Uchwała nr 7/RJK/2011

Uchwała nr 7/RJK/11 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego.

5.Słownictwo związane z sakramentem i obrzędem chrztu.


ÙCHWÔLËNK NR 7/RJK/2011 Z DNIA 30.09.2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIÔ KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA RELIGIJNÉGÒ I ÒBËCZAJOWÉGÒ JÃZËKA.

5.SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ Z SAKRAMENTÃ I ÒBRZÃDÃ CHRZTU.

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną z sakramentã chrztu:

Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo związane z sakramentem i obrzędemchrztu:

abiuracjô,-i‘abiuracja’
anabaptista‘anabaptysta’
anatéma‘anatema’

baptista‘baptysta’
baptisterium‘baptysterium’
biôłé ruchno‘biała szata’

chrzcelnica-ë,chrzestnica-ë ‘chrzcielnica’

chrzcónka‘chrzcionka’
chrzesniôczka‘chrześniaczka’
chrzesniôk‘chrześniak’
chrzest,chrztu‘chrzest’
chrzest krwi‘chrzest krwi’

chrzest pragniączczi‘chrzest pragnienia’

chrzestné miono‘imię chrzestne’
chrzestnô matka‘matka chrzestna’
chrzestny‘rodzice chrzestni’
chrzestny òjc‘ojciec chrzestny’

dëchòwi òjc ‘duchowy ojciec’
dëchòwô matka‘duchowa matka’

ekskòmùnika,wëłączenié z Kòscoła‘ekskomunika’
embòlizm‘embolizm’

generalny||òglowi‘generalny’

heretik‘heretyk’
herezjarcha‘herezjarcha’
herezjô,-i‘herezja’

immùnitet‘immunitet’
indult‘indult’
interdikt‘interdykt’

katecheta,szkólny òd religii‘katecheta’
katechùmenat‘katechumenat’
katechùmeni‘katechumeni’
katézmùs‘katechizm’

kmòter‘staropòlsczé:kmotr,ojciec chrzestny’
kmòtra‘staropòlsczé:kmotra,matka chrzestna’
kùm‘kum’
kùma‘kuma’
kùs miru‘pocałunek pokoju’

môlowi‘lokalny’

neòfita‘neofita’
nowòòchrzcéńc, nowòòchrzcony‘nowoochrzceniec’

òrtodoks‘ortodoks’
òrtodoksjô,-i‘ortodoksja’

partikùlarny‘partykularny’
persónowi‘osobowy’

pòléwanié‘polewanie’
pònurzenié‘ponurzenie’
prefekt‘prefekt’
przedawnienié, zasedzenié‘przedawnienie, zasiedzenie’
przëwiléj, przëwileju‘przywilej’

rëchcëcél,rëchcëcela‘chrzciciel’
rëchcënë,-ów‘chrzciny’

schizma‘schizma’
schizmatik‘schizmatyk’
sekcôrz, sekcarza‘sekciarz’
sekta‘sekta’

wiérny, Bòżi lud, Bożégò lëdu‘wierni, lud Boży’

wiôldżi, dużi (pôlc)‘kciuk’

zanurzanié‘zanurzanie’

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.