Studia w AP Słupsk ed przedszk

Studia podyplomowe nauczania języka kaszubskiego na Akademii Pomorskiej w Słupsku


STUDIA PODYPLOMOWE NAUCZANIA JĘZYKA KASZUBSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ 

Akademia Pomorska w Słupsku (Zakład Antropologii Literatury i Badań Kaszubsko-Pomorskich, Instytut Polonistyki) zaprasza do podjęcia Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Nauczania Języka Kaszubskiego w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Studia podyplomowe kierowane są do nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) lub studiów drugiego stopnia (magisterium) pedagogicznych kierunków kształcenia, którzy na poziomie przynajmniej podstawowym znają w mowie i piśmie język kaszubski.

Nauczyciele ci powinni mieć wykształcenie kierunkowe do pracy z dziećmi wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego, zaś proces dydaktyczny Studium Podyplomowego pozwala im uzyskać kwalifikacje zawodowe konieczne do osiągnięcia statusu nauczyciela języka kaszubskiego w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej. Kandydaci na Studium powinni na poziomie przynajmniej podstawowym znać w mowie i piśmie język kaszubski. Po zakończeniu Studium Podyplomowego absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe (dyplom Akademii Pomorskiej) oraz wydany bezterminowo certyfikat o znajomości języka kaszubskiego (od Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego).

Studia podyplomowe realizowane będą w trybie zjazdów piątkowo-sobotnich, co dwa tygodnie, w czasie trzech semestrów, pierwsze zajęcia rozpoczną się pod koniec września. Przewidywana opłata za semestr – 1500 zł. Tematyka zajęć: dział ogólnych kompetencji nauczyciela, dział podstaw języka kaszubskiego, metodyki nauczania języka kaszubskiego, dział kultury materialnej i duchowej Kaszub, dział technik animacji życia przedszkolnego i szkolnego Kaszub.

Komplet dokumentów, tj. podanie, życiorys, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego kopia potwierdzona notarialnie, kwestionariusz osobowy, dwa zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego (niektóre ze wspomnianych aplikacji dostępne są na stronie www.apsl.edu.pl/oferta/studia_podyplomowe/jezyk_kaszubski_przedszkola) należy składać do końca czerwca 2011 roku na adres:

Prof. Daniel Kalinowski
Instytut Polonistyki, Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22 a, 76-200 Słupsk
Tel. 59 8405326, 506286655, email: danielkalinowski@op.pl