VI Festiwal Piosenki Romantycznej

Zaśpiewaj o miłości po kaszubsku!
VI Festiwal Piosenki Romantycznej

Cele Festiwalu:

  • popularyzacja utworów o tematyce miłosnej;
  • rozbudzanie zainteresowań muzycznych i językowych, promocja talentów;
  • integrowanie społeczności Pomorza, wymiana doświadczeń, dobra zabawa;
  • promocja języka kaszubskiego- jedynego języka regionalnego w Polsce.

Termin Festiwalu – 14.03.2019r. (czwartek)- Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie, godzina 9:00.

Warunki uczestnictwa

Do udziału w Festiwalu zapraszamy wykonawców w czterech kategoriach wiekowych: klasy I – III, klasy IV – VIII, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne i dorośli;

Liczba zgłoszeń w poszczególnych kategoriach jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń, których należy dokonywać na Karcie zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

W Festiwalu biorą udział zakwalifikowani przez Organizatora soliści i zespoły (klasy I – VIII SP) oraz soliści, duety wokalne i małe zespoły wokalne do 6 osób (gimnazjum – dorośli). Przez duet należy rozumieć dwie osoby różnych płci.

Każdy solista lub zespół wykonuje:

  • w kategoriach: klasy I – III, klasy IV – VIII – jeden utwór o tematyce miłosnej w języku polskim, angielskim lub kaszubskim.

Każdy solista, duet lub mały zespół wokalny wykonuje:

  • w kategoriach: gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne i dorośli – dwa utwory o tematyce miłosnej, w tym jeden obowiązkowy w języku kaszubskim.

Utwór obowiązkowy w języku kaszubskim można wybrać m.in. spośród 12-tu piosenek zawartych na płycie MIŁOTA. Wszystkie utwory tej płyty (tzw. wykony), gotowe aranżacje (podkłady), tekst oryginalny i jego tłumaczenie, zostaną udostępnione przez Organizatorów w internecie (www.spdebogorze.edupage.org ). Za najlepsze wykonanie utworu z płyty MIŁOTA zostanie przyznana nagroda specjalna.

Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, sprzęt do odtwarzania CD i innych nośników, keyboard.

Zasady organizacyjne:

Karty zgłoszenia należy przesyłać do dnia 5 marca 2019 (wtorek):

  • faxem: 58 – 679 – 13 – 25
  • lub drogą e-mailową (skan podpisanej karty): piasma@wp.pl
  1. O zamknięciu listy zgłoszeń w poszczególnych kategoriach Organizator informuje

na swojej stronie internetowej: www.spdebogorze.edupage.org .

Kolejność prezentacji podczas Festiwalu ustala Organizator;

Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu uczestników konkursu.

Komisja artystyczna, powołana przez organizatorów, dokona oceny wykonań. Werdykt Komisji jest niepodważalny i ostateczny.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyn.

Ewentualne pytania można kierować do p. Magdaleny Piasecznej- inicjatorki i koordynatorki Festiwalu- pod numer 506-610-606.