Uchwała nr 1 2009 – Nazwy organów władzy państwowej

Uchwała Nr 1/RJK/09 z dnia 9-01-2009 r. w sprawie kaszubskich nazw organów władzy państwowej


òrgana państwòwi wëszëznë ‘organa władzy państwowej’

prezydeńt ‘prezydent’

rząd ‘rząd’

Radzëzna Minystrów ‘Rada Ministrów’

premiéra, przédnik Radzëznë Minystrów ‘premier’

wicepremiéra, zastãpnik przédnika Radzëznë Minystrów ‘wicepremier’

minyster gòspòdarzënkù ‘minister gospodarki’

minyster bënowëch sprawów i administracji ‘minister spraw wewnętrznych i administracji’

minyster regionalnégò rozwiju ‘minister rozwoju regionalnego’

minyster sprawiedlëwòtë ‘minister sprawiedliwości’

minyster nôleżnik Radzëznë Minystrów ‘minister członek Rady Ministrów’

minyster spòrtu i turisticzi ‘minister sportu i turystyki’

minyster robòtë i spòlëznowi pòliticzi ‘minister pracy i polityki społecznej’

minyster jinfrasztrukturë ‘minister infrastruktury’

minyster państwòwégò skarbù ‘minister skarbu państwa’

minyster nôrodny  edukacji ‘minister edukacji narodowej’

minyster nôrodny òbronë ‘minister obrony narodowej’

minyster nôùczi i wëższégò sztôłceniô ‘minister nauki i szkolnictwa wyższego’

minyster zdrowiô ‘minister zdrowia’

minyster strzodowiska ‘minister środowiska’

minyster dëtkòwiznë ‘minister finansów’

minyster gbùrzeniô i rozwiju wsë ‘minister rolnictwa i rozwoju wsi’

minyster bùtnowëch sprawów ‘minister spraw zagranicznych’

minyster kùlturë i nôrodny spôdkòwiznë ‘minister kultury i dziedzictwa narodowego’

sejm ‘sejm’

marszôłk sejmù ‘marszałek sejmu’

prezydium sejmù, przédnictwò sejmù ‘prezydium sejmu’

kònweńt seniorów ‘konwent seniorów’

przédnik klubù ‘przewodniczący klubu’

pòsélc ‘poseł’

kòmisjô ‘komisja’

Kòmisjô Administracji i Bënowëch Sprawów ‘Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych’

Kòmisjô do Sprawów Państwòwégò Dozéru ‘Komisja do Spraw Kontroli Państwowej’

Kòmisjô do Sprawów Szpecjalnëch Służbów ‘Komisja do Spraw Służb Specjalnych’

Kòmisjô do Sprawów Europejsczi Ùnii ‘Komisja do Spraw Unii Europejskiej’

Kòmisjô Edukacji, Nôùczi i Młodzëznë ‘Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży’

Kòmisjô Pòsélcowi Eticzi ‘Komisja Etyki Poselskiej’

Kòmisjô Pùbliczny Dëtkòwiznë ‘Komisja Finansów Publicznych’

Kòmisjô Gòspòdarzënkù ‘Komisja Gospodarki’

Kòmisjô Jinfrasztrukturë ‘Komisja Infrastruktury’

Kòmisjô Fizyczny Kùlturë i Spòrtu ‘Komisja Kultury Fizycznej i Sportu’

Kòmisjô Kùlturë i Mediów ‘Komisja Kultury i Środków Przekazu’

Kòmisjô Łączbë z Pòlôchama za Greńcą ‘Komisja Łączności z Polakami za Granicą’

Kòmisjô Nôrodnëch i Etnicznëch Miészëznów ‘Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych’

Kòmisjô Nôrodny Òbronë ‘Komisja Obrony Narodowej’

Kòmisjô Òchronë Strzodowiska, Nôtërnëch Bòkadnosców i Lasowiznë ‘Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa’

Kòmisjô Kònstitucjowi Òdpòwiedzalnotë ‘Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej’

Kòmisjô Spòlëznowi Pòliticzi i Rodzëznë ‘Komisja Polityki Społecznej i Rodziny’

Kòmisjô Regùlaminowô i Pòsélcowëch Sprawów ‘Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich’ Kòmisjô Gbùrzeniô i Rozwiju Wsë ‘Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi’

Kòmisjô Teritorialny Samòrządzënë i Regionalny Pòliticzi ‘Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej’

Kòmisjô Państwòwégò Skarbù ‘Komisja Skarbu Państwa’

Kòmisjô Bùtnowëch Sprawów ‘Komisja Spraw Zagranicznych’

Kòmisjô Sprawiedlëwòtë i Prawów Człowieka ‘Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka’

Ùchwôlënkòwò Kòmisjô ‘Komisja Ustawodawcza’

Kòmisjô Zdrowiô ‘Komisja Zdrowia’

senat ‘senat’

senatór ‘senator’

parlameńt ‘parlament’

Nôrodné Zéńdzenié ‘Zgromadzenie Narodowe’