Uchwała nr 9/RJK/2011

Uchwała nr 9/RJK/11 z dnia 07.11.2011 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego.

6.Słownictwo związane z sakramentem bierzmowania, pokuty i namaszczenia chorych.


ÙCHWÔLËNK NR 9/RJK/2011 Z DNIA 07.11.2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIÔ KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA RELIGIJNÉGÒ I ÒBËCZAJOWÉGÒ JÃZËKA.

6.SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ Z SAKRAMENTÃ BIERZMÒWANIÔ, PÒKÙTË I NAMASZCZENIÔ CHÒRËCH.

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną z sakramentã bierzmòwaniô, pòkùtë i namaszczeniô chòrëch:

Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo związane z sakramentem bierzmowania, pokuty i namaszczenia chorych:

absolucjô,-cji ‘absolucja’

bicé sã w piersë‘bicie się w piersi’
bierzmò‘bierzmo’
bierzmòwanié‘bierzmowanie’

chód‘chód’

dotëk, zmësł dotëkù‘dotyk,zmysł dotyku’

epitimijô,-ji ‘epitimija’

grzéch‘grzech’
czãżczi, smiertelny grzéch‘grzech ciężki, śmiertelny’
letczi, pòwszédny grzéch‘grzech lekki, powszedni‘
òsobisté grzéchë‘grzechy osobiste’
pierwòrodny grzéch‘grzech pierworodny’
grzéchë procëm nôtërze‘grzechy przeciwko naturze’
grzésznica‘grzesznica’
grzésznik‘grzesznik’

jawny grzésznik‘notoryczny grzesznik’

kònfesjonôł, spòwiednica‘konfesjonał’
kònfirmacjô,-cji‘konfirmacja’
krziżmò’krzyżmo
krziżmòwanié‘krzyżmowanie’

łësëna‘czoło’

mòcné pòstanowienié pòprawë ‘mocne postanowienie poprawy’

òdpùszczenié grzéchów‘odpuszczenie grzechów’
òdpùst‘odpust’
dzélowi òdpùst‘częściowy’
òdpùst pòrcjunkùlë‘odpust porcjunkuli’
całowny òdpùst‘odpust zupełny’
òdpòkùtowanié za grzéchë’odpokutowanie za grzechy‘
òstatné namaszczenié’ostatnie namaszczenie‘

patrón biérzmòwaniô‘patron bierzmowania’
pòkôjanié‘pokajanie’
pòkùsa‘pokusa’
pòkùszenié‘pokuszenie’
pòkùta‘pokuta’
pòkùtnicë‘pokutnicy’
klãczący‘klęczący’
płaczący‘płaczący’
słëchającysłuchający‘’
stojącystojący‘’
pòłożenié rãków‘położenie rąk’

rechùnk sëmieniô‘rachunek sumienia’
rozgrzészenié’rozgrzeszenie‘
sakrament namaszczeniô chòrëch‘sakrament namaszczenia chorych’
słëch,zmësł słëchù‘słuch,zmysł słuchu’
sobòrowanié‘soborowanie’
spòwiednica‘spowiednica’
spòwiednik‘spowiednik’
spòwiédz‘spowiedź’
jastrowô spòwiédz‘spowiedź wielkanocna’
spòwiédz przez pòstrzédnika‘spowiedź przez pośrednika’
spòwiôdanié sã‘spowiadanie się’
swiôdk bierzmòwaniô‘świadek bierzmowania’
szczerô spòwiédz‘szczera spowiedź’
szmak, zmësłszmakù‘smak, zmysłsmaku’

toties quoties "wiele razy, tëli razy”, pòr. òdpùst pòrcjunkùlë‘łac. (odpust) toties quoties ‘ile razy, tyle razy’,por.odpust porcjunkuli’

ùwiedzenié, ùwòdzenié, skùszenié, kùszenié‘uwiedzenie, uwodzenie’

warënczi dobri spòwiedzë‘warunki dobrej spowiedzi’
wãch, zmësł wãchù‘powonienie,zmysł powonienia’
wënadgrodzenié za krziwdë‘zadośćuczynienie’
wëznanié grzéchów‘wyznanie grzechów’

zdrok, zmësł zdrokù‘zrok,zmysł wzroku‘

żôl za grzéchë‘żal za grzechy’

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.