ‘raster’

rasterizacjô, rasterizacji ‘rasteryzacja’

rastrowô czcónka || bitmapòwô czcónka ‘czcionka rastrowa, czcionka bitmapowa’

rastrowô grafika ‘grafika rastrowa’

rãkawica dónëch ‘rękawica danych’

rechùbnik || rechùbnik nawiedzeniów ‘licznik, licznik odwiedzin’

rechùnkòwô tabela ‘arkusz kalkulacyjny’

rejestracjô domenë, rejestracji domenë ‘rejestracja domeny’

relacyjné bazë dónëch ‘relacyjne bazy danych’

rendering ‘rendering’

reselanié ‘relaying’

rezydentny program ‘program rezydentny’

régòwé przenôszanié ‘transmisja szeregowa’

régòwi kabel || kabel RS-232 ‘kabel szeregowy, kabel RS-232’

régòwi pòrt || régòwi jintefejs || régòwé złączé || pòrt RS-232 ‘port szeregowy, interfejs szeregowy, złącze szeregowe, port RS-232’

régòwô drëkarka ‘drukarka szeregowa’

rëchawi gif ‘animowany gif’

rëchtowanié ‘formatowanie’

rëchtowanié nisczi szëchtë || fizyczné rëchtowanié ‘formatowanie niskiego poziomu, formatowanie fizyczne’

rëchtowanié wësoczi szëchtë ‘formatowanie wysokiego poziomu’

richtosc ‘poprawność’

robòczô stacjô, robòczi stacji ‘stacja robocza’

robôk ‘robak’

ROM (wëm: rom) || pamiãc le do czëtaniô ‘ROM, pamięć tylko do odczytu’

router (wëm: ruter) ‘router’

router mòstu ‘router pomostu’

rozdzelenié farwów || rozfarwienié ‘separacja kolorów, separacja barw, rozbarwienie’

rozkòscérznô lësta ‘lista dystrybucyjna’

rozpòznôwanié głosu || rozpòznôwanié mòwë ‘rozpoznawanie głosu, rozpoznawanie mowy’

rozproszony przerób ‘przetwarzanie rozproszone’

rozrzedzenié ‘downsampling’

rozszerziwającô kôrta || adapter ‘karta rozszerzająca, adapter’

rozszerzonô kluczplata || fùnkcyjné klucze ‘klawiatura rozszerzona, klawisze funkcyjne’

rozsztëkòwanié ‘fragmentacja’

rozwlekłô kòmpùtrowô séc || rozwlekłô séc ‘rozległa sieć komputerowa, sieć rozległa’

równoległé przenôszanié ‘transmisja równoległa’

równoległi kabel || kabel LPT || drëkarkòwi kabel ‘kabel równoległy, kabel LPT, kabel drukarkowy’

równoległi pòrt || równoległi jinterfejs || pòrt LPT ‘port równoległy, interfejs równoległy, port LPT, iEEE 1284’

równy z równym || peer to peer (wëm: pir-tu-pir) || P2P (wëm: pi-tu-pi) ‘peer to peer, P2P’

różnicowi jinterfejs ‘interfejs różnicowy’

rum ‘spacja’

S

samòrozladowiwający ‘samorozpakowujący’

samòùczk ‘samouczek’

satinowi papiór, satinowégò papiora ‘papier satynowy’

saturacjô, saturacji ‘saturacja’

scalony ùkłôd || chip (wëm: czip) ‘układ scalony, obwód scalony, chip’

schòwóny wirus ‘wirus ukryty’

semigraficzny jinterfejs ‘interfejs semigraficzny’

serfòwanié ‘surfowanie’

serijnô kòrespòndencjô, serijny kòrespòndencji ‘korespondencja seryjna’

serwer ‘serwer’

serwer drëkù (ùdostãpniwający) ‘printserwer, serwer wydruku’

serwer drëkù (drëkùjący) ‘serwer druku’

serwer faksów ‘serwer faksów’

serwer FTP ‘serwer FTP’

