Konkurs na kolędę kaszubską

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego na kolędę kaszubską
Organizator:
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo
Partnerzy: (organizatorzy I Pomorskiego Przeglądu Kolęd Kaszubskich im. Franciszka Okunia w Lęborku): Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/ Lębork, Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku, Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła oraz Lęborskie Centrum Kultury FREGATA.
Cele Konkursu:
1. Popularyzacja języka kaszubskiego poprzez tworzenie nowych utworów w języku kaszubskim.
2. Promocja umiejętności i talentów kompozytorskich.
3. Pomnażanie dorobku kaszubskiej kultury muzycznej.

Zasady Konkursu:
Komisja oceniająca, powołana przez Organizatora będzie brać pod uwagę wyłącznie utwory oryginalne, nigdzie wcześniej nie prezentowane, nie wykonywane publicznie i nie nagradzane na innych konkursach, zgłoszone przez ich autorów. Kompozytor może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 utwory.
Oceniane będą kompozycje przeznaczone na głos z akompaniamentem (wystarczy opatrzyć linię melodyczną funkcjami harmonicznymi), do tekstów wskazanych i udostępnionych przez Organizatora, (teksty w załączeniu).
Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zachowania zgodności akcentów muzycznych z akcentami właściwymi dla języka kaszubskiego – pliki z nagraniem właściwej wymowy stanowią załącznik do Regulaminu.
Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przesłania Pracy Konkursowej w formacie PDF wraz z czytelnie wypełnioną Kartą Zgłoszenia (druk dostępny na stronie internetowej Organizatora) na adres: dm@muzeum.wejherowo.pl
Pracę Konkursową należy opisać wyłącznie PSEUDONIMEM podanym w Karcie Zgłoszenia, bez wskazania imienia i nazwiska Autora.
Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2019 roku.
Prace, które wpłyną po terminie lub nie będą opisane zgodnie z Regulaminem nie będą uwzględniane.
Zgłoszone do konkursu kompozycje będą oceniane przez Jury, powołane przez Organizatora.
Przewidywana nagroda główna wyniesie 1000 zł brutto.
Ogłoszenie wyników nastąpi 11 stycznia 2020 roku podczas I Pomorskiego Przeglądu Kolęd Kaszubskich im. Franciszka Okunia w Lęborku. O przyznaniu nagród i terminie uroczystości zostaną poinformowani niezwłocznie po otrzymaniu protokołu Jury Konkursu. Laureaci konkursu mają obowiązek uczestnictwa w uroczystości wręczenia nagród.
Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych kompozycji. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z utworów, uczestnik konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowanie związane z roszczeniami takich osób.
Laureaci konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie zgłoszonych do konkursu utworów, w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na wszystkich możliwych polach eksploatacji, w tym prawo pierwodruku.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne upowszechnianie zgłoszonych utworów w ruchu śpiewaczym oraz w celach edukacyjnych przez Organizatora.
Przesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Klauzuli informacyjnej stanowiącej zał. nr 1 do niniejszego regulaminu oraz akceptacją jej treści, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku zgodnie z treścią zał. do niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie bez podania przyczyn.

Potrzebne pliki, karty zgłoszeniowe oraz utwory muzyczne na: https://bit.ly/31URGWr

Kontakt:
Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować do Działu Muzyki, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, tel. (58) 672 29-56, e-mail: dm@muzeum.wejherowo.pl