II Kònkùrs dlô Szkólnëch „Ùczimë sã jeden òd drëdżégò”

Kònkùrs na nôcekawszą metodã aktiwizëjącą i pòmòc didakticzną do wëzwëskaniô na ùczbie kaszëbsczégò jãzëka zwónégò dali kònkùrsã rëchtowóny je przez Gdińsczi Òstrzódk Doskònaleniô Szkólnëch, Zarząd Òglowi Zrzeszeniô Kaszëbskò–Pòmòrsczégò, Part ZKP w Baninie i Spòdleczną Szkòłã w Tëchòmiu. 

 

Partnérze:

Mùzeùm Pismieniznë i Mùzyczi Kaszëbskò-Pomòrsczi w Wejrowie

Mùzeùm Kaszëbsczé w Kartuzach

 

2. Céle konkursu:

-wëzwëskanié nôlepszich ùdbów na bëlną ùczbã jãzëka kaszébsczégò;

-wëzwëskanié nowòczasnëch aplikacjów do twòrzeniô pòmòców didakticznëch;

-dzelenié sã wiédzą z jinszima szkólnyma;

– wëzwëskanié wiadłów z internetu, ksążków, òdjimków muszą bëc wëzwëskóné zgódno z prawã;

– zrëchtowanié pòsadu (baza) metodów aktiwizëjącëch, brëkòwnëch dlô szkólnëch na ùczbach kaszëbsczégò jãzëka.

 

3. Zasadë Kònkùrsu:

  1. Kònkùrs sczerowóny je do szkólnëch regionalistów z pòmòrsczégò wòjewództwa.
  2. Prôce można wëkònac w dwùch kategòriach:
  1. Pòmòc metodicznô sparłãczonô z jãzëkã, kùlturą, historią Kaszëb w rozmajitëch nowòczasnëch aplikacjach (genially, wordwall, learning apps, padlet, itp.)
  2. Pòmòc metodicznô zrëchtowónô ze swòjima szkòłownikama i nagrónô jakno filmik razã z kòmeńtarzã (instrukcją i brëkòwnyma pòmòcama).

 

Òbsãdzëcele bãdą òsoblëwie zdrzelë na:

– pòprawnosc kaszëbsczégò jãzëka w pisënkù i mòwie;

– czekawòta i przemëslnosc prôcë;

– wëzwëskanié technicznëch mòżnosców;

– wielëna fòrmów przekazu;

– òriginalné ùdbë.

 

5. Terminë:

Prôce razã z kôrtą zgłoszeniô nôleżi wësëłac – nôlepi wetransferã – na adresã 

e.pryczkowska@godn.eu

do kùńca maja 2023 r. 

Kòżdô prôca mùszi miec swòjã pòzwã.

Nót wëfùlowac kôrtã zgłoszeniô jakô je pòd tim linkã:

https://forms.gle/w21ZY89capJoX7Ct6

 

           

6. Nôgrodë bãdą:

Bëlné! 

Główną nôdgrodã dëtkòwą fùndëje Przédnik Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô –  Jón Wërowińsczi.

 

7. Wëzwëskanié prôc:

– Wszëtczé fejné dokôzë mdą ùdostãpnioné do pospólnego ùżëtkù na internetowi starnie dlô szkólnëch:

www.akademiakaszubska.com

– Wësłanié kònkùrsowi prôcë je téż zagwësnienim szkólnégò, że mô òn zgòdã òd rodzyców dzecy na pùblikòwanié jich wizerënkù.

 

Telefón do kòntaktu:

785186563 – Elżbiéta Prëczkòwskô

 

Regùlamin

Klauzula