serwer WWW (wëm: serwer wu-wu-wu) || serwer starnów WWW (wëm: serwer starnów wu-wu-wu) ‘serwer WWW, serwer stron WWW’

serwis ‘serwis’

serwlet ‘serwlet’

seryjné numrë ‘numery seryjne’

seryjny numer ‘numer seryjny’

sesjô, sesji ‘sesja’

séc pùnktów ‘siatka punktów’

sécowi kòmpùter || domôcy kòmpùter ‘komputer sieciowy, komputer macierzysty, komputer abonencki, NC’

sécowi òperacyjny system ‘sieciowy system operacyjny, SSO’

sécowi piestrzéń ‘pierścień webowy’

sécowô drëkarka ‘drukarka sieciowa’

sécowô kôrta ‘karta sieciowa’

Shift (wëm: szift) ‘Shift’

skaner (òpticzny) ‘skaner’

skaner (kòntrolnô aplikacjô) ‘skaner’

skaner pòrtów ‘skaner portów’

składôk ‘składak, noname PC’

skłôd dónëch ‘hurtownia danych’

skòk ‘skok’

skórka ‘skórka, skin’

skript ‘skrypt’

skriptowi wirus ‘wirus skryptowy’

skrótówc ‘skrótowiec’

slot || szufladowé gniôzdo ‘slot, gniazdo szufladkowe’

słowa klucze || kluczowé słowa ‘słowo kluczowe, słowa kluczowe’

słowarzowô ataka ‘atak słownikowy’

smiecëch ‘kosz’

socjotechnika ‘socjotechnika’

son ‘son’

spam ‘spam, bulk e-mail, mielonka’

sprzãt || hardware (wëm: hardłer) ‘hardware’

sprzãtowi klucz ‘klucz sprzętowy’

stacjonarny kòmpùter, stacjonarnégò kòmpùtra ‘komputer stacjonarny, komputer główny’

stałé łącze || stałé pòłączenié ‘łącze stałe, połączenie stałe’

starna ‘site, strona’

starna WWW (wëm: starna wu-wu-wu) ‘strona WWW’

startowé menu (wëm: startowi meny) ‘menu startowe’

startowi wëjimk || rozrëchòwi wëjimk ‘sektor startowy, sektor rozruchowy’

startowô disketka ‘dyskietka startowa’

startowô platka || startowi disk ‘płyta startowa, dysk startowy’

startowô starna ‘strona główna, strona startowa’

staticznô adresa IP (wëm: staticznô adresa aj-pi) ‘statyczny adres IP’

statistika nawiedzeniów ‘statystyka odwiedzin’

stojącé ‘tower’

stopa || slédz ‘śledź, cokół’

stopka ‘stopka’

stratnô kòmpresjô ‘kompresja stratna’

strëżné media || strëżné przeselanié dónëch ‘media strumieniowe, strumieniowe przesyłanie danych’

stróż ‘monitor’

stróż ekranu ‘wygaszacz ekranu’

strzédnik || ; ‘średnik, znak średnika, ;’

strzig, strzëgù || / || ùkòs ‘slash, /, ukośnik, znak dzielenia’

strzodowiskòwô zmiennô ‘zmienna środowiskowa’

subwoofer (wëm: sabłufer) || niskòtonowi głosnik ‘subwoofer, głośnik niskotonowy’

surround (wëm: soraund) ‘surround’

swòjnosc ‘prywatność’

sygnałowi procesór, sygnałowégò procesora ‘procesor sygnałowy’

symetricznô kriptografiô || symetriczné szëfrowanié ‘kryptografia symetryczna, szyfrowanie symetryczne’

system lopków ‘system plików’

systemòwé menu (wëm: systemòwé meny) ‘menu systemowe’

systemòwô data ‘data systemowa’

systemòwô pòwłoka || jinterpretéra || jinterpretéra pòlétów || procesór pòlétów ‘powłoka systemowa, interpreter, interpretator poleceń, procesor poleceń’

szachrë ‘spoofing, IP spoofing’

szerifòwô czcónka ‘czcionka szeryfowa’

szerokòsc pasma ‘szerokość pasma’

