Słowotwórstwo kaszubskie

Słowotwórstwo kaszubskie różni się od ogpolskiego odmiennym nieraz wykorzystaniem na ogół wspólnych technik derywacyjnych i kompozycyjnych, zwł. funkcją i dystry- bucją określonych fonnantów, wśród których sporo archaicznych, np. -bcr. ùczba, pol. ùczenie; -ã: cełã, pol. cielę obok ciełak; -ica (fem. i demin.): bardawica, pol. brodawka, warbłëca 'samica wróbla'; -(ow)iczé: bòrowiczé 'krzew borówki; -iszcze | -ëszcze: … Czytaj więcej Słowotwórstwo kaszubskie