Uchwała nr 4/RJK/2012

Uchwała Nr 4/RJK/12 z dnia 20.04.2012 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego.

3. Słownictwo związane ze świętowaniem, poszczeniem i życiem religijnym.


ÙCHWÔLËNK NR 4/RJK/2012Z DNIA 20.04.2012 r. W SPRAWIE STOSOWANIÔ KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA RELIGIJNÉGÒ I ÒBËCZAJOWÉGÒ.

3. SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ ZE SWIÃTOWANIM, PÒSZCZENIM I RELIGIJNYM ŻËCYM.

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną ze swiãtowanim, pòszczenim i religijnym żëcym:

Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo związane ze świętowaniem, poszczeniem i życiem religijnym:

Słownictwo związane ze świętowaniem, poszczeniem i życiem religijnym:

Abba ‘Abba’

abiuracjô, -cji ‘abiuracja’                                                                                      

abnegacjô, -cji ‘abnegacja’                                                                                      

abnegat‘abnegat’                                                                                         

abstinencjô, -cji‘abstynencja’                                                                                  

abstinent‘abstynent’                                                                                     

anglikanie‘anglikanie’                                                                                    

anglikanka‘anglikanka’                                                                                   

anglikón‘anglikanin’                                                                                    

apòstazjô, -zji‘apostazja’                                                                                       

apòsztół‘apostoł’                                                                                          

apòteòza, deifikacjô, -cji, ùbóstwienié‘apoteoza, deifikacja, ubóstwienie’                                

aretologiô, -ii ‘aretologia’                                                                                         

asceta‘asceta’                                                                                              

ascetka‘ascetka’                                                                                             

asceza‘asceza’                                                                                             

astrolatriô, -ii, czczenié gwiôzd(ów) ‘astrolatria’                                           

ateista, ateùsz, bezbòżnik‘ateista, ateusz’                                                                            

ateizacjô, -cji‘ateizacja’                                                                                        

ateizm, bezbòżnictwò‘ateizm’                                                                                            

atencjô, -cji‘atencja’                                                                                           

aùreòla‘aureola’                                                                                           

aùtokefaliczny‘autokefaliczny’                                                                              

aùtokefaliô, -ii‘autokefalia’                                                                                    

 

badérowie Swiãtëch Pismionów ‘badacze Pisma Świętego’                                                   

Barka ‘Barka’                                                                                            

bóżk, idól ‘bałwan, idol’                                                                                                 

idololatra, czestnik bóżków ‘bałwochwalca’                                                                 

idololatriô, -ii,  ùczestnienié, tczenié bóżków ‘bałwochwalstwo, idololatria’                              

biczowanié biczowanie                                                                                  

biczownik, flagelant biczownik, flagelant                                                                     

bigòteriô, -ii bigoteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Bòżô Òpatrznosc ‘Opatrzność Boża’                                                                         

 

Christus ‘Chrystus’                                                                                        

chrzescëjón ‘chrześcijanin’                                                                                 

chrzescëjónka ‘chrześcijanka’                                                                                

chrzescëjaństwò ‘chrześcijaństwo’                                                                             

cnota, bëlnota ‘cnota’

 

deizm ‘deizm’                                                                                             

deista ‘deista’                                                                                               

dewòcjô, -cji ‘dewocja’                                                                                           

dewòt ‘dewot’                                                                                             

dewòtka ‘dewotka’                                                                                         

dëchòwné cwiczenczi ‘ćwiczenia duchowne’                                                                    

dobré ùczinczi ‘dobre uczynki’                                                                                 

dogmat ‘dogmat’                                                                                           

doskònałota ‘doskonałość’                                                                                  

dzéwica ‘dziewica’                                                                                        

 

Ekùmena ‘Ekumena’                                                                                        

ekùmenicznô rësznota ‘ruch ekumeniczny’                                                                   

episkòpalny kòscół ‘kościół episkopalny’                                                               

Ewanieliô, -ii ‘Ewangelia’                                                                                      

 

flagelantizm, biczownictwò ‘flagelantyzm, biczownictwo’                                            

 

gdowa ‘wdowa’                                                                                                   

 

henoteizm ‘henoteizm’                                                                                        

heòrtologiô, -ii ‘heortologia’                                                                                     

heòrtonimiô, -ii ‘heortonimia’                                                                                      

heretik ‘heretyk’                                                                                             

 

islam ‘islam’                                                                                               

 

Jezës ‘Jezus’                                                                                                 

judaizm ‘judaizm’                                                                                           

 

kalwin ‘kalwin’                                                                                              

kalwinizm ‘kalwinizm’                                                                                       

kalwinka ‘kalwinka’                                                                                           

katolëcczi ‘katolicki’                                                                                           

katolëcëzm ‘katolicyzm’                                                                                     

katolëczka ‘katoliczka’                                                                                       

katolëk ‘katolik’                                                                                             

klëczenié ‘klęczenie’                                                                                        

kònwersjô, -sji ‘konwersja’                                                                                     

kònwertita ‘konwertyta’                                                                                     

kònwertitka ‘konwertytka’                                                                                   

Kòsmòs ‘Kosmos’                                                                                           

krziż ‘krzyż’                                                                                               

krziżowé / krziżewé wëprawë ‘wyprawy krzyżowe’                                                                     

Krziżôcë ‘Krzyżacy’                                                                                          

krziżowcë ‘krzyżowcy’                                                                                       

 

laicyzacjô, -cji ‘laicyzacja’                                                                                          

lewirat, -atu ‘lewirat’                                                                                              

lëter ‘ewangelik, luteranin’                                                                        

lëteranizm, lëtërstwò ‘luteranizm’                                                                                     

lëterka ‘ewangeliczka, luteranka’                                                                 