szerokszmërganié || szerokszmërg || broadcasting (wëm: broudkasting) || broadcast ‘broadcasting, broadcast’

szëchtowô jigra || szëchtówka ‘gra platformowa, platformówka’

szëkôcz ‘wyszukiwarka, szperacz’

szifrëjący klucz ‘klucz szyfrujący’

szkelet Jinternetu ‘szkielet Internetu’

szkeletowô séc ‘sieć szkieletowa’

szor farwë ‘głębia koloru’

szpektór diskù, szpektora diskù ‘menadżer dysku’

szpektór lopków, szpektora lopków ‘menadżer plików’

szpektór maszinów, szpektora maszinów ‘menadżer urządzeń’

szpédżel || szpéglowi serwer ‘mirror, serwer lustrzany’

sztabilizatór òbrazu, sztabilizatora òbrazu ‘stabilizator obrazu’

sztrategicznô jigra ‘gra strategiczna’

sztrek ‘ścieżka’

sztrómnik ‘zasilacz’

sztrómòwi filter || procëmprzepiãcowi filter || procëmzakłóceniowi filter || sztrómòwô listwa ‘filtr sieciowy, filtr przeciwprzepięciowy, filtr przeciwzakłóceniowy, listwa zasilająca’

sztrukturalny jãzëk zapitaniów || SQL (wëm: es-kù-el) ‘strukturalny język zapytań, SQL’

szuflada ‘kieszeń, szuflada’

szuńdë dónëch ‘nośnik danych’

T

Tab || tabùlatór, tabùlatora ‘Tab, tabulator, klawisz tabulacji’

tabela (ôrt prezentacji dónëch) ‘tabela’

tabela (dzél bazë dónëch) ‘tabela’

tabela dzélów ‘tablica partycji’

tablet ‘tablet’

talérz ‘talerz’

tapéta ‘tapeta’

targetowanié ‘targetowanie’

technoòsobòwòsc ‘technoosobowość’

teksel ‘teksel’

tekstowé pòle ‘pole tekstowe’

tekstowi jinterfejs ‘interfejs tekstowy’

tekstura || bitmapa ‘tekstura, bitmapa’

telejinfòrmatika, telejinfòrmaticzi ‘teleinformatyka’

telekòmùnikacjô, telekòmùnikacji ‘telekomunikacja’

telekònferencjô, telekònferencji ‘telekonferencja’

telerobòta ‘telepraca, wyrkom, wyrobnictwo komputerowe’

telewizyjnô kôrta || kôrta TV ‘tuner TV, karta TV’

tematiczny katalóg ‘katalog tematyczny, katalog stron’

terabajt || TB ‘terabajt, TB’

terabajt na sekùńdã ‘terabajtów na sekundę’

termicznô drëkarka ‘drukarka termiczna’

termiczno-wòskòwô drëkarka ‘drukarka termiczno-woskowa’

terminôl, terminala ‘terminal’

termòsublimacyjnô drëkarka ‘drukarka termosublimacyjna’

termòwtapiającô drëkarka ‘drukarka termowtapiająca’

tézaurus, tézaurusa ‘tezaurus’

timczasny lopk ‘plik tymczasowy’

timeout (wëm: tajmaut) ‘timeout’

tińta ‘tinta’

tińtowô drëkarka ‘drukarka atramentowa, drukarka strumieniowa, drukarka bąbelkowa, plujka’

tip ‘tip’

token ‘token’

toner ‘toner’

tonowé wëbiéranié ‘wybieranie tonowe’

towarzący wirus ‘wirus towarzyszący’

trafnota ‘relewancja’

tranzystór, tranzystora ‘tranzystor’

trojańsczi kóń ‘koń trojański’

trwałô pamiãc ‘pamięć trwała’

tunelowanié ‘tunelowanie’

tunelowanié protokòłów || kapselkòwanié paczétów ‘tunelowanie protokołów, kapsułkowanie pakietów’

tur (dzél diskù) ‘ścieżka’

tur (w sécë) ‘trasa, marszruta’

tuszowalny disk || wëjimóny disk ‘dysk wymienny’

