Historia Kaszubów w dziejach Pomorza

W latach 2014−2019 Instytut Kaszubski, w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zrealizował projekt opracowania syntezy dziejów Kaszubów. Nawiązując do koncepcji prof. Gerarda Labudy, przygotowane zostały 3 kolejne tomy w 4 woluminach, tj. ponad 4000 stron niezwykłej opowieści o losie Kaszubów.

Ośmielam się sądzić, że to jedno z większych przedsięwzięć naukowych, ale też wydarzeń kulturowych na Kaszubach i Pomorzu. Mam też nadzieję, że może to być wydawnictwo interesujące dla wszystkich tych, którym bliskie są sprawy regionalne, etniczne etc.

Dla nas jako wydawcy – Instytutu Kaszubskiego – bardzo ważnym jest, aby książki trafiły maksymalnie szeroko. Idzie przede wszystkim o solidną i rzetelną wiedzę o Kaszubach.

Prof. Cezary Obracht-Prondzyński, prezes Instytutu Kaszubskiego

„H I S TO R I A   K A S Z U B Ó W   W   DZ I E J A C H   P O M O R Z A”

Tom I Gerard Labuda

CZASY ŚREDNIOWIECZNE

Drugie wydanie pierwszego tomu serii (poprawione i uzupełnione, m.in. o indeks geograficzny) przedstawiającej historię Kaszubów na tle historii całego Pomorza. Nowoczesne ujęcie tematu pióra nestora polskiej historiografii dostarczyło czytelnikom interesujące i wciągające opracowanie dziejów kaszubskiego średniowiecza.
Rozdzielenie części narracyjnej od erudycyjnej pozwala na łatwą lekturę tego jak najbardziej naukowego dzieła. Autor wychodząc od głębokiego średniowiecza przedstawia historię mieszkańców Pomorza-Kaszubów. Próbuje odpowiedzieć na pytanie skąd przybyli, jak żyli i jakie wydarzenia spowodowały, że przestali być jedynymi mieszkańcami Pomorza.

 

Tom III (cz. 1−2) Józef Borzyszkowski

HISTORIA KASZUBÓW W DZIEJACH POMORZA W KRÓLESTWIE PRUSKIM I CESARSTWIE NIEMIECKIM (1815−1920)

Cz. 1  KASZUBI I POMORZE NA DRODZE DO KAPITALIZMU I SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO (1815–1870)

– Pomorze a Kaszubi i ich sąsiedzi – kraj i ludzie (Kile słów o Kaszëbach e jich zemi)

– Proces uwłaszczeniowy w państwie pruskim i jego skutki dla Kaszubów

– Nowa rzeczywistość Kościołów – katolickiego i ewangelickiego na Pomorzu a dzieje Kaszubów

– Rozwój systemu edukacji i rola duchownych Kościołów – katolickiego i ewangelickiego

– Wiosna Ludów na Pomorzu – udział Kaszubów

– Florian Ceynowa – ojciec regionalizmu kaszubskiego

– Rozwój społeczno-gospodarczy Prus Zachodnich a udział Kaszubów w polskich pracach organicznych i  w powstaniu styczniowym 1863/1864

Cz. 2  W CESARSTWIE NIEMIECKIM–ORAZ ZA WIELKĄ WODĄ NA EMIGRACJI

– Po zjednoczeniu Niemiec – w epoce kulturkampfu (1870–1887)

– Udział Kaszubów w rozwoju ogólnozaborowego systemu polskich instytucji zarobkowych w Cesarstwie Niemieckim

– Kaszubi na drodze do własnej podmiotowości

– Działalność towarzystw oświatowo-kulturalnych i filomackich a strajk szkolny i ruch wyborczy na Kaszubach

– Odrodzenie Kaszubów i kaszubszczyzny na początku XX wieku

– W latach wielkiej światowej wojny 1914–1918

– Pod znakiem rewolucji i końca wojny – walka o przyłączenie Pomorza do Polski

– O życiu codziennym na Kaszubach na przełomie XIX i XX wieku. Kultura materialna i duchowa mieszkańców tej ziem

 