 

Mahòmet ‘Mahomet’                                                                                                

mahòmetón ‘mahometanin’                                                                                     

mahòmetanizm ‘mahometanizm’                                                                                   

mahòmetónka ‘mahometanka’                                                                                     

mandorla ‘mandorla’                                                                                              

martirologium ‘martyrologium’                                                                                    

mãczelnica, mãczenica ‘męczennica’                                                                            

mãczelnik, mãczenik ‘męczennik’                                                                              

misje ‘misje’                                                                                                      

misjologiô, -ii ‘misjologia’                                                                                            

misjónôrz, -arza ‘misjonarz’                                                                                             

misyjny kaznodzeje ‘kaznodzieje misyjni’                                                             

mònoteista ‘monoteista’                                                                                            

mònoteizm ‘monoteizm’                                                                                            

móżeszowé wëznanié ‘wyznanie mojżeszowe’                                                               

mùzułmón, -ana, mùzelmón, -ana ‘muzułmanin’                                                                           

mùzułmónka, mùzelmónka ‘muzułmanka’                                                                      

 

nadprzërodzonô adopcjô, -cji ‘adopcja nadprzyrodzona’                                                

nakôzóné swiãta ‘święta nakazane’                                                                              

nierëszné swiãta ‘święta nieruchome’                                                                         

rëszné swiãta ‘święta ruchome’                                                                              

nawrôcanié, nawrócenié ‘nawracanie, nawrócenie’                                                      

niedzela ‘niedziela’                                                                                            

nimb ‘nimb’                                                                                                    

nôwôżniészé dobré ùczinczi: ‘przednie dobre uczynki:’                                                              

klëczné ‘jałmużna’                                                                                     

mòdlëtwa ‘modlitwa’                                                                                     

pòst ‘post’                                                                                                      

 

òbjawienié ‘objawienie’                                                                                        

òrder ‘order’                                                                                               

òrtodoks ‘ortodoks’                                                                                            

òrtodoksjô, -sji ‘ortodoksja’                                                                                         

 

Pankratór, -ora ‘Pankrator’                                                                                         

panteizm ‘panteizm’                                                                                            

parafialné misje ‘misje parafialne’                                                                             

Paraklet ‘Paraklet’                                                                                               

pasjonôł, -ału ‘pasjonał’                                                                                              

patrijarcha ‘patriarcha’                                                                                           

perfekcjô, -cji ‘perfekcja’                                                                                            

pòbòżné żëcé ‘życie pobożne’                                                                                   

Pòceszëcél ‘Pocieszyciel’                                                                                       

pòkłón ‘pokłon’                                                                                                 

pòliteista ‘politeista’                                                                                             

pòliteizm ‘politeizm’                                                                                            

pòst ‘post’                                                                                                       

jakòscowi pòst ‘jakościowy’                                                                                

jiloscowi pòst ‘ilościowy’                                                                                  

prawòsławié, prawòsławnô profesjô, wiara ‘prawosławie’                                                        

prawòsławnô, -y ‘prawosławna, -y’                                                                          

prezbiterianizm ‘prezbiterianizm’                                                                             

profesjô, -sji ‘profesja’                                                                                       

prorok ‘prorok’                                                                                          

prostracjô, -cji ‘prostracja’                                                                                    

prowidencjalizm ‘prowidencjalizm’                                                                          

prowidencjonalista ‘prowidencjonalista’                                                                       

 

rąganié ‘blużnierstwo’                                                                                

rągôcz, -acza ‘blużnierca’                                                                                    

rekòlekcje ‘rekolekcje’                                                                                     

dlô dzecy ‘dla dzieci’                                                                                      

dlô białków ‘dla kobiet’  

dlô chłopów ‘dla mężczyzn’     

dlô pannów ‘dla panien’      

dlô młodzëznë ‘młodzieżowe’     

òtemkłé ‘otwarte’     

stónowé ‘stanowe’       

szkòłowé ‘szkolne’   

zamkłé‘zamknięte’                                                                                        

rekòlekcyjny bùdink ‘dom rekolekcyjny’                                                                        

rekòlektant ‘rekolektant’                                                                                       

rekòlektantka ‘rekolektantka’                                                                                  

rëba ‘ryba’                                                                                                   

russeliscë ‘russeliści’                                                                                          

rzemiãsniczé robòtë ‘pracebanauzyjne’                                                                      

 

staùrologiô, -ii ‘staurologia’                                                                                          

Stwòrzëcél ‘Stworzyciel’                                                                                     

sëmienié ‘sumienie’                                                                                          

Swiôdkòwie Jehòwë, jehòwicë, pejor. kòcô wiara ‘Świadkowie Jehowy, jehowici’                      

swiãto ‘święto’                                                                                            

Swiãtô Trójca ‘Trójca Święta’                                                                                      

 

teista ‘teista’                                                                                                   

teistka ‘teistka’                                                                                                  

teizm ‘teizm’                                                                                                     

teòlogùmenon ‘teologumenon’                                                                                        

teònomiô, -ii ‘teonomia’                                                                                               

 

ùmartwienié ‘umartwienie’                                                                                       

ùnita‘unita’                                                                                                        

ùnitka‘unitka’                                                                                                       

Ùniversum‘Universum’                                                                                               

 

wëznôwca ‘wyznawca’                                                                                               

wiérny ‘wierni’                                                                                                      

 

Zbôwca, Zbawicél ‘Zbawiciel’

zoòlatriô, -ii ‘zoolatria’                                                                            

 

żid, żëda ‘żyd ‘wyznawca mojżeszowy’                                                                                                     

żidka‘żydówka’