Uchwała nr 3/RJK/2012

Uchwała Nr 3/RJK/12 z dnia 20.04.2012 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego.

2. Słownictwo związane z domem kultu.


ÙCHWÔLËNK NR 3/RJK/2012Z DNIA 20.04.2012 r. W SPRAWIE STOSOWANIÔ KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA RELIGIJNÉGÒ I ÒBËCZAJOWÉGÒ.

2. SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ Z DODOMÃ KÙLTU.

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną z dodomã kùltu:

Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo związane z domem kultu:

Słownictwo związane z domem kultu 20.04.2012

adoracjô, -cji ‘adoracja’                                                                                   

akatist‘akatyst’                                                                                     

aktë strzelëstéstrzelistczi, l. poj. strzelistka, ‘akty strzeliste’                                                                  

ambóna, kôzalnica ‘ambona, kazalnica’                                                           

angelologiô,-ii ‘angelologia’                                                                              

Aniele Bòżi ‘Aniele Boży’                                                                            

Aniół Pańsczi ‘Anioł Pański’                                                                           

Anielsczé pòzdrowienié ‘Pozdrowienie anielskie’                                                            

antepe(n)dium, ‘antepe(n)dium’                                                                         

antifóna ‘antyfona’                                                                                    

 

babińc, krëchta ‘przedsionek’                                                                              

balasczi, balustrada, kratczi, kòmónijny stół ‘balaski, balustrada, kratki’                               

baldach ‘baldachim’                                                                                 

baldaszk ‘baldaszek’                                                                                 

bazylika ‘bazylika’                                                                                    

bezczestnienié ‘zbezczeszczenie’                                                                    

bicé sã w piersë ‘bicie się w piersi’                                                               

Bògùrodzëca ‘Bogurodzica’                                                                           

Bòże, co jes Pòlskã ‘Boże, coś Polskę’                                                            

bóżnicabożnica                                                                                    

 

Cebie, Bòże, chwôlimë‘Te Deum laudamus’                                                        

cemnica ‘ciemnica’

cemnô witrzniô‘ciemna jutrznia’                                                                     

cerkwiô‘cerkiew’                                                                                    

Ceszë sã, Matkò Pòlskò‘Gaude, Mater Polonia’                                                      

Ceszmë sã ‘Gaudeamus igitur’                                                                                                                                                 

chróm‘chram’                                       

chrzcelnica, baptisterium ‘chrzcielnica, baptysterium’                                        

chùr ‘chór’  

 

deòntologiô, -ii ‘deontologia’                                                                             

diptich, diptik, dwadzélowi òbrôz ‘dyptych, dyptyk’                                                  

dodóm Bòżi‘dom Boży’                                                                               

dodóm ùczestnieniô ‘dom kultu’                                                                              

dzãkòwnota ‘dziękczynienie’                                                                       

 

ekssekracjô, -cji ‘ekssekracja’                                                                             

empòra‘empora’                                                                                     

 

feretrón‘feretron’                                                                                    

 

galeriô, -ii‘galeria’                                                                                      

Gòdzynczi ò nieskalanym pòczãcym NMPannë ‘Godzinki o niepokalanym poczęciu NMPanny’ 

Gòlgòta ‘Golgota’                                                                                    

Gòrzczé żale ‘Gorzkie żale’

                                                                                                                                                                     

Himen ‘Hymen’

himnôrz ‘hymnarz’                                                                                    

himnograf ‘hymnograf’                                                                                 

himnologiô, -ii ‘hymnologia’                                                                              

 

inkarnacjô,-cji, wcelenié ‘inkarnacja, wcielenie’                                                          

 

Kalwariô (w Palestinie), Kalwarie (w Wejrowie i Wielu), (Górczi), Górë‘Kalwaria, Kalwarie’      

kampanila ‘kampanila’      

kancjónôł, -ału ‘kancjonał’                                                                                 

kandelaber‘kandelabr’                                                                                 

kantór, -ora ‘kantor’                                                                                       

kanticzka ‘kantyczka’                                                                                  

kantik ‘kantyk’                                                                                      

kaplëca‘kaplica’                                                                                       

kaplëca adoracji ‘kaplica adoracji’                                      

kasztel‘kasztel’                                                                                       

kasztelón‘kasztelan’                                                                                    

kasztelónka‘kasztelanka’                                                                               

katédra‘katedra’                                                                                       

katédratik‘katedratyk’                              

kònfesjô: 1. grób swiãtégò, 2. wëznanié wiarë ‘konfesja’                                                            

kònfesjónôł, -ału, spòwiednica ‘konfesjonał, spowiednica’                                            

kònkatédra‘konkatedra’                                                                                

kònopeùm ‘konopeum’                                                                                 

kònsekrowóny ‘konsekrowany’                                                                            

kòntemplacjô, -cji ‘kontemplacja’                                                                             

kòpùła ‘kopuła’                                                                                        

kòrunka‘koronka’                                                                                         

