Uchwała nr 1 2010 – Terminy i pojęcia gramatyczne. Fonetyka

 

Uchwała Nr 1/RJK/10 z dnia 26-02-2010 r. w sprawie stosowania kaszubskich terminów i pojęć gramatycznych. 1.Fonetyka


 

A

abécadło ‘abecadło’

alfabét ‘alfabet’

alternacjô ‘alternacja’

artikùlacjô ‘artykulacja’

B

bezrëszny ‘nieruchomy’

bezzwãcznota ‘bezdźwięczność’

bezzwãczny spółzwãk ‘spółgłoska bezdźwięczna’

bëlaczenié ‘bylaczenie’

bënësłowné ùpòdobnienié || bënësłownô asymilacjô ‘upodobnienie wewnątrzwyrazowe, asymilacja wewnątrzwyrazowa’

C

całowné ùpòdobnienié || całownô asymilacjô ‘upodobnienie całkowite, asymilacja całkowita’

copné ùpòdobnienié || copnô asymilacjô ‘upodobnienie wsteczne, asymilacja wsteczna’

cwiardi spółzwãk ‘spółgłoska twarda’

czësti zwãk ‘głoska czysta’

D

dąsłowi zwãk ‘głoska dziąsłowa’

diakriticzny znak ‘znak diakrytyczny’

dialekt ‘dialekt’

dłudżi samòzwãk ‘samogłoska długa’

dwaznak || disem ‘dwuznak’

dwalëpny spółzwãk || bilabialny spółzwãk ‘spółgłoska dwuwargowa’

dwazwãk || diftong ‘dyftong’

dzél ‘część’

dzélëk ‘cząstka’

dzélowé ùpòdobnienié || dzélowô asymilacjô ‘upodobnienie częściowe, asymilacja częściowa’

E

enklitika ‘enklityka’

F

farwa ‘barwa’

fònem ‘fonem’

fònetika ‘fonetyka’

fònologiô ‘fonologia’

fùnkcjonalnô wëmiana ‘wymiana funkcjonalna’

G

gãbny zwãk ‘głoska ustna’

głosowniô ‘głosownia’

J

jãzëk || mòwa ‘język, mowa’

jednoszlabizowé słowò ‘wyraz jednosylabowy’

jinicjalny przezwãk || jinicjalny akceńt ‘akcent inicjalny’

jintonacjô ‘intonacja’

jotacjô || jotowanié ‘jotacja’

K

kaszëbienié ‘kaszubienie’

kategòriô ‘kategoria’

kòlumnowi przezwãk || szpaltowi przezwãk || kòlumnowi akceńt || szpaltowi akceńt ‘akcent kolumnowy’

krótczi samòzwãk ‘samogłoska krótka’

kwalitatiwnô wëmiana ‘wymiana jakościowa’

kwantita ‘iloczas’

kwantitatiwnô wëmiana ‘wymiana ilościowa’

L

lëpnozãbny spółzwãk ‘spółgłoska wargowo-zębowa’

lëpny zwãk ‘głoska wargowa’

lëtra ‘litera’

M

melodiô ‘melodia’

midzësłowné ùpòdobnienié || midzësłownô asymilacjô ‘upodobnienie międzywyrazowe, asymilacja międzywyrazowa’

mitczi spółzwãk || palatalny spółzwãk ‘spółgłoska miękka, spółgłoska palatalna’

mòc || napiãcé ‘natężenie’

mòcny zwãk ‘głoska mocna’

mòwa || gôdka ‘mowa’

N

nieszlabizowòùrobny zwãk ‘głoska niezgłoskotwórcza’

nosowi zwãk || nosówka ‘głoska nosowa, nosówka’

Ò

òbòcznosc ‘oboczność’

òdnosowienié || denazalizacjô ‘odnosowienie, denazalizacja’

òdpòdobnienié || disymilacjô ‘odpodobnienie, dysymilacja’

òksytoniczny przezwãk || òksytoniczny akceńt ‘akcent oksytoniczny’

