Studia podyplomowe na UG

Studia podyplomowe nauczania jęz. kaszubskiego na Uniwersytecie Gdańskim


UWAGA NOWA REKRUTACJA

STUDIA PODYPLOMOWE
NAUCZANIA JĘZYKA KASZUBSKIEGO

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego
Instytut Filologii Polskiej
ul. Wita Stwosza 55
80-952 Gdańsk

Kierownik studiów:dr Justyna Pomierska, e-mail: justyna.pomierska@ug.edu.pl

Obsługa administracyjna: mgr Zofia Rogóyska-Krupnik, e-mail: fpozrk@ug.edu.pl
Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej: pokój 3.26
tel/fax (58) 523-21-85 lub wew. 21-85

STRUKTURA STUDIÓW
Tryb: studia niestacjonarne (zjazdy odbywają się co 2 tygodnie, soboty i niedziele).
Czas trwania: trzy semestry (350 godzin).
Opłaty: 1400 zł za semestr (4200 całość).

Rekrutacja:
zgłoszenia udziału i pytania kierować na adres mailowy justyna.pomierska@ug.edu.pl;
Dokumenty kandydatów na studia będą przyjmowane do 15 stycznia 2012 r. w sekretariacie IFP, poniedziałek – piątek 10.00-13.00.

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Studia podyplomowe Nauczanie języka kaszubskiego przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich), posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz znających jeden z dialektów kaszubskich, chcących podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać bezterminowe uprawnienia do nauczania języka kaszubskiego zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami wymaganymi do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły (podstawowa, gimnazjalna, ponadgimnazjalna).

Świadectwo ukończenia studium jest podstawą do wydania nauczycielowi przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zaświadczenia stwierdzającego, że wykazuje się on znajomością języka kaszubskiego, w którym będzie nauczał lub prowadził zajęcia w grupach, oddziałach, przedszkolach lub szkołach umożliwiających uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej zgodnie z kwalifikacjami wymaganymi do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu lub w danym typie szkoły.
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest zrealizowanie przewidzianego w programie studiów zakresu kształcenia i złożenie egzaminów przewidzianych programem.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Studia podyplomowe oprócz zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Gdańskim (patrz tabela poniżej) zakładają samodzielną, domową, ukierunkowaną przedmiotowo i czasowo pracę własną słuchaczy; tu m.in. lektura piśmiennictwa kaszubskiego, przypomnienie pod-stawowych wiadomości z gramatyki języka polskiego, czy analiza projektów lekcji z dostępnej literatury.

Program studiów podyplomowych pobierz

KADRA STUDIÓW: pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciele-praktycy, lektorzy z doświadczeniem w pracy dydaktycznej, działacze ZK-P.

WARUNKI REKRUTACJI

Kryteria rekrutacji (kolejność wg ważności):
– posiadanie terminowego zaświadczenia o znajomości języka kaszubskiego wystawionego przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego lub posiadanie innego zaświadczenia o znajomości języka kaszubskiego;
– posiadanie zaświadczenia dyrektora szkoły/placówki, iż po ukończeniu przedmiotowego studium osoby zostaną zatrudnione jako nauczyciele języka kaszubskiego;
– kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
– podanie o przyjęcie na studia (http://www.univ.gda.pl/pl/info_dla_podyp/?tpl=dokumenty);;
– kwestionariusz osobowy kandydata (jak wyżej);
– odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych łącz-nie z poświadczeniem o posiadaniu kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela;
– kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (poświadczenia zgodności z oryginałem może dokonać organ samorządu terytorialne-go, notariusz, Biuro Rekrutacji lub komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku stu-diów);
– 2 aktualne kolorowe fotografie o wymiarze 37 mm x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle.

Maksymalny limit przyjęć w ramach jednej edycji studiów wynosić będzie 52 osoby.
Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zawiązania minimum 32-osobowej grupy słuchaczy.