Tom IV Józef Borzyszkowski

KASZUBI W II RP I W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (1920–1939–1945)

 

1920–1939 Kaszubi w II Rzeczypospolitej – w warunkach demokracji i sanacji

– Inkorporacja Pomorza do Rzeczypospolitej – trudne początki. Problemy Kaszubów nie tylko w 1920 roku

– Problem opcji, jej przebieg i skutki, a „repolonizacja” Pomorza i sprawy kaszubsko-pomorskie poza granicami Rzeczypospolitej

– Przemiany w gospodarce regionu. Reforma rolna i budowa Gdyni – ich przebieg i skutki

– Przewrót majowy i jego skutki społeczno-polityczne

– Kościół katolicki i szkoła polska a Kaszubi w latach 1926–1939

– Ruch kaszubsko-pomorski między wojnami a wa o Pomorze między Polską i Niemcami ciąg dalszy

 

Kaszubskie dzieje w latach II wojny światowej 1939–1945

– Wojna obronna 1939 r. na Kaszubach – początki okupacji hitlerowskiej (tzw. krwawa pomorska jesień)

– Okupacyjna rzeczywistość na Kaszubach i Pomorzu pod rządami gauleitera A. Forstera i biskupa C.M. Splea

– Kaszubsko-pomorski ruch oporu i wyzwolenie Pomorza przez Armię Czerwoną

 

Tom V  Cezary Obracht-Prondzyński

DZIEJE NAJNOWSZE (PO 1945 R.)

Pierwsza dekada – od „gorzkiego zwycięstwa” do końca stalinizmu

– „Gorzkie zwycięstwo”, „klęska wyzwolenia” i „wielka trwoga” – wariant kaszubski

– „Swoi” i „obcy”, czyli sytuacja ludnościowa na Kaszubach

– Kaszubi w nowych realiach politycznych

– Sytuacja gospodarcza na Kaszubach w pierwszym okresie po wojnie

– Kultura kaszubska w pierwszej dekadzie powojennej

 

Między Październikiem’56 a Grudniem’70

– Odwilż, Polski Październik i epoka Gomułki

– Zmiany społeczno-ekonomiczne w epoce popaździernikowej

– Problemy integracji grupowej i stan więzi społecznych w epoce Gomułki

– Kultura kaszubska: pielęgnowanie tradycji i poszukiwanie nowych form

 

Epoka Gierka, wiosna „Solidarności” i trudne lata 80.

– Lata 70. i 80. – polityczne nadzieje, rozczarowania i konflikty

– Zmiany społeczno-ekonomiczne w latach 70. i 80.

– Problemy integracji grupowej i stan więzi społecznych

– Funkcjonowanie kultury kaszubskiej w latach 70. i 80.

 

W okresie transformacji ustrojowej – starania o upodmiotowienie etniczne i obywatelskie

– Kaszubi wobec demokratycznej polityki i zmian ekonomicznych

– Ruch kaszubsko-pomorski – etnicyzacja i pluralizacja

– Nowy model funkcjonowania kultury kaszubskiej

– Tożsamość, wartości i pamięć po demokratycznym przełomie

– Rewolucja edukacyjna i rozwój kaszubskiego środowiska naukowego

 

Każdy z przygotowanych tomów realizuje wspólnie wypracowane cele, zachowując indywidualny charakter.
Integralną część stanowią liczne ilustracje – fotografie, reprodukcje dokumentów, materiały prasowe etc.!
Wszystkie części zostały zrecenzowane przez dwóch specjalistów z zakresu danej epoki.
Dopełnia je obszerna bibliografia, indeksy osobowe i nazw geograficznych oraz streszczenia w językach angielskim, niemieckim i kaszubskim.
II wydanie tomu autorstwa Gerarda Labudy, poprawione i uzupełnione, m.in. o indeks geograficzny.

Cena:
tom  I   –  50  zł.
tom  III  (cz.  1  i  2)   –   100  zł.
tom  IV   –   75  zł.
tom  V   –   75  zł.

Przy  zakupie  całego  kompletu taniej: cena  łączna  200  zł  (rabat  100  zł)!

Książki dostępne na http://kaszubskaksiazka.pl