Uchwała nr 4 2010 – Terminy i pojęcia gramatyczne. Leksyka

Uchwała Nr 4/RJK/10 z dnia 07-05-2010 r. w sprawie stosowania pojęć i terminów leksykalnych


 

A

absorpcjô ‘absorpcja’

adideacjô ‘adideacja’

aglutinacjowô pòzwa ‘nazwa aglutynacyjna’

akcjonim ‘akcjonim’ (nazwa wydarzenia historyczn.)

aktonim ‘aktonim’ (nazwa umowy i porozumienia dyplomat.)

ameliorizm ‘amelioryzm’ (wyraz o dodatnim znaczeniu)

amerikanizm ‘amerykanizm’

ampùtacjowô  pòzwa ‘nazwa amputacyjna’

anemonim ‘anemonim’ (nazwa wiatru)

anielcyzm ‘anglicyzm’

animizacjô || òżëwienié ‘animizacja’, ‘ożywienie’

anojkonim ‘anojkonim’ (nazwa obiektu niezamieszkałego)

antonim ‘antonim’

antroponim ‘antroponim’ (nazwa osobowa)

apelatiw ‘apelatyw’ (wyraz pospolity)

apotropejiczné miono ‘imię apotropeiczne’

aramajizm ‘aramaizm’

archajizacjô ‘archaizacja’

archajizm ‘archaizm’

augmentatiw || zgrëbienié ‘augmentatyw’, ‘zgrubienie’

augmentatiwnô pòzwa ‘nazwa augmentatywna’

awonimik ‘awonimik’ (forma po dziadku)

B

barbarizm || zapòżëczenié ‘barbaryzm’, ‘zapożyczenie’ (wyraz zapożyczony)

biblizm ‘biblizm’

bionim ‘bionim’ (nazwa istoty żywej)

biôłorutenizm ‘białorutenizm’

bòhemizm ‘bohemizm’ zob. ‘czechizm’

C

choronim ‘choronim’ (nazwa państwa lub krainy)

chrematonim ‘chrematonim’ (nazwa kulturowa)

czechizm ‘czechizm’

D

dejifikacjô || ùbóstwienié ‘deifikacja’, ‘ubóstwienie

deleksykalizacjô ‘deleksykalizacja’

deminutiw ‘deminutyw’

deminutiwnô pòzwa || zdrobniałô pòzwa ‘nazwa deminutywna’, ‘nazwa zdrobniała’

dendronim ‘dendronim’ (nazwa drzewa)

deteriorizm ‘deterioryzm’ (wyraz o ujemnym znaczeniu)

dialekt ‘dialekt’

dialektizacjô ‘dialektyzacja’

dikcjonôrz ‘dykcjonarz’

E

ekspresywizm ‘ekspresywizm’

emocjonalizm ‘emocjonalizm’

etimologiczné znaczenié || sztrukturalné znaczenié ‘znaczenie etymologiczne’, ‘znaczenie strukturalne’

etnicznô pòzwa ‘nazwa etniczna’

eufemizm ‘eufemizm’

F

faleronim ‘faleronim’ (nazwa odznaczenia, orderu)

fitonim ‘fitonim’ (nazwa rośliny)

fraza ‘fraza’

frazem ‘frazem’

frazeologiô ‘frazeologia’

frazeologizm ‘frazeologizm’

G

galicyzm ‘galicyzm’

germanizm ‘germanizm’

głoskówc ‘głoskowiec’

grafem ‘grafem’

grecyzm ‘grecyzm’

gwara || gôdka ‘gwara’

H

hagionim ‘hagionim’ (nazwa obiektu sakralnego)

haplologiô ‘haplologia’

hebrajizm ‘hebraizm’

heortonim ‘heortonim’ (nazwa święta)

hibrida ‘hybryda’

hibridalnô pòzwa ‘nazwa  hybrydalna’

hidronim ‘hydronim’ (nazwa wodna)

hodonim ‘hodonim’ (nazwa traktu komunikacyjnego)

homofón ‘homofon’

homograf ‘homograf’

homonim ‘homonim’

J

jiberizm ‘iberyzm’

jideonim ‘ideonim’ (nazwa kierunku ideowego i artystycznego)

jidióm, jidiomatizm ‘idiom’, ‘idiomatyzm’

jindiwidualizm ‘indywidualizm’

jinstitucjonizm ‘instytucjonizm’ (nazwa instytucji)

jinternacjonalizm ‘internacjonalizm’

K

kalãdarzowé miono, swiãté miono ‘imię kalendarzowe’, imię święte’

kalka ‘kalka’

kalkòwanié ‘kalkowanie’

kampanonim ‘kampanonim’ (nazwa dzwonu)

kaszëbienié ‘kaszubienie’

kaszëbizm ‘kaszubizm’

kategòriô ‘kategoria’

komponowónô pòzwa || złożonô pòzwa ‘nazwa komponowana’, ‘ nazwa złożona’

kontaminacjô ‘kontaminacja’, ‘skrzyżowanie’

konwersjô ‘konwersja’

kosmonim ‘kosmonim’

kosmonimiô ‘kosmonimia’

krótkòznaczënk || synonim ‘bliskoznacznik’, ‘synonim’

kùlturowô pòzwa ‘nazwa kulturowa’

