Konferencja dla nauczycieli na Uniwersytecie Gdańskim

Konferencja dla nauczycieli na Uniwersytecie Gdańskim

Termin 10 września 2014 roku


Nauczyciele Języka Kaszubskiego
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Polskie Towarzystwo Neofilologiczne oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają Państwa na konferencję naukowo-dydaktyczną pt.

KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH ORAZ JĘZYKA KASZUBSKIEGO 

Język kaszubski w XXI wieku – nowoczesny, przyjazny, perspektywiczny

Konferencja odbędzie się 10 września 2014 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
(ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk)
plakat
Nauczanie języka kaszubskiego oraz własnej kultury i historii to odpowiedzialne zadanie, któremu nauczyciele regionaliści muszą stawić czoło. Wędrowanie po kartach historii, kultury, literatury i geografii Kaszub powinno być atrakcyjne i pasjonujące dla uczniów. Wypracowanie tych walorów wymaga odpowiedniego przygotowania nauczycieli, dlatego podczas konferencji zapraszamy Państwa do wysłuchania dwóch wykładów plenarnych prof. Hanny Komorowskiej oraz prof. Mirosława Pawlaka, a także do praktycznego zdobycia nowych umiejętności w części warsztatowej.

Program konferencji

od godz. 08:00 Rejestracja uczestników w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku
09:00 – 09:15 Uroczyste otwarcie  konferencji (Aula S 211)
09: 15 – 10:00    Wykład plenarny prof. dr hab. Hanna Komorowska
                               Rola nauczyciela  –  mity i slogany a rzeczywistość
10:00 – 10:45   Wykład plenarny prof. dr hab. Mirosław Pawlak
                          Jak skutecznie uczyć gramatyki na lekcjach języka drugiego/obcego?
10:45 – 11:00  Minirecital. Standardy muzyki polskiej i światowej po kaszubsku.  Paweł Ruszkowski
11:00 – 11:30       Przerwa kawowa
11:30 – 13:00      14:00 – 15.30  Warsztaty 
Tworzenie happeningów: od pomysłu do realizacji (prowadzący: Martin Blaszk / Elżbieta Pryczkowska ) sala A 205
Sztuka pisania: krok po kroku (prowadzący:  Maria Bogucka/ Bogumiła Cirocka)
sala A 206
Kaszubski przez śpiew – podstawowe zagadnienia związane z pracą nad głosem dziecka
(prowadzący:  Sławomir Bronk) sala A 207
Jak uczy się mózg? (prowadzący: Małgorzata Koczyk) sala A 308
Teatr w szkole (prowadzący:  Marzena Nieczuja-Urbańska / Ludmiła Gołąbek) sala dramowa S 427
Aktywizujące metody pracy na lekcjach języka kaszubskiego – Magdalena Wawrzyniak-Śliwska
sala A 210
13:00 – 14:00 Obiad
14:00- 15:30 Warsztaty cd.
15:30 – 16:00 Zakończenie konferencji (Aula S211)
Zapraszamy do udziału w konferencji.
Karta uczestnictwa ► pobierz
Karty uczestnictwa należy nadsyłać do  5 września 2014 r. 
Program ► pobierz

UWAGA!

Nauczyciele uczestniczący w konferencji otrzymają po jednym bezpłatnym egzemplarzu „Słownika polsko-kaszubskiego t. II L-O” autorstwa Eugeniusza Gołąbka, z przeznaczeniem do bibliotek szkolnych. Prosimy o zabranie pieczątek szkoły w celu potwierdzenia odbioru publikacji.

PODCZAS KONFERENCJI CZYNNE BĘDĄ STOISKA Z WYDAWNICTWAMI REGIONALNYMI.

DLA SZKÓŁ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA FAKTUR VAT I PŁATOŚCI PRZELEWEM.


