Uchwała nr 5/RJK/2012

Uchwała Nr 5/RJK/12 z dnia 29.06.2012 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego.

4. Słownictwo związane z objawieniem Bożym.


ÙCHWÔLËNK NR 5/RJK/2012Z DNIA 29.06.2012 r. W SPRAWIE STOSOWANIÔ KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA RELIGIJNÉGÒ I ÒBËCZAJOWÉGÒ.

4. SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ Z BÒŻIM ÒBJAWIENIM.

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną z òbjawienim Bòżim:

Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo związane z objawieniem Bożym:

agrapha ‘agrapha’

antropòpatizm ‘antropopatyzm’                                                                              

Apòkalipsa sw. Jana ‘Apokalipsa św. Jana’                                                                     

apòkrifë, apòkrif ‘apokryfy, l. poj. apokryf’ 

apòkrificzny ‘apokryficzny’

 

Biblëjô, -ii ‘Biblia’  

Biblëjô paùperum ‘Biblia pauperum «Biblia ubogich»’                                                  

Biblëjô Szimóna Bùdnégò (protestanckô) Biblia Szymona Budnego (protestancka)             

                                           

biblësta ‘biblista’                                                                                          

biblëstika ‘biblistyka’

Brzeskô, Radzëwiłłowskô Biblëjô ‘Biblia brzeska, Radziwiłłowska (protestancka)’          

 

deùterokanoniczné ksãdżi ‘księgi deuterokanoniczne’                                                                                      

Dzeje Apòsztołów ‘Dzieje apostolskie’                                                                         

 

egzegeta ‘egzegeta’                                                                                       

egzegetika ‘egzegetyka’                                                                                   

egzegeza ‘egzegeza’

Ewanielëje ‚Ewangelie’                                                                                     

Ewanielëjô ‘Ewangelia’                                                                                    

wedle sw. Mateùsza ‘według św. Mateusza’                                                                   

wedle sw. Marka ‘według św. Marka’                                                                        

wedle sw. Łukasza ‘według św. Łukasza’                                                                      

wedle sw. Jana ‘według św. Jana’ 

                                                                          

Gduńskô, kalwińskô Biblëjô ‘Biblia Gdańska, kalwińska’                                                    

 

hermeneùtika ‘hermeneutyka’                                                                               

 

incypit ‘incypit’

inspiracjô, -cji, natchnienié ‘inspiracja, natchnienie’  

 

jinowierczi ‘innowierczy’                                                                                   

                                                        

kanon Swiãtëch Pismionów ‘kanon Pisma świętego’                                                          

katena ‘katena’

Katolëckô Biblëjô ks. J. Wujka ‘Katolicka Biblia ks. J. Wujka’                                        

kòine‘koine’                                                                                                

Kòran‘Koran’                                                                                             

kònkatenacjô, -cji ‘konkatenacja’                                                                                  

kònkòrdancjô, -cji ‘konkordancja’                                                                                   

kritika tekstu ‘krytyka tekstu’                                                                             

 

Lëstë Apòsztołów: ‘Listy apostolskie:’                                                                          

 

1) Lëst sw. Pawła do: ‘List św. Pawła do:’                                                                      

 

a)  niechtërnëch kòscołów: ‘niektórych kościołów:’

Rzimianów ‘Rzymian’                                                                                          

I Lëst do Kòrintczików ‘I List do Koryntian’                                                                       

II Lëst do Kòrintczików ‘II List do Koryntian’                                                                      

Galatczików‘Galatów’                                                                                             

Efezjanów‘Efezjan’                                                                                               

Filëpianów ‘Filipian’                                                                                                

Kòlosanów‘Kolosan’                                                                                              

I Lëst do Tesaloniczanów ‘I List do Tesaloniczan’                                                                    

II Lëst do Tesaloniczanów ‘II List do Tesaloniczan’                                                                  

Lëst do Hebrajczików ‘List do Hebrajczyków’

                                                                       

b) Pastersczé Lëstë: ‘listy pasterskie:’                                                                                

I Lëst do Timòteùsza ‘I List do Tymoteusza’                                                                                                   

II Lëst do Timòteùsza ‘II List do Tymoteusza’                                                                                                  

Lëst do Titusa ‘List do Tytusa’                                                                                   

Lëst do Filemóna ‘List do Filemona’

                                                                                  

2) Lëstë katolëcczé: ‘Listy katolickie:’                                                                              

Lëst sw. Jakùba Apòsztoła ‘List  św. Jakuba Apostoła’                                                         

I Lëst sw. Piotra Apòsztoła ‘I List św. Piotra Apostoła’                                                            

II Lëst sw. Piotra Apòsztoła ‘II List św. Piotra Apostoła’                                                          

I Lëst sw. Jana Apòsztoła ‘I List  św. Jana Apostoła’                                                            

II Lëst sw. Jana Apòsztoła ‘II List  św. Jana Apostoła’                                                           

III Lëst sw. Jana Apòsztoła ‘III  List  św. Jana Apostoła’                                                         

Lëst sw. Judë Apòsztoła ‘List św. Judy Apostoła’                                                       

 

I. Historiczné ksãdżi ‘Księgi historyczne’                                                               

Piãc Ksãgów Mòjżesza, Prawò (Tora) ‘Pięcioksiąg (Prawo) Mojżesza, Pentateuch, Prawo (Tora)’

Ksãga Pòczątków ‘Księga Rodzaju  (Rdz)’                                                                         

Ksãga Wińdzeniô ‘Księga Wyjścia (Wj)’                                                                          