L

latinizm ‘latynizm’

leksem ‘leksem’

leksyka ‘leksyka’ zob. słowizna

leksykalizacjô ‘leksykalizacja’

leksykògrafiô ‘leksykografia’

leksykòlogiô ‘leksykologia’

leksykón ‘leksykon’

lëteracczé miono ‘imię literackie’

lëterówc ‘literowiec’

M

madżarizm ‘hungaryzm’

makaronizm ‘makaronizm’

makaronizowanié ‘makaronizowanie’

makrotopònim ‘makrotoponim’ (nazwa większego obiektu geograf.)

maksyma ‘maksyma’

maritonimik ‘marytonimik’ (forma nazwiska po mężu)

mazurzenié ‘mazurzenie’

metafora ‘metafora’, ‘przenośnia’

metonimiô ‘metonimia’, ‘zamiennia’

mieszanié szeregów ‘mieszanie szeregów’

mikrotopònim ‘mikrotoponim’ (nazwa mniejszego obiektu geograf.)

mitonim ‘mitonim’ (nazwa obiektu mitologicznego)

N

neologizm || nowisłów ‘neologizm’, ‘nowotwór’

niekalãdarzowé miono, nieswiãté miono ‘imię niekalendarzowe’, ‘imię nieświęte’

O

ojkonim ‘ojkonim’ (nazwa obiektu zamieszkałego)

oronim ‘oronim’ (nazwa górska)

Ò

òmówienié || perifraza ‘omówienie’, ‘peryfraza’

ònomatopeja ‘onomatopeja’

òrientalizm ‘orientalizm’

òżëwienié || animizacjô ‘ożywienie’, ‘animizacja’

P

patronimicznô pòzwa ‘nazwa patronimiczna’

patronimik ‘patronimik’

pejoratiwny ‘pejoratywny’

perifraza || òmówienié ‘peryfraza’, ‘omówienie’

personifikacjô || ùpersonowanié ‘personifikacja’, ‘uosobienie’

plateonim ‘plateonim’ (nazwa ulicy)

polisem ‘polisem’

polisemiô ‘polisemia’

porejonim ‘porejonim’ (nazwa środka transportu)

potocyzm ‘potocyzm’

pòétizm ‘poetyzm’

pòlonizm ‘polonizm’

pòsesywnô pòzwa ‘nazwa posesywna, ‘nazwa dzierżawcza’

pòzwë lëdzy, topònimów, miesczé, kosmiczné, zwierzãt ‘nazewnictwo antroponimiczne, toponimiczne, miejskie, kosmiczne, zwierząt’

primarnô pòzwa ‘nazwa prymarna’

prowincjonalizm ‘prowincjonalizm’

prôwdzëwé złożenié ‘złożenie właściwe’

przësłowié ‘przysłowie’

pseudonim ‘pseudonim’

purizm ‘puryzm’

R

realné znaczenié ‘znaczenie realne’

regionalizm ‘regionalizm’

rodowô pòzwa ‘nazwa rodowa’

rusycyzm || rutenizm ‘rusycyzm’, ‘rutenizm’

rzeklëna ‘powiedzenie’

S

sekundarnô pòzwa ‘nazwa sekundarna’

semantika ‘semantyka’

semen ‘semen’

sentencjô ‘sentencja’

słowacyzm ‘słowacyzm’

słowarzowé hasło ‘hasło słownikowe’

słowizna ‘słownictwo’

słowôrz ‘słownik’

służebnô pòzwa ‘nazwa służebna’

stilizacjô ‘stylizacja’

substitucjowô pòzwa ‘nazwa substytucyjna’

synonim, krótkòznaczënk ‘synonim’, ‘bliskoznacznik’

szlabizówc ‘sylabowiec’

szpëtnô mòwa || wulgarizm ‘wulgaryzm’

sztrukturalné znaczenié || etimologiczné znaczenié ‘znaczenie strukturalne’, ‘znaczenie etymologiczne’

T

teonim ‘teonim’ (nazwa bóstwa, Boga)

tezaurus ‘tezaurus’

tironim ‘tyronim’ (nazwa gatunku sera)

topònim ‘toponim’ (nazwa geograficzna)

topònimiô ‘toponimia’

topògraficznô pòzwa ‘nazwa topograficzna’

tërcyzm ‘turcyzm’

U

uniwerbizacjô ‘uniwerbizacja’

Ù

ùbóstwienié || dejifikacjô ‘ubóstwienie’, ‘deifikacja’

ùkrajinizm ‘ukrainizm’

ùrbònim ‘urbonim’ (nazwa ulicy, por. ‘plateonim’)

ùpersonowanié || personifikacjô ‘uosobienie’, ‘personifikacja’ 

W

wyrażeniewërażenié

wiechwiech

wulgaryzm – wulgarizm || szpëtnô mòwa

Z

zapòżëczenié || barbarizm ‘zapożyczenie’ (wyraz zapożyczony), ‘barbaryzm’

zdrobniałô pòzwa || deminutiwnô pòzwa ‘nazwa zdrobniała’, ‘nazwa deminutywna’

zdrobnienié ‘zdrobnienie’

zestawienié ‘zestawienie’

zgrëbienié || augmentatiw ‘zgrubienie’, ‘augmentatyw’

złożonô pòzwa || komponowónô pòzwa ‘nazwa złożona’, ‘nazwa komponowana’

zoonim ‘zoonim’ (nazwa zwierzęcia)

Ż

żargònizm ‘żargonizm’

żargón ‘żargon’