Uchwała nr 8/RJK/2011

Uchwała nr 8/RJK/11 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie stosowania kaszubskiej podstawowej terminologii medialnej


ÙCHWÔLËNK NR 8/RJK/2011 Z DNIA 30.09.2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIÔ KASZËBSCZI ÒGLOWI MEDIALNY TERMINOLOGII

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną ze spòdleczną terminologią medialną:

Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo związane z podstawową terminologią medialną

akapit,  łac. alinea‘akapit,łac.alinea
atlas‘atlas’

biografiô, żëcopis‘biografia’
biuletin‘biuletyn’
blog‘blog’

czat‘czat’
cządnik‘czasopismo’

debata‘debata’
depesza‘depesza’
diskùsjô,-sji ‘dyskusja’
dniowi zôpisnik||dniownik‘diariusz’
dniownik‘dziennik’
dniownik wanodżi‘dziennik z podróży’
dwamiesãcznik‘dwumiesięcznik’
dwatidzénik‘dwutygodnik’

fabùlarny repòrtôż‘reportaż fabularny’
felietón‘felieton’
filmòwi repòrtôż‘reportaż filmowy’
fòtorepòrtôż,-ażu ‘fotoreportaż’

gazétné gatënczi,ôrtë‘gatunki dziennikarskie’
geògrafnô kôrta,mapa‘mapa’
główka‘główka’

hipertekst‘hipertekst’

jinfògrafika‘infografika’
jinfògrafiô‘infografia’
jinfòrmacjô,-cji ‘informacja’
jinfòrmacyjné gatënczi,ôrtë‘gatunki informacyjne’
jintimny dniownik‘dziennik intymny’

kòmentôrz, dopòwiesc‘komentarz’
kòrespòndencjô,-cji ‘korespondencja’

lead,lid ‘lead,lid’
lëst doredakcji‘list doredakcji’
lëteracczé gatënczi, ôrtë‘gatunki literackie’

łisk ‘flash,flesz’

media,-ów‘media’
medialny‘medialny’
miesãcznik‘miesięcznik’

nekrolog‘nekrolog’
nadczidka1.‘notatka’,2.‘wzmianka’

òtemkłi||òdemkłi lëst‘list otwarty’

pamiãtnik‘pamiętnik’
pisarsczi‘pisarski’
pisôrz, runita‘pisarz’
pògraniczné gatënczi, ôrtë‘gatunki pograniczne’
pòrtret‘portret’
pòstacjô,-cji ‘sylwetka,postać’

pòwiesc, roman w dzélach‘powieść w odcinkach’
półrocznik‘półrocznik’
problemòwi repòrtôż‘problemowy reportaż’
przezér||przezérk gazétnictwa‘przegląd prasy’
pùblicysta‘publicysta’
pùblicystika‘publicystyka’
pùblicystka‘publicystka’
pùblicystné gatënczi, ôrtë‘gatunki publicystyczne’

radiowi repòrtôż‘radiowy reportaż’
rapòrt‘raport’
raptulôrz‘raptularz’
relacjô,-cji ‘relacja’
repòrtéra‘reporter’
repòrtérka‘reporterka’
repòrtôż‘reportaż’
rocznik‘rocznik’

sprawòzdënk,sprawòzdanié‘sprawozdanie’
sztambùch‘szkic’

tabela‘tabela’
telewizyjny repòrtôż‘telewizyjny reportaż’
tidzeniowô kronika‘kronika tygodniowa’

ùkazywanié sã‘ukazywanie się’
ùsôdzca esejów‘eseista’
ùsôdzk, articzel, tekst‘artykuł’

wdôr‘wspomnienie’
wëdowiédzô‘wywiad’
wstãpny ùsôdzk, articzel‘artykuł wstępny’

zamkłosc‘treść,zawartość’
zôpòwiesc‘zapowiedź’

żëcopis,łac.curriculumvitae,c.v.,
biografiô‘życiorys,łac.curriculumvitae,c.v.

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.