òtemkłi samòzwãk ‘samogłoska otwarta’

P

paroksytoniczny przezwãk || paroksytoniczny akceńt ‘akcent paroksytoniczny’

pauza ‘pauza’

pismò ‘pismo’

pòchilony zwãk ‘głoska pochylona’

pòdniebieniowi zwãk ‘głoska podniebienna’

pòkroczné ùpòdobnienié || pòkrocznô asymilacjô ‘upodobnienie postępowe, asymilacja postępowa’

półòtemkłi zwãk ‘głoska półotwarta’

półsamòzwãk ‘półsamogłoska’

proklitika ‘proklityka’

prozodiô ‘prozodia’

przegłos ‘przegłos’

przezwãk || akceńt ‘akcent’

przédnojãzëkòwi spółzwãk ‘spółgłoska przedniojęzykowa’

przédnojãzëkòwò-dąsłowi spółzwãk ‘spółgłoska przedniojęzykowo-dziąsłowa’

przédnojãzëkòwò-zãbòwi spółzwãk ‘spółgłoska przedniojęzykowo-zębowa’

przëdech ‘przydech’

przëswòjiwac || asymilowac ‘asymilować’

przëwtór ‘przyśpiew’

R

réga ‘szereg’

rësënowi spółzwãk ‘spółgłoska szczelinowa’

rëszné e ‘e ruchome’

rëszny przezwãk || rëszny akceńt ‘akcent ruchomy’

ritm ‘rytm’

rozpòdobnienié || disymilacjô ‘rozpodobnienie, dysymilacja’

S

samòzwãk || wòkal ‘samogłoska’

słabi zwãk ‘głoska słaba’

słowny ‘wyrazowy’

słowò ‘słowo, wyraz’

sonorny spółzwãk ‘spółgłoska sonorna’

sparłãczenié spółzwãków ‘grupa spółgłoskowa’

spółzwãk || kònsonant ‘spółgłoska’

strzédnojãzëkòwi spółzwãk ‘spółgłoska środkowojęzykowa’

szlabiza ‘sylaba, zgłoska’

szlabizowi ‘sylabiczny’

szlabizowòùrobny zwãk ‘głoska zgłoskotwórcza’

sztabilny przezwãk || sztabilny akceńt ‘akcent stały’

szum, szëmù ‘szmer’

szwa (r. n.) ‘szwa’

T

tilnojãzëkòwi spółzwãk ‘spółgłoska tylnojęzykowa’

tón ‘ton’

tóniczny ‘toniczny’

Ù

ùbezzwãcznienié ‘ubezdźwięcznienie’

ùlëpòwienié || labializacjô ‘labializacja’

ùnosowienié || nazalizacjô ‘nazalizacja’

ùpòdobnienié || asymilacjô ‘upodobnienie, asymilacja’

ùproszczenié ‘uproszczenie’

ùzwãcznienié ‘udźwięcznienie’

W

wdich, wdëchù ‘wdech’

wëdich, wëdëchù ‘wydech’

wëmiana ‘wymiana’

wieleszlabizowi ‘wielosylabowy’

wiżawa ‘wysokość’

wòkalizm ‘wokalizm’

wòlny przezwãk || wòlny akceńt ‘akcent swobodny’

Z

zamkłi zwãk ‘głoska zamknięta’

zastãpòwné zdłużenié ‘wzdłużenie zastępcze’

zãbòwi spółzwãk ‘spółgłoska zębowa’

zdaniowi ‘zdaniowy’

zdłużenié ‘wzdłużenie’

zmitczenié || palatalizacjô ‘zmiękczenie, palatalizacja’

zmitczony zwãk || spalatalizowóny zwãk ‘głoska zmiękczona, głoska spalatalizowana’

znak ‘znak’

zwãczny spółzwãk ‘spółgłoska dźwięczna’

zwãk ‘głoska, dźwięk’

zwiarti zwãk ‘głoska zwarta’

zwiarto-rësënowi zwãk ‘głoska zwarto-szczelinowa’