Kòrunka do Bóżégò Miłosedzô ‘Koronka do Miłosierdzie Bożego’                             

kòscół‘kościół’                                                                                        

farny (fara) ‘farny (fara)’                                                                                

filialny‘filialny’                                                                                      

kapitulny (kapituła) ‘kapitulny (kapituła)’                                                                  

katédralny‘katedralny’                                                                                  

kòlegiacczi (kòlegiata) ‘kolegiacki (kolegiata)’                                                               

parafialny‘parafialny’                                                                                   

rektorsczi‘rektorski’                                                                                    

szkòłowi‘szkolny’                                                                                      

zôkònny‘zakonny’                                                                                     

kòscelny himn ‘hymn kościelny’                                                                         

krëchta, babińc‘kruchta’                                                                                                                                                                               

krziżowé dni ‘dni krzyżowe’                                                                           

Krziżowô/Krziżewô Droga ‘Droga Krzyżowa’                                                            

kùlt, ùczestnienié ‘kult

 

laùdes ‘laudes’                                                                                          

lëtaniô ‘litania’                                                                                         

liturgiczné nôbòżeństwa ‘nabożeństwa liturgiczne’                                                      

Loretańskô lëtaniô‘Litania loretańska’

 

mandorla ‘mandorla’                                                                                   

matutinum ‘matutinum’                                                                                  

meditacjô,-cji, rozmëszlanié, mëslnô mòdlëtwa ‘medytacja’                                                          

minaret ‘minaret’                                                                                     

mòdlëtewnik, ksążeczka do nôbòżeństwa ‘modlitewnik’                                                               

mòdlëtwa ‘modlitwa’                                                                                  

mëslnô mòdlëtwa ‘myślna’                                                                                 

pòrénkòwô mòdlëtwa‘poranna’                                                                               

słownô mòdlëtwa‘ustna’                                                                                     

wieczórnô mòdlëtwa ‘wieczorna’                                                                            

wstawienniczô mòdlëtwa ‘wstawiennicza’                                                                     

mòdlëtwa pò jedzenim ‘po jedzeniu’                                                                          

mòdlëtwa pò ùczbie ‘po nauce’                                                                               

mòdlëtwa przed jedzenim ‘przed jedzeniem’                                                                    

mòdlëtwa przed ùczbą ‘przed nauką’                                                                         

mònoteizm ‘monoteizm’                                                                                 

mszalné Credo ‘Credo mszalne’                                                                 

 

nawa ‘nawa’

bòcznô ‘boczna’                                                                                           

głównô, strzódkòwô ‘główna, środkowa’                                                                     

przécznô (transept) ‘poprzeczna (transept)’                                                                 

Nicejskò-kònstantinopòlsczi symbòl ‘Symbol nicejsko-konstantrynopolski’                                    

nowenna ‘nowenna’

nokturn ‘nokturn’

 

òbraznik‘feretronista’                                                                               

òbraznica‘feretronistka’                                                                              

Òjcze nasz ‘Ojcze nasz’                                                                             

òpłata ‘opłata’                                                                                          

òrant ‘orant’                                                                                            

òrantka ‘orantka’                                                                                          

 

paraliturgiczné nôbòżeństwa ‘nabożeństwa paraliturgiczne’

paschôł, -ału ‘paschał’                                                                                     

Pasjô, -sji ‘Pasja’                                                                                          

pastofòrium ‘pastoforium’                                                                              

patrocinium, zawòłanié, patrón kòscoła ‘patrocinium’                                                                

pielgrzim‘pielgrzym, pątnik’                                                                                 

pielgrzimka ‘pielgrzymka’                                                                              

piesniô ‘pieśń’                                                                                         

