Posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych poświęcone rozpatrzeniu odpowiedzi Ministra Edukacji i Nauki na dezyderat nr 2 w sprawie edukacji kaszubskiej oraz rozpatrzeniu informacji NIK o wynikach kontroli działalności organów administracji publicznej dotyczącej podtrzymywania tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Dezyderat nr 2 KMNiE

Stanowisko Ministra Edukacji i Nauki wobec dezyderatu nr 2 Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, uchwalonego na posiedzeniu w dniu 17 maja 2021 r. w sprawie edukacji kaszubskiej

W związku z posiedzeniem Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie wspólnie z Instytutem Kaszubskim  przesłało członkom Komisji uwagi do otrzymanej informacji Ministra Edukacji i Nauki. 

Odpowiedź ZKP do Przewodniczącej KMNiE 

Uwagi do stanowiska Ministra Edukacji i Nauki wobec dezyderatu nr 2 Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, przedstawił  Łukasz Grzędzicki – wiceprezes ZKP, członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Zwracając uwagę na odmienne stanowisko ZKP w sprawie nauczania języka regionalnego cudzoziemców,  wnosząc jednocześnie o umożliwienie nauki języka kaszubskiego organizowanej w ramach systemu oświaty także cudzoziemcom, czyli osobom nieposiadających obywatelstwa polskiego. Kolejnym bardzo ważnym tematem poruszanym podczas posiedzenia była sprawa kształcenia nauczycieli języka kaszubskiego i funkcjonowanie „etnofilologii kaszubskiej” na Uniwersytecie Gdańskim. W tej sprawie zabrał głos obecny senator Kazimierz Kleina – członek Rady Naczelnej ZKP, przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, który poinformował, że wspólnie z  zastępcą przewodniczącego KMNiE Zbigniewem Konwińskim odbyli rozmowy w ministerstwie, w sprawie zmiany zapisów załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890).Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki potwierdzili, że zmiana zapisów możliwa jest na kolejny rok akademicki 2022/2023.