Poniżej szczegółowe informacje o wykładach plenarnych i warsztatach:

WYKŁADY PLENARNE 

prof. dr hab. Hanna Komorowska 
Prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska wykłada lingwistykę stosowaną i dydaktykę języków obcych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i na Uniwersytecie Warszawskim. Po upadku komunizmu przewodniczyła Komitetowi
Ekspertów ds. nauczania języków obcych i reformy kształcenia nauczycieli w Polsce. Była prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego, prezesem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, polską delegatką w Grupie Projektowej ds. Języków Nowożytnych przy Radzie Europy i członkiem powołanej przez Unię Europejską Grupy Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności. Obecnie pełni funkcję konsultanta Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu, przewodniczy też Komitetowi selekcyjnemu polskiej edycji European Language Label. Jest rzeczoznawcą do spraw programów i podręczników do nauki języków obcych MEN, współautorką Europejskiego portfolio dla studentów– przyszłych nauczycieli języków i autorką licznych publikacji z dziedziny metodyki nauczania języków obcych oraz kształcenia nauczycieli).
ROLA NAUCZYCIELA  –  MITY I SLOGANY A RZECZYWISTOŚĆ
 Liczba oczekiwań związanych z zawodem i rolą nauczyciela stale wzrasta, ale wzrasta też liczba  źródeł, z których oczekiwania te napływają – to dziś nie tylko uczniowie, ich rodzice i administracja oświatowa, ale też publicyści, politycy, organizacje rządowe, pozarządowe i  oczywiście świat nauki.  Narastają też rozbieżności pomiędzy postulatami  poszczególnych jednostek i  grup.  Polska nie jest tu wyjątkiem, problem ten pojawia się w wielu krajach. Sytuację utrudnia fakt, iż międzynarodowe  badania wyników nauczania podważają wiele utartych przekonań. Przykładem zetknięcia się mitów na temat nauczania  z rzeczywistością są dane, jakich dostarcza Europejskie Badanie Kompetencji Językowych 15-latków. Prezentacja  pozwoli prześledzić  główne trudności i kontrowersje w Polsce i na świecie oraz umożliwi rozważenie  konsekwencji  poszczególnych rozwiązań dla kształcenia i doskonalenia  nauczycieli.
prof. dr hab. Mirosław Pawlak 
Profesor nauk humanistycznych, zatrudniony w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pełni funkcję Kierownika Zakładu Filologii Angielskiej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, gdzie piastuje funkcję Rektora. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej, przewodniczący zespołu opracowującego Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej opiniujący podręczniki do kształcenia ogólnego, redaktor naczelny serii Second Language Learning and Teaching w wydawnictwie Springer, redaktor naczelny czasopism Studies in Second Language Learning and Teaching i Konińskie Studia Językowe, członek Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, tłumacz przysięgły języka angielskiego. Jego zainteresowania naukowe związane są z takimi obszarami jak: procesy interakcyjne podczas lekcji języka obcego, uczenie się i nauczanie sprawności mówienia, strategie komunikacyjne, różnice indywidualne, autonomia ucznia oraz strategie uczenia się, strategie uczenia się gramatyki, strategie uczenia się wymowy, motywacja w nauce języka obcego, lęk przed mówieniem, dydaktyka fonetyki języka obcego, uczenie się i nauczanie form języka, korekta błędów językowych, rola zadań komunikacyjnych w przyswajaniu języka obcego/drugiego, ewaluacja wiedzy językowej oraz dokumenty Rady Europy a polski system edukacji.
JAK SKUTECZNIE UCZYĆ GRAMATYKI NA LEKCJACH JĘZYKA DRUGIEGO/OBCEGO?
Choć nauczanie gramatyki zawsze było i nadal pozostaje bardzo kontrowersyjną kwestią, większość teoretyków i badaczy jest zdania, że jest ono konieczne, szczególnie w sytuacji, kiedy uczący się mają bardzo ograniczony kontakt z językiem docelowym poza klasą szkolną, tak jak ma to często miejsce w naszym kontekście edukacyjnym. Kluczowe znaczenie ma jednak to, w jaki sposób nauczanie tego ważnego podsystemu się odbywa, a tutaj da się zauważyć wiele kontrowersji, bo jest oczywiste, że pewne techniki i procedury wprowadzania i ćwiczenia struktur gramatycznych są bardziej skuteczne w różnych sytuacjach i w przypadku różnych grup uczniów. Celem wystąpienia jest pokazanie, czym jest gramatyka, czego tak naprawdę powinniśmy nauczać, a także, w jaki sposób powinniśmy to robić, zarówno w odniesieniu do wyboru programu nauczania, sposobu organizacji lekcji i zajęć, jak i stosowania poszczególnych technik i procedur.
