Uchwała nr 10/RJK/2011

Uchwała nr 10/RJK/11 z dnia 07.11.2011 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego.

6.Słownictwo związane z sakramentem kapłaństwa.


ÙCHWÔLËNK NR 10/RJK/2011 Z DNIA 07.11.2011 R.W SPRAWIE STOSOWANIÔ KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA RELIGIJNÉGÒ I ÒBËCZAJOWÉGÒ JÃZËKA.

6.SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ Z SAKRAMENTÃ KAPŁAŃSTWA.

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną z sakramentã kapłaństwa:

Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo związane z sakramentem kapłaństwa:

adhòrtacjô,-cji ‘adhortacja’

akòlita‘akolita’

alba,ksãżézgło ‘alba’

allokùcjô,-cji‘allokucja’

Almamater‘Almamater’

alumn‘alumn’

anachòreta, pùstelnik‘anachoreta’

anachòretizm,żëcéwpùstelni,naòdòsobnienim‘anachoretyzm’

aniwersôrz,roczëzna‘aniwersarz,rocznica’

apòsztolsczé kònstitucje‘konstytucje apostolskie’

apòsztolsczi nuncjusz‘nuncjusz apostolski’

arcëbiskùp ‘arcybiskup’

(arcë)biskùpiô,(arcë)diecezjalnôkùriô‘kuria(arcy)biskupia(arcy)diecezjalna’

archidiakon ‘archidiakon’


archimandrita‘archimandryta’

aspirant‘aspirant’

aspirantka‘aspirantka’

aspirantura‘aspirantura’

 

berło‘berło’

biret‘biret’

biskùp‘biskup’

titëlarny biskùp‘biskup tytularny’

biskupiô sakra‘sakra biskupia’

bracyszk,brat‘braciszek,brat’

brewe ‘brewe’

bùlla‘bulla’

 

celebret‘celebret’

cenobitizm,żëcé we wespòlëznie‘cenobityzm’

cenzór‘cenzor’

ceremóniô//ùroczëstosc//ùroczëzna,òbrzãd‘ceremonia’

ceremóniôrz,méster ceremóniów, òbrzãdów‘ceremoniarz,mistrz ceremonii’

cezaropapizm‘cezaropapizm’

chrzest zwònów‘chrzest dzwonów’

czëstosc‘czystość’

 

dalmatika‘dalmatyka’

dekret‘dekret’

chwôlący dekret ‘dekret pochwalny’

dëchòwny‘duchowny’

dëchòwny stón‘stan duchowny’

dëszpasturz‘duszpasterz’

diakón‘diakon’

diecezjô‘diecezja’

dispensa//zwòlnienié òd: pòstu, slëbù, wiekù‘dyspensa’

dormitorium‘dormitorium’

doskònałota‘doskonałość’

dzekón‘dziekan’

 

egzegeza,kritika tekstu‘egzegeza,kryty katekstu’

egzempcjô,-cji‘egzempcja’

egzorcysta‘egzorcysta’

egzorcyzm‘egzorcyzm’

 

ekskardinacjô,-cji ‘ekskardynacja’

Ekùmena‘Ekumena

elekt‘elekt’

encyklika‘encyklika’

erem,Erem‘erem’

eremita‘eremita’

eremitka‘eremitka’

eremitizm‘eremityzm’

ewanieliczné radë‘rady ewangeliczne’

Ewanieliô‘Ewangelia’

 

fanón//papieskô chùsta‘fanon’

fara‘fara’

fùrta‘furta’

fùrtión‘furtian’

fùrtiónka‘furtianka’

 

gwardión‘gwardian’

 

Henotikòn‘Henotikon’

Hestia‘Hestia’

hierarchicznota‘hierarchiczność’

hierarchiczny‘hierarchiczny’

hierarchiô,-ii ‘hierarchia’

hùmerôł‘humerał’

 

Imprimatur, dopùscenié do drëkù‘łac.Imprimatur ‘Niech się drukuje, tj.wolno drukować’

infirmer‘infirmer’

infirmeriô‘infirmeria’

infirmerka‘infirmerka’

infùła‘infuła’

infùłat‘infułat’

ingres‘ingres’

inkardinacjô,-cji ‘inkardynacja’

instalacjô,-cji‘instalacja’

introdukcjô,-cji ‘introdukcja’

inwestitura‘inwestytura’

 

jubilat‘jubilat’

jubilatka‘jubilatka’

 

 

jubileùsz‘jubileusz’

kanoniczné,kòscelné prawò‘praw okanoniczne,kościelne’

kanón‘kanon’

kanónik‘kanonik’

czestny kanónik‘kanonik honorowy’

kapitulny,jawerny kanónik‘kanonik kapitulny,rzeczywisty’

kanóniô‘kanonia’

kapa‘kapa’

kapelón‘kapelan’

kapitulôrz‘kapitularz’

kapituła‘kapituła’

katedralnô kapituła‘katedralna’

kòlegiackô kapituła‘kolegiacka’

