Promocja podręczników do nauki języka kaszubskiego w szkole podstawowej

Edukacyjna oferta wydawnicza Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wzbogaciła się o dwie nowe publikacje: podręczniki do nauki języka kaszubskiego w szkole podstawowej do II etapu edukacyjnego. Wydawnictwa dostosowane są do nowej podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z późn. zm.).

 

Promocja i prezentacja nowych podręczników odbyła się Sierakowicach w Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego. Nieprzypadkowo na terenie gminy Sierakowice, bo właśnie tam, w szkołach w Mojuszu i w Puzdrowe, obie Autorki od wielu lat uczą rodnej mowy. To właśnie tam na lekcjach kaszubskiego rodziły się pomysły dotyczące tematyki, zadań, ćwiczeń, tekstów zawartych w podręcznikach.

Promocję rozpoczęły przemowy gospodarzy spotkania: prezesa ZKP Jana Wyrowińskiego, wójta Gminy Sierakowice Tadeusza Kobieli, wizytatorki Kuratorium Oświaty w Gdańsku Katarzyny Błaszczyk  oraz dyrektora Szkoły Podstawowej  nr 2 Krzysztofa Andryskowskiego, którzy gratulowali Autorkom ich dzieł, a także podziękowali za trud i poświęcony czas.  Dzięki ich pracy  „Nigdë do zgùbë nie przińdą Kaszëbë”.

Laudacje o podręcznikach: Danuty Pioch  Pòmianë z ùszłotë oraz Emilii Maszke Kaszëbsczi Òdkriwca kl. VI wygłosiła dr Justyna Pomierska – przewodnicząca rady programowej kierunku Etnofilogia kaszubska UG, która mówiła m.in. o różnorodności poruszanych tematów w podręcznikach i o tym jak ważna jest ta „różnorodność w jedności”.  Prelegentka pokreśliła również ważną rolę i odpowiedzialność szkólnego w wychowywaniu młodego pokolenia. 

Następnie Autorki Emilia Maszke i Danuta Pioch mówiły o swojej twórczej drodze, dziękując za pomoc przy tworzeniu podręcznika m.in. literatom oraz ludziom dbającym o kulturę i edukację kaszubską. Wyraziły również nadzieję, że uczniowie korzystając z ich dzieł, rozkochają się w języku, historii, literaturze kaszubskiej.

W części artystycznej przybyli goście mieli okazje obejrzeć montaż słowno–muzyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Mojuszu. 

Na promocji nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Kuratorium Oświaty, a nade wszystko dyrektorów i nauczycieli języka kaszubskiego, którzy licznie przybyli na wydarzenie.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie składa serdeczne podziękowania za przygotowanie spotkania Dyrektorowi SP nr 2 Krzysztofowi Andryskowskiemu, gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły podstawowej.

—————-

Galeria zdjęć z wydarzenia (fot. SP w Puzdrowie)


Pòmianë z ùszłotë to trzecia część z serii pod wspólnym tytułem Òjczëstô mowa, na którą składają się podręczniki do nauki języka i literatury kaszubskiej autorstwa Danuty Pioch, przeznaczone dla uczniów na II etapie nauczania. Autorka zaplanowała pięć części, nie konkretyzując, w której klasie może być wykorzystany dany podręcznik. Taki, podział, nieprzyporządkujący do klas, wynika, z tego że uczeń, może rozpocząć nauką kaszubskiego w dowolnym czasie. To nauczyciel znając poziom swoich uczniów sam decyduje, w której klasie będą korzystać z danego podręcznika.

Treści w podręcznikach zaplanowane zostały tak, by uczeń zdobywał nie tylko kompetencje w zakresie języka kaszubskiego, ale również doskonalił ogólne (kluczowe) kompetencje i umiejętności, które kształci się w procesie nauczania. W wydawnictwach nie zabraknie także treści pozwalających na powiązanie nauczania przedmiotu, ściśle związanego z regionem, z postawami prowadzącymi do odnajdowania swojego miejsca w warunkach wielokulturowości oraz rozwijającymi ciekawość, otwartość i poszanowanie innych kultur. Treści prezentowane w podręcznikach będą dodatkowo upoglądowione ciekawą i bogatą szatą graficzną oraz różnorodnymi poleceniami zachęcającymi do samodzielnych działań edukacyjnych ucznia.

W części trzeciej Pòmianë z ùszłotë autorka zaplanowała materiał literacki i kulturowy, jednocześnie łączący się tematycznie z przedmiotem Historia i kultura Kaszubów, tj. oscylowała wokół wydarzeń z historii regionu, ale pokazanych przez pryzmat literatury i innych tekstów kultury.


Kaszëbsczi Òdkriwca kl. VI  to kolejna część z zaplanowanej, przez autorkę Emilię Maszke, serii podręczników do nauki języka kaszubskiego dla uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII). Na serię składa się pięć podręczników zawierających treści zarówno z literatury jak i nauki o języku kaszubskim.

Do stworzenia podręczników wykorzystano teksty literackie wskazane w podstawie programowej jako lektury obowiązkowe. Treści nauczania w każdej klasie obejmują w szczególny sposób pewne kręgi tematyczne i tak: w klasie czwartej treści dotyczą najbliższego środowiska, tradycji, zwyczajów związanych z poszczególnymi porami roku. Świat baśniowy przeplata się ze współczesnymi przygodami rówieśników: Macka i Balbiny. W klasie piątej zaplanowano tematykę legend, baśni, bajek i mitów kaszubskich. Nie zabrakło również klasyki literatury kaszubskiej, w tym fragmentów powieści Aleksandra Majkowskiego. Kontynuowane jest poznawanie i przybliżanie kolejnych tradycji i obrzędów oraz zgłębianie wiedzy historycznej odkrywanej w tekstach literackich.

Klasa szósta pozna różnorodność Kaszub zarówno w wymiarze językowym jak i geograficznym czy niematerialnym. Przybliżone zostaną sylwetki klasyków literatury kaszubskiej oraz fragmenty ich dzieł. Nie zabraknie również odniesienia do współczesności zarówno w wymiarze literatury jak i praktycznego wykorzystywania języka kaszubskiego na co dzień. Warto podkreślić, iż autorka zaproponowała dużo ciekawych, innowacyjnych zadań i ćwiczeń.