WARSZTATY
I
Tworzenie happeningów: od pomysłu do realizacji
Martin Blaszk, mgr (Uniwersytet Gdański, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki)
Elżbieta Pryczkowska mgr (nauczycielka języka kaszubskiego)
Happening jest multidyscyplinarną formą sztuki, która pozwala również aktywnie angażować się i komunikować. Celem warsztatu jest stworzenie happeningu zgodnie z jego cechami charakterystycznymi. Tak więc przygotowując happening uczestnicy zostaną poproszeni, aby mówić, pisać a także pracować z dźwiękami i obrazami, poruszać się ale przede wszystkim pracować razem, aby stworzyć różne idee, które staną się happeningiem. Warsztat wymaga aktywności fizycznej, uczestnicy będą pracować z różnymi materiałami, również na podłodze, dlatego proszę być odpowiednio ubranym. Prezentacja happeningu odbędzie się podczas zakończenia konferencji. Czas trwania: warsztat 180 minut + przedstawienie 15 minut.
II
SZTUKA PISANIA krok po kroku
Maria Bogucka, mgr (Uniwersytet Gdański, Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej)
Bogumiła Cirocka, mgr (zastępczyni redaktora naczelnego „Pomeranii”)
Chociaż żyjemy w czasach dominacji obrazu, umiejętność pisania nadal jest niezbędną formą komunikacji między ludźmi. Świadczy o tym popularność internetowych blogów, wiadomości e-mail oraz SMS. Warsztat, oparty na praktycznych zadaniach, przemierza „krok po kroku” przez sposoby wykorzystania różnych technik nauczania pisania. Ponadto zastanowimy się, jak zaplanować komponent pisania w czasie lekcji, aby uczniowie byli prawdziwie zainteresowani czytaniem swoich prac.
III
Kaszubski poprzez śpiew – podstawowe zagadnienia związane z pracą nad głosem dziecka 
Sławomir Bronk, dr (Akademia  Muzyczna w Gdańsku)
Podczas warsztatów  poruszone zostaną zagadnienia związane z funkcjonowaniem aparatu głosowego i oddechowego, sposobem dobierania repertuaru w szkołach na lekcji śpiewu i muzyki. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zapoznać się także z metodyką nauczania śpiewu dzieci i młodzieży na bazie kaszubskich pieśni  ks. Antoniego Peplińskiego.
IV
Jak uczy się mózg? Warsztat dla nauczycieli języka kaszubskiego 
Małgorzata Koczyk, mgr (Centrum Wspomagania Rozwoju)
Temat warsztatów nawiązuje do tytułu publikacji Manfreda Spitzera (Jak uczy się mózg, Warszawa, 2007, PWN). Celem warsztatów jest zaprezentowanie sposobów, aby nauka stała się łatwiejsza i przynosiła efekty.  Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak działa mózg i co można zrobić, by usprawnić proces uczenia się. Metody pracy, które stosuje się obecnie w szkole nie pozwalają na wykorzystanie potencjału mózgu. Co gorsza, bardzo często blokują możliwości i zasoby ucznia. Dzięki ćwiczeniom i zabawom uczestnicy warsztatów będą mogli doświadczyć i zrozumieć dlaczego tak się dzieje i jak można sprawić, by uczenie stało się łatwe, efektywne i przyjazne mózgowi.
V
Aktywizujące metody pracy na lekcjach języka kaszubskiego.
Magdalena Wawrzyniak – Śliwska, dr (Uniwersytet Gdański, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki)
Punktem wyjścia dla warsztatu jest przyjrzenie się potrzebom edukacyjnym ucznia w wieku wczesnoszkolnym i zestawienie tych potrzeb z typowymi zadaniami proponowanymi przez autorów podręczników do nauki języka drugiego, a następnie szukanie rozwiązań bardziej sprzyjających uczniom w tym wieku. Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli sposobność zapoznać się kilkoma propozycjami zadań aktywizujących uczniów na lekcji języka drugiego, oraz zaprojektować podobne zadania dla swoich uczniów.
VI
Teatr w szkole. Marzena Nieczuja-Urbańska Teatr Wybrzeże Gdańsk
VI
Drama w nauczaniu języka kaszubskiego. Ludmiła Gołąbek, dr (nauczycielka języka kaszubskiego)
Warsztat ma na celu pokazanie kilku możliwości wykorzystania różnych form dramy w nauczaniu języka kaszubskiego (animacje, skecze, utwory muzyczne z gestykulacją, małe formy teatralne itp.) na różnych etapach nauki tego przedmiotu.