òglowô,generalnô kapituła‘generalna’

prowincjalnô kapituła‘prowincjalna’

zôkònnô kapituła‘zakonna’

kapłaństwò,ksãżestwò‘kapłaństwo’

kardinalsczi kapelusz‘kapelusz kardynalski’

kardinôł‘kardynał’

katecheta,szkólny òd religii‘katecheta’

katechetka,szkólnô òd religii‘katechetka’

katechista‘katechista’

katechistka‘katechistka’

katedra‘katedra’

kaznodzeja, predich (ùewangelików)‘kaznodzieja’

klauzura‘klauzura’

klecha‘klecha’

klerik‘kleryk’

klôsztorné pannë‘klasztorne panny’

klôsztornôjizba,cela‘cela’

klôsztór‘klasztor’

pòdwójné,miészóné klôsztorë‘klasztory podwójne,mieszane’

kòadiutor‘koadiutor’

kòlegiata‘kolegiata’

kòloratka‘koloratka’

kòmeżka,kòmżô‘komża’

kònferencjô,-cji‘konferencja’

kònklawe‘konklawe’

kònkòrdat‘konkordat’

kònsekracjô,-cji ‘konsekracja’

kònsekrator‘konsekrator’

 

kònsystôrz‘konsystorz’

kòrnet‘kornet’

kòscelny‘kościelny’

kòscół katedralny, biskùpi‘kościół katedralny’

Kòsmòs‘Kosmos’

kôrbnica‘rozmównica’

ksądz‘kapłan,ksiądz’

 

laik‘laik’

legat, papiesczipòseł||pòsélca‘legat’

legatnuncjusz‘legatnuncjusz’

lektor‘lektor’

lektorium‘lektorium’

liturgiczné ruchna‘szaty liturgiczne’

 

mandat,zlécënk‘mandat’

manipùlôrz‘manipularz’

mantolet‘mantolet’

metropòlita‘metropolita’

ministrant,służka‘ministrant’

mitra‘mitra’

mnich,zôkònnik‘mnich’

mniszka,zôkònnica‘mniszka’

motuproprio,ôrt papiesczégò dekretu‘motuproprio’

mònach‘monach’

mònachina‘monachina’

mszalné Credo//Wierzã w Bòga‘Credo mszalne’

 

nadùżëcé władzë‘nadużycie władzy’

nadzwëczajny rozdôwôcz‘szafarz nadzwyczajny’

nakôz,nakazu‘nakaz’

natchnienié,inspiracjô‘natchnienie,inspiracja’

nawikùlariusz‘nawikulariusz’

Nihilobstat‘ Nicht nie je procëm łac. ‘Nihilobstat‘ Nic nie sprzeciwia się’

niższé swiãcenia (minorczi)‘święcenia niższe (minorki)’

nominat‘nominat’

nowicjat‘nowicjat’

nowicjusz‘nowicjusz’

nowicjuszka‘nowicjuszka’

nuncjusz‘nuncjusz’

apòsztolsczi nuncjusz‘nuncjusz apostolski’

 

òbleczënë‘obłóczyny’

òficjôł‘oficjał’

òpat‘opat’

òpatka, kseni, pòdwëższô klôsztorniców‘opacicha,ksieni’

òrdinacjô,-cji‘ordynacja’

òrdinand‘ordynand’

òrdinariusz‘ordynariusz’

òrdinator‘ordynator’

òrganista‘organista’

òrnôt‘ornat’

òstiariusz‘ostiariusz’

 

paliusz‘paliusz’

papiéż‘papież’

parafiô,-ii ‘parafia’

parlatorium‘parlatorium’

paroch‘paroch’

pastorôł,biskùpiô palëca‘pastorał’

pastór‘pastor’

pasturz‘pasterz

patrijarcha‘patriarcha’

pektorôł,napiersny krziż‘pektorał’

pelerina‘peleryna’

piestrzéń (rëbôka)‘pierścień(rybaka)’

piuska,czôpùszk‘piuska’

plankt planktus, żałobnôpiesnia||żôlnô piesnia‘plankt, planktus’

plebaniô,-ii ‘plebania’

plenarium‘plenarium’

pòddóny‘poddani’

pòdwëższi, pòdwëższô‘przełożony,przełożona’

pòkòra‘pokora’

pòp‘pop’

pòsłësznota, słëchanié‘posłuszeństwo’

pòstulant‘postulant’

pòstulantka‘postulantka’

pòstulat‘postulat’

pòwòłanié‘powołanie’

pôsk,pasyk‘pasek’

prałat‘prałat’

precedencjô,-cji‘precedencja’

prefekt‘prefekt’

