Uchwała nr 3 2010 – Terminy i pojęcia gramatyczne Słowotwórstwo, cz. 2.

Uchwała Nr 3/RJK/10 z dnia 07-05-2010 r. w sprawie stosowania terminów i pojęć gramatycznych. 3. Słowotwórstwo, cz.2


Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące terminy i pojęcia gramatyczne ze
słowotwórstwa:

A

augmentatiwné pòzwë || zgrëbienia ‘nazwa augmentatywna’, ‘zgrubienie’

B

białczé pòzwë || białczëné pòzwë  || białgłowsczé pòzwë ‘nazwy żeńskie’

D

deminutiwné pòzwë ‘nazwy deminutywne’ (zdrobnienia)

E

ekspresywné pòzwë ‘nazwy ekspresywne’

L

lëterówc ‘literowiec’  

M

mòdifikacjowi deriwat ‘derywat modyfikacyjny’
mùtacjowi deriwat ‘derywat mutacyjny’  

Ò

òdjimnô deriwacjô ‘derywacja ujemna’

P

pòzwë abstraktnëch znanków ‘nazwy abstrakcyjnych cech’, ‘nomina essendi’
pòzwë dzejaniów ‘nazwy czynności’, ‘nomina agentis’ 
pòzwë dzejarza, pòzwë dzejarzów ‘nazwy działacza’, ‘nomina agentis’, ‘nazwy
wykonawców czynności’
pòzwë krewnotë ‘nazwy pokrewieństw’
pòzwë mieszkańców ‘nazwy mieszkańców’  
pòzwë młodëch jistotów ‘nazwy istot młodych’
pòzwë môlów ‘nazwy miejsc’, ‘nomina loci’  
pòzwë noszącëch znanczi ‘nazwy nosicieli cech’, ‘nomina attributiva’
pòzwë nôrzãdzów ‘nazwy narzędzi’, ‘nomina instrumenti’
pòzwë wërobinów (skùtków) i òbiektów dzejaniów || dzejaniégò ‘nazwy wytworów’
(rezultatów) i obiektów czynności’, ‘nomina patientis’  
pòzwë zbiérów ‘nazwy zbiorów’, ‘nomina collectiva’
prozodiowô deriwacjô ‘derywacja prozodyczna’

S

skrótówc ‘skrótowiec’
szlabizówc ‘sylabowiec’  

T

transpòzycjowi deriwat ‘derywat transpozycyjny’ 

Z

zgrëbienia  || augmentatiwné pòzwë ‘zgrubienia’, ‘nazwy augmentatywne’
zwãkówc ‘głoskowiec’