U

usenet (wëm: jusnet) ‘usenet’

Ù

ùdôwnô jigra ‘gra symulacyjna’

ùkłôd kluczplatë ‘układ klawiatury’

ùlëbë, ùlëbów ‘ulubione’

ùlotnô pamiãc || nietrwałô pamiãc ‘pamięć ulotna, pamięć nietrwała’

ùłożenié ‘formatowanie (2)’

ùłożenié starnë ‘układ strony’

ùłożenié tekstu ‘formatowanie tekstu’

ùłożóny tekst ‘tekst formatowany’

ùnikòd ‘unicode’

ùstôw, ùstawù ‘konfiguracja’

ùwidzenia ‘preferencje, opcje’

ùwierzitelnienié ‘uwierzytelnienie’

W

wanoga ‘roaming’

wątk (dzél robòtë procesora) ‘wątek’

wątk (zbiór artiklów) ‘wątek’

wãzeł, wãzła ‘węzeł’

wbùdowóny system ‘system wbudowany, minisystem’

webmail (wëm: łebmejl) || pòczta bez WWW (wëm: pòczta bez wu-wu-wu) ‘webmail, poczta przez WWW’

webméster (wëm: łebméster) ‘webmaster’

wektorizacjô, wektorizacji || trasowanié ‘wektoryzacja, trasowanie’

wektorowô czcónka || skalowalnô czcónka ‘czcionka wektorowa, czcionka skalowalna’

wektorowô grafika, wektorowi graficzi ‘grafika wektorowa’

wektór, wektora ‘wektor’

wentilatór, wentilatora ‘wentylator’

wespółprocesór, wespółprocesora ‘koprocesor, współprocesor’

wespółrobiącô wielezadaniowòta ‘wielozadaniowość kooperatywna’

wëgładzywanié || antialiasyng ‘wygładzenie, antyaliasing’

wëjimk ‘sektor’

wëkrzëknik || ! ‘wykrzyknik, !’

wëlézeniowé maszinë ‘urządzenie wyjściowe’

wëlogòwanié ‘wylogowanie’

wënëk ‘ban’

wënikòwi lopk || docelowi lopk ‘plik wynikowy, plik docelowy’

wëpôlanié ‘wypalanie’

wërównanié ‘wyrównanie’

wëskakùjącé òkno ‘wyskakujące okno’

wëwłaszczeniowô wielezadaniowòta ‘wielozadaniowość wywłaszczeniowa’

wëzdrzatk || design (wëm: dizajn) ‘design’

wiadło ‘post’

wideokònferencjô, wideokònferencji ‘wideokonferencja’

wideotelefóniô, wideotelefónii ‘wideotelefonia’

widné pióro || elektriczné pióro ‘pióro świetlne, pióro elektroniczne’

widnikòwi pòrtôl ‘portal horyzontalny’

widny kabel ‘światłowód’

wieledzélowi wirus ‘wirus wieloczęściowy, wirus złożony’

wieleplacowô licencjô, wieleplacowi licencji ‘licencja grupowa’

wielepòstacjowi wirus ‘wirus polimorficzny’

wieleprocesorowòta ‘wieloprocesorowość’

wieleprzistãp ‘wielodostęp’

wielesesyjny disk ‘multisession, dysk wielosesyjny’

wieleszmërganié ‘multiemisja, multicasing’

wielewarstwòwô architektura || trzëwarstwòwô architekrura ‘architektura wielowarstwowa, architektura trzywarstwowa’

wielewątkòwòta ‘wielowątkowość’

wielezadaniowòta ‘wielozadaniowość’

wielezwãcznota ‘polifonia’

wielëna ramków na sekùńdã ‘liczba klatek na sekundę’

wirtualnô jawernota || sztëcznô jawernota ‘rzeczywistość wirtualna, sztuczna rzeczywistość, wirtualna rzeczywistość’

wirtualnô maszina ‘maszyna wirtualna, urządzenie wirtualne’

wirtualnô maszina Javë (wëm: wirtualnô maszina dżawë) ‘wirtualna maszyna Javy’