 

prekònizacjô,-cji‘prekonizacja’

primas‘prymas’

probacjô,-cji ‘probacja’

probòstwò‘probostwo’

probòszcz‘proboszcz’

probòszczowsczi egzamin, e.na probòszcza‘egzamin proboszczowski’

profes‘profes’

profesjô,-sji,złożenié klôsztornëch slëbów‘profesja’

profeska‘profeska’

promùlgacjô,-cji‘promulgacja’

przeòr, prior, pòdwëższi klôsztorników‘przeor,prior’

przeòrësza, pòdwëższô klôsztorniców‘przeorysza’

przeszkòda‘przeszkoda’

pùstelnica‘pustelnica’

pùstelnictwò‘pustelnictwo’

pùstelnik‘pustelnik’

pùstelniô‘pustelnia’

 

racjonôł‘racjonał’

rãkawiczczi‘rękawiczki’

refektôrz‘refektarz’

rekluz‘rekluz’

rekluza‘rekluza’

renuncjacjô,-cji, zrzeczenié sã ùrzãdu‘renuncjacja’

reskript‘reskrypt’

rewerenda,ksãżi òbleczënk‘rewerenda’

rezydent‘rezydent’

roketa,prałackô abò kanonicznô kòmżô, kòmeżka‘rokieta’

 

sekretôrz‘sekretarz’

skriptorium‘skryptorium’

słëpnik‘słupnik’

słëpnictwò‘słupnictwo’

sobòrowi òjcowie‘ojcowie soborowi’

sobór‘sobór’

sodalëska‘sodaliska’

sodalicjô,-cji‘sodalicja’

sodalis‘sodalis’

sostra,sostrziczka,sosterka‘siostra,siostrzyczka’

stalle‘stalle’

stauropigiô,-ii‘stauropigia’

 

stëlita‘stylita’

stëlitizm‘stylityzm’

stréfle,l.poj.stréfla‘pończochy’

stuła‘stuła’

subdiakón‘subdiakon’

sufragan‘sufragan’

sukcesjô-sji,nôslédnictwò‘sukcesja’

sukcesor,nôslédnik‘sukcesor’

supremacjô,-cji ‘supremacja’

sutanna,rewerenda‘sutanna’

Swiãti Òjc ‘Ojciec Święty’

synagòga, bóżnica‘synagoga’

synod‘synod’

 

tercjarka, tercjariuszka,z trzecégò zôkònu‘tercjarka, tercjariuszka’

tercjôrz‘tercjarz,tercjariusz’

tiara‘tiara’

 

tonzura,plech‘tonsura’

towarzëstwò‘towarzystwo’

trzecy zôkón‘trzeci zakon’

tunicela‘tunicela’

turiferariusz,ministrant kadzëdła, służka kadzëdła‘turyferariusz’

 

ùbòdżëzna‘ubóstwo’

Ùniversum‘Universum’

ùprowadzenié dzéwczëca łac. raptus puellae‘porwanie dziewczyny,panny’

ùrząd‘urząd’

 

wakans‘wakans’

wakat‘wakat’

Waszô, Jegò Swiãtoblëwòsc‘Wasza, Jego Świątobliwość’

welón, szlejer‘welon’

Westa‘Westa’

westalka‘westalka’

wëższé swiãcenia‘święcenia wyższe’

wiceòficjôł‘wiceoficjał’

wikari‘wikary’

wikariusz‘wikariusz’

wikariuszowsczi egzamin, e.na wikarégò‘egzamin wikariuszowski’

wiridôrz‘wirydarz’

 

 

władika‘władyka’

wspólny stół‘wspólny stół’

Wszechswiat‘Wszechświat’

 

zandale,l.p.zandala‘sandały’

zbór‘zbór’

zelator‘zelator’

zgromadzenié‘zgromadzenie’

zôkònné kònstitucje‘konstytucje zakonne’

zôkònné  slëbë‘ślubyzakonne’

czasowé‘czasowe’

prosté‘zwykłe’

ùroczësté‘uroczyste’

wieczësté‘wieczyste’

zôkònnéżëcé‘życiezakonne’

zôkònnica,klôsztornica,klôsztornô panna‘zakonnica’

zôkònnik,klôsztornik‘zakonnik’

zôkònnô regla/regùła‘regułazakonna’

zôkón‘zakon’

proszącé,klëczné zôkònë,mendikancë‘zakony żebrzące,jałmużnicze, mendykanci’

zôkrëstión‘zakrystian’

zwònnica ‘dzwonnica’

zwònnik‘dzwonnik’

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.