Piotrów dëtk ‘świętopietrze’                                                                            

plankt ‘plankt’                                                                                         

pòbòżné aktë‘akty pobożne’                                                                   

wiarë‘wiary’                                                                               

nôdzeji‘nadziei’                                                                            

miłotë‘miłości’                                                                            

żalu‘żalu’                                                                                   

pòliptik, pòliptich, wieledzélowi òbrôz ‘poliptyk, poliptych’                                       

pòliteizm ‘politeizm’                                                                                  

pòrtatil ‘portatyl’                                                                                     

pòrtôl, -alu ‘porta’                                                                                        

pòswiãcony ‘poświęcony’                                                                                                                     

pôcérz ‘pacierz’                                                                                     

pôcérzowé Credo Credo pacierzowe                                                            

pôcórk‘paciorek’                                                                                   

predella ‘predella’                                                                                     

prezbiterium ‘prezbiterium’                                                                             

procesjô, -sji ‘procesja’                                                                                    

profanacjô, -cji ‘profanacja’                                                                                 

prostracjô, -cji‘prostracja’                                                                                 

prosba‘prośba’                                                                                       

prosba za czims, pòstrzédnictwò ‘przyczyna’                                                                          

przebłaganié‘przebłaganie’                                                                              

Przińdzë, Dëchù Stwòrzëcelu‘Veni Creator Spiritus’                                                       

psalm ‘psalm’                                                                                        

psalmista ‘psalmista’                                                                                   

psalmòdiô ‘psalmodia’                                                                                  

psałtérz, -erzu ‘psałterz’                                                                                      

pùlpit ‘pulpit’                                                                                        

 

refren ‘refren’                                                                                        

relikwiôrz, -arza ‘relikwiarz’                                                                                  

relikwie ‘relikwie’ 

retabùlum, wôłtôrzowô nastawa‘retabulum, nastawa ołtarzowa’                                  

rotuła‘rotuła'                                                                                      

różańc ‘różaniec’                                                                                   

                                                                                                   

sakrarium ‘sakrarium’                                                                                 

sanktuarium ‘sanktuarium’                                                                              

sarkòfag ‘sarkofag’                                                                                     

sedilia ‘sedilia’                                                                                        

sedzączka, sedzenié ‘postawa siedząca’                                                                     

Skłôd apòstolsczi ‘Skład apostolski’                                                                    

stalle ‘stalle’                                                                                          

stojączka, stojenié ‘postawa stojąca’                                                                        

stoliczk, abak(ùs) ‘stolik, abak(us)’                                                                  

suplikacje ‘suplikacje’                                                                                   

suppedaneùm ‘suppedaneum’                                                                              

swiãtnica‘świątynia’                                                                                  

Swiãtô Gòdzëna ‘Godzina święta’                                                                 

swiéce ‘świece’                                                                                        

swiécznik ‘świecznik’                                                                                  

synagòga, bóżnica ‘synagoga’                                                                                                   

 

tabernakùlum ‘tabernakulum’                                                                            

triptik, triptich, trzëdzélowi òbrôz ‘tryptyk, tryptych’                                                                                                               

tum‘tum’                              

tumba‘tumba’                                                                                         

 

ùwielbienié, ùczestnienié ‘uwielbienie’                                                                                 

Ùwielbienié Przenôswiãtszi Trójcë ‘Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej’

 

wiecznô lampka‘wieczna lampka’                                                                          

Wieczny òdpòczink ‘Wieczny odpoczynek’                                                                  

wieżô ‘wieża’                                                                                           

witrôż, tãgòwé òkno ‘witraż’                                                                                  

witrzniô ‘jutrznia’                                                                                     

wôłtôrz ‘ołtarz’                                                                                        

przenosny‘przenośny’                                                                                  

ùprzëwilejowóny, apartnégò prawa ‘uprzywilejowany’

zamòcowóny, sztabilny ‘stały’                                                                                            

wôłtôrzësta ‘altarzysta’                                                                                 

wôłtôrzowi stół, mensa ‘mensa’                                                                                       

 

zacheùszczi ‘zacheuszki’                                                                               

zôkrëstiô ‘zakrystia’                                                                                   

złożenié rãków, skłôdanié rãków ‘złożenie rąk, składanie rąk’                                

 

żalm ‘żalm’ 

żôłtôrz, -arza ‘żołtarz’