Uchwała nr 2 2010 – Terminy i pojęcia gramatyczne. Słowotwórstwo cz.1

Uchwała Nr 2/RJK/10 z dnia 19-03-2010 r. w sprawie stosowania kaszubskich terminów i pojęć gramatycznych. 2. Słowotwórstwo, cz.1


 

A

adaptacjô ‘adaptacja’

afiksowi fòrmańt ‘formant afiksalny’

afiksowô deriwacjô ‘derywacja afiksalna’

alternacjowi fòrmańt ‘formant alternacyjny’

alternacjowô deriwacjô ‘derywacja alternacyjna’

antónim ‘antonim’

B

bezafiksowô deriwacjô ‘derywacja bezafiksalna’

C

copnô deriwacjô ‘derywacja wsteczna’

D

deriwat || òdprowôdné słowò || słowòtwórzbnô fòrmacjô ‘derywat’, ‘wyraz pochodny’, ‘formacja słowotwórcza’

dezjintegralnô deriwacjô ‘derywacja dezintegralna’

diachronowô słowòtwórzba ‘słowotwórstwo diachroniczne’

drżéń ‘rdzeń’

F

fùńdacjô ‘fundacja’

J

jinterfiks || midzërostk ‘interfiks’, ‘międzyrostek’

K

kòmpòzycjô ‘kompozycja’

kònektiw ‘konektyw’

kònwersjô ‘konwersja’

krewné słowò ‘wyraz pokrewny’

M

mòrfem ‘morfem’

mòrfòlogiô ‘morfologia’

mòrfòlogòwô słowòtwórzba || afiksowô deriwacjô ‘słowotwórstwo morfologiczne’, ‘derywacja afiksalna’

mòtiwòwóné słowò ‘wyraz motywowany’, ‘derywat’

N

neòlogizm ‘neologizm’

niemòtiwòwóné słowò ‘wyraz niemotywowany’, ‘baza’

nieproduktiwny fòrmańt ‘formant nieproduktywny’

Ò

òbòczny drżéń ‘rdzeń oboczny’

òdprowôdné słowò || pòchódné słowò ‘wyraz pochodny’

P

paradigmatowô deriwacjô ‘derywacja paradygmatyczna’

paradigmatowô słowòtwórzba ‘słowotwórstwo paradygmatyczne’

pòstfiks ‘postfiks’

pòżëczné słowò ‘zapożyczenie’

produktiwny fòrmańt ‘formant produktywny’

prozodowi fòrmańt ‘formant prozodyczny’

prôwdzëwé złożenié ‘złożenie właściwe’

prôwdzëwô deriwacjô ‘derywacja właściwa’

przedrostk || prefiks ‘przedrostek’, ‘prefiks’

przërostk || sufiks ‘przyrostek’, ‘sufiks’

R

rodzëzna słów ‘rodzina wyrazów’

S

słowòtwórzba || deriwacjô ‘słowotwórstwo’, ‘derywacja’

słowòtwórzbné gniôzdo ‘gniazdo słowotwórcze’

słowòtwórzbné spòdlé || mòtiwùjącé słowò || baza ‘podstawa słowotwórcza’, ‘wyraz motywujący’, ‘wyraz fundujący’, ‘baza’

słowòtwórzbnô analiza ‘analiza słowotwórcza’

słowòtwórzbnô kategòriô ‘kategoria słowotwórcza’

słowòtwórzbnô mòtiwacjô ‘motywacja słowotwórcza’

słowòtwórzbnô parafraza || słowòtwórzbnô definicjô ‘parafraza słowotwórcza’, ‘definicja słowotwórcza’

słowòtwórzbnô perifraza (òmówienié) ‘peryfraza słowotwórcza’ (omówienie)

słowòtwórzbnô téma ‘temat słowotwórczy’

słowòtwórzbny fòrmańt ‘formant słowotwórczy’

słowòtwórzbny tip ‘typ słowotwórczy’

spieszczenié || hipòkòristik ‘spieszczenie’

spòdlowé słowò ‘wyraz podstawowy’

synchronowô słowòtwórzba ‘słowotwórstwo synchroniczne’

syntaksowô słowòtwórzba ‘słowotwórstwo syntaktyczne’

W

wrostk || jinfiks ‘wrostek’, ‘infiks’

Z

zdrobnienié ‘zdrobnienie’

zestawienié ‘zestawienie’

zérowi fòrmańt ‘formant zerowy’

zérowô deriwacjô ‘derywacja zerowa’

zgrëbienié ‘zgrubienie’

złożoné słowò ‘wyraz złożony’

złożony fòrmańt ‘formant złożony’

znaczenié ‘znaczenie’

zrost ‘zrost’

zrostk || afiks ‘zrostek’, ‘afiks’