Kapłańskô Ksãga ‘Księga Kapłańska’                                                                               

Ksãga Lëczbów ‘Księga Liczb  (Lb)’                                                                         

Ksãga Pòwtórzonégò Prawa ‘Księga Powtórzonego Prawa (Pwt)’                                               

Ksãga Jozuégò ‘Księga Jozuego (Joz)’                                                                     

Ksãga Sãdzów ‘Księga Sędziów’ (Sdz)’                                                                              

Ksãga Rut ‘Księga Rut (Rt)’                                                                              

Pierszô Ksãga Samùela ‘Pierwsza Księga Samuela (1 Sm)’                                                 

Drëgô Ksãga Samùela ‘Druga Księga Samuela (2 Sm)’                                                      

Pierszô Ksãga Królewskô ‘Pierwsza Księga Królewska (1 Krl)’                                               

Drëgô Ksãga Królewskô ‘Druga Księga Królewska (2 Krl)’                                                     

Pierszô Ksãga Kroników ‘Pierwsza Księga Kronik (1 Krn)’                                                     

Drëgô Ksãga Kroników ‘Druga Księga Kronik (2 Krn)’                                                        

Ksãga Ezdrasza ‘Księga Ezdrasza (Ezd)’                                                                    

Ksãga Nehemiasza ‘Księga Nehemiasza (Ne)’                                                                 

Ksãga Tobiasza ‘Księga Tobiasza  (Tb)’

Ksãga Juditë ‘Księga Judyty (Jdt)’                                                                           

Ksãga Esterë ‘Księga Estery (Est)’

Pierszô Ksãga Machabejskô ‘Pierwsza Księga Machabejska (1 Mch)’                                       

Drëgô Ksãga Machabejskô ‘Druga Księga Machabejska (2 Mch)’                                           

 

II. Didakticzné ksãdżi ‘Księgi dydaktyczne’                                                                    

Ksãga Hioba ‘Księga Hioba (Hi)’                                                                              

Ksãga Psalmów ‘Księga Psalmów (Ps)’                                                                         

Ksãga Przësłowiów ‘Księga Przysłów (Prz)’                                                                        

Ksãga Kòheleta abò Eklezjastesa ‘Księga Koheleta, czyli Eklezjastesa (Koh)’                             

Piesniô nad Piesniama ‘Pieśń nad Pieśniami (Pnp)’                                                                

Ksãga Mądroscë ‘Księga Mądrości  (Mdr)’                                                                           

Mądrosc Syracha abò Eklezjastik ‘Mądrość Syracha, czyli Eklezjastyk (Syr)’                              

 

III. Ksãdżi proroków ‘Księgi prorockie’                                                                       

Ksãga Izajasza ‘Księga Izajasza (Iz)’                                                                            

Ksãga Jeremiasza ‘Księga Jeremiasza (Jr)’                                                                         

Lameńtacje ‘Lamentacje (Lm)’                                                                                      

Ksãga Barëcha ‘Księga Barucha (Ba)’                                                                             

Ksãga Ezechiela ‘Księga Ezechiela (Ez)’                                                                          

Ksãga Daniela ‘Księga Daniela’                                                                                     

Ksãga Òzeasza ‘Księga Ozeasza (Oz)’                                                                            

Ksãga Joela ‘Księga Joela (Jl)’                                                                                    

Ksãga Amòsa ‘Księga Amosa (Am)’                                                                              

Ksãga Abdiasza ‘Księga Abdiasza (Ab)’                                                                            

Ksãga Jónasza ‘Księga Jonasza (Jon)’                                                                               

Ksãga Micheasza ‘Księga Micheasza (Mi)’                                                                           

Ksãga Nahùma ‘Księga Nahuma (Na)’                                                                                

Ksãga Habakùka ‘Księga Habakuka (Ha)’                                                                            

Ksãga Sofòniasza ‘Księga Sofòniasza (So)’                                                                             

Ksãga Aggeùsza ‘Księga Aggeusza (Ag)’                                                                            

Ksãga Zachariasza ‘Księga Zachariasza (Za)’                                                                          

Ksãga Malachiasza ‘Księga Malachiasza (Ml)’

                                                                          

midrasz ‘midrasz’

 

Neòlatinum ‘Neolatinum’                                                                                               

nieòmilnosc ‘nieomylność’                                                                                     

Nowi Testament, Nowé Przëmierzé ‘Nowy Testament, Nowe Przymierze’                                

 

òpòwiedniô, słowny przekôz ‘tradycja, ustne podanie’                                                              

òbjawienié ‘objawienie’

                                                                                       

Pòznańskô Biblëjô ‘Biblia poznańska’

protokanoniczné ksãdżi ‘księgi protokanoniczne’                                                                    

 

religie, wëznania Ksãdżi ‘religie, wyznania Księgi’                                                      

réżka ‘wiersz’                                                                                           

rozdzéle ‘rozdziały’    

                                                                                 

Septuaginta (LXX) ‘Septuaginta (LXX)’                                                                       

Stôri Testament, Stôré Przimierzé ‘Stary Testament, Stare Przymierze’                               

Swiãté Pismiona ‘Pismo święte’

 

Talmùd ‘Talmud’                                                                                       

talmùdiczny ‘talmudyczny’                                                                                

talmùdista ‘talmudysta’                                                                                   

Tinieckô, Tësąclecégò Biblëjô ‘Biblia Tyniecka, Tysiąclecia’

 

Wùlgata‘Wulgata’