wirtualnô pamiãc ‘pamięć wirtualna’

wirtualny czerownik maszinë ‘wirtualny sterownik urządzenia’

wirtualny pùlpit || wirtualny ekran ‘wirtualny pulpit, wirtualny ekran’

wirtualny rënk || e-rënk ‘wirtualny rynek, e-market’

wirtualny serwer ‘serwer wirtualny, serwer virtualny’

wizytowô starna || mikrostarna ‘microsite, strona wizytówka’

wladënk ‘upload’

wlézeniowé maszinë ‘urządzenie wejściowe’

włãczë i ùżëwôj || Plug and Play (wëm: plag-end-plej) ‘włącz i używaj, włącz i działaj, Plug and Play’

wolt || V ‘wolt, V’

wòrtôl || tematiczny pòrtôl ‘wortal, portal tematyczny’

wólańt ‘wolant’

wpisywanié bez echa ‘wpisywanie bez echa’

wskazëjącé maszinë ‘urządzenie wskazujące’

wskôz, wskazu ‘odwołanie’

współbiéżné przenôszanié ‘transmisja synchroniczna’

wtëczka || plugin (wëm: plagin) ‘wtyczka, plugin’

wtiłstrzig, wstiłstrzëgù || \ ‘backslash, \’

WWW, ndm (wëm: wu-wu-wu) ‘WWW, W3’

WYSIWYG, ndm (wëm: wyswig) ‘WYSIWYG’

wzmacniôk ‘wzmacniak’

Z

z reklamą ‘adware, ad-ware, ad ware’

z testã ‘shareware’

zabezpieczenié dónëch ‘zabezpieczenie danych’

zabezpieczenié gwiôzdkama ‘zabezpieczenie gwiazdkami’

zabezpieczenié procëm zôpisowi ‘zabezpieczenie przed zapisem’

zabiérnota ‘pojemność’

załómanié systemù ‘załamanie systemu’

załóżka ‘zakładka’

zamkłô lësta ‘lista zamknięta’

zanôleżnô adresa ‘adres względny’

zasobë brëkòwnika ‘zasoby użytkownika’

zdalné logòwanié ‘zdalne logowanie’

zdalny òdbiór, zdalnégò òdbioru ‘zdalny odbiór’

zdalny przistãp ‘zdalny dostęp’

zdalny terminôl ‘zdalny terminal’

zdechłi klucz ‘martwy klawisz’

zdrzódłowi dokùmeńt ‘dokument źródłowy’

zdrzódłowi kòd ‘kod źródłowy, listing’

zestôwk kluczów ‘kombinacja klawiszy’

zestôwk znaków ANSI (wëm: zestôwk znaków ansy) ‘zestaw znaków ANSI’

zesztëkòwanié ‘defragmentacja’

zégarowé przerwanié ‘przerwanie zegarowe’

zëmny reset || reset || zëmné przeladowanié ‘zimny reset, reset, zimne przeładowanie’

zgniłô pòczta ‘poczta ślimacza’

zgódnota ‘kompatybilność, zgodność’

zgùbiony lińcuch ‘zgubiony łańcuch, utracony łańcuch’

zladënk ‘download’

zmiennô ‘zmienna’

znak pòdsztrëchniãcô || _ ‘znak podkreślenia, _’

znak równotë || = ‘znak równości, =’

znak zapitaniô || ? || pëtownik ‘znak zapytania, ?, pytajnik’

znanka lopka ‘atrybut pliku’

zniszczenié głowicë ‘uszkodzenie głowicy’

zoologiczny wirus ‘wirus zoologiczny’

zoom (wëm: zum) ‘zoom’

zôróbk w sécë ‘zarabianie w sieci’

zrzut ekranu ‘zrzut ekranu’

zwãkòwô kôrta ‘karta dźwiękowa’

zwiastnik ‘zwiastun’

zwielnik CD (wëm: zwielnik si-di) ‘duplikator CD’

zwòrka ‘zworka’

Ż

żôłté starnë ‘żółte strony’