Uchwała nr 8/RJK/2012

Uchwała Nr 8/RJK/12 z dnia 04.10.2012 r. w sprawie stosowania słownictwa związanego z terminologią gramatyczną – składnia.


ÙCHWÔLËNK NR 8/RJK/2012Z DNIA 04.10.2012 r. W SPRAWIE STOSOWANIÔ SŁOWIZNË SPARŁÃCZONY Z GRAMATICZNĄ TERMINOLOGIĄ – SKŁADNIÔ.

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną z gramaticzną terminologią tëczącą sã składni:

Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo związane z terminologią gramatyczną dotyczącą składni:

dodôwkòwé wëznaczniczi:‘dodatkowe wyznaczniki:’
czerëjącé ‘skierowujące’
krzikôcze ‘wołacze’

nawlékającé ‘nawiązujące’

drëgòréżné dzéle zdaniô:‘drugorzędne części zdania:’
dopełnienié, òbiekt: ‘dopełnienie:’

blëższé‘bliższe’
dalszé ‘dalsze’

dôwôczowé, datiwòwé‘celownikowe’
nôrzãdzôczowé, instrumentalowé ‘narzędnikowe’

orzékającé‘orzekające’

rodzôczowé, genetiwòwé‘dopełniaczowe’

pòmòcnégò faktora‘czynnika pomocniczego’

przëmiónkòwé‘przyimkowe’

przërównëjącé‘porównawcze’

towarzësznégò faktora‘czynnika towarzyszącego’

winowôczowé, akùzatiwòwé‘biernikowe’

przëdôwk, atribùt:‘przydawka, atrybut:’
charakterizëjący ‘charakteryzująca’
dofùlowùjący ‘dopełniająca’

jistnikòwi‘rzeczowna’
leżnotowi‘okolicznościowa’
mionoczasnikòwi ‘imiesłowowa’
nieprzënôleżnotowi, nieprzënôleżny ‘niewłaściwościowa’

òrzékający‘orzekająca’
òsoblëwi ‘osobliwa’
przëmiónkòwi ‘przyimkowa’
przënôleżnotowi, przënôleżny ‘przynależnościowa, właściwościowa’
rodzôczowi ‘dopełniaczowa’
subiektowi ‘podmiotowa’
wëapartniający‘wyodrębniająca’

wielotny‘ilościowa’

znankòwnikòwi‘przymiotna’

towarzësznik, òkòlëcznik‘okolicznik:’
akcesorijny ‘akcesoryjny’
célu ‘celu’
czasu ‘czasu’
jistnikòwi ‘rzeczowny’

môlu‘miejsca’
òrãdzë ‘względu’

òsoblëwi‘osobliwy’
ôrtu ‘sposobu’

przëczasnikòwi‘przysłowny’

przëczënë‘przyczyny’
przëzwòleniô ‘przyzwolenia’

skùtkù‘skutku’

stãpnia i miarë‘stopnia i miary’
zastrzedżi ‘warunku’

 

dzélëk zdaniô‘składnik’

 

główné dzéle zdaniô: ‘główne części zdania:’

łącznik‘łącznik’

òrzeczenié, predikat‘orzeczenie:’

czasnikòwé‘czasownikowe’
mionowé ‘imienne’

pòdmiot, subiekt‘podmiot:’
domëslny, ùkrëti ‘domyślny, ukryty’
gramaticzny ‘gramatyczny’
logiczny ‘logiczny’
logiczno-gramaticzny ‘logiczno-gramatyczny’

 

mòwa:‘mowa:’
niezanôleżnô ‘niezależna’
zanôleżnô ‘zależna’

 

nôstãpnik‘następnik’

 

òbznôjmienié‘oznajmienie’

òrzecznik‘orzecznik’

 

periód, periodu‘okres, period’

pòprzédnik‘poprzednik’

przestawiony szëk słów ‘szyk przestawny’

 

równowôżnik zdaniô:‘równoważnik zdania:’

mionoczasnikòwi równoważnik zdaniô‘imiesłowowy równoważnik zdania’

 

słowa bùten zdaniô:‘wyrazy poza zdaniem:’

krziknik ‘wykrzyknik’

wòłôcz, wòkatiw, krzikôcz ‘wołacz’

stosënk midzë dzélëkama zdaniô: ‘stosunek międzyskładnikami zdania:’
niewespółrzãdny: związk ‘niewspółrzędny: związek’

główny, òrzékający‘główny, orzekający’
związczi òkréslającé, pòbòczné: ‘związki określające, poboczne:’
przënôleżnotë ‘przynależności’
rządu ‘rządu’
zgòdë ‘zgody’

wespółrzãdny: réga ‘współrzędny: szereg’

 

ùsôdzba zdaniów, syntaksa ‘składnia, syntaksa’

 

wëpòwiedzenié ‘wypowiedzenie’    

ùłómkòwé ‘ułamkowe’

wërażenié: ‘wyrażenie:’
przërównëjącé ‘porównawcze’
przëmiónkòwé ‘przyimkowe’

wskôzywôcze sparłãczeniô ‘wskaźniki zespolenia:’
wiązniczi ‘spójniki’

 

zamiona ‘zaimki’

zdanié: ‘zdanie:’
bezwiąznikòwé ‘bezspójnikowe’
dofùlowùjącé ‘uzupełniające’

dopełnieniowé, dofùlowaniowé ‘dopełnieniowe’
klamrowé ‘nawiasowe’

krziknikòwé ‘wykrzyknikowe’

nadczidniãté ‘wtrącone’

nadréżné ‘nadrzędne’

òbznôjmiającé ‘oznajmujące’

òrãdzë ‘względu’
òrãdzowé, zamiónkòwé ‘względne, zaimkowe’

òrzecznikòwé ‘orzecznikowe’
pëtajné ‘pytające’

pòjedinczé (zdanié): ‘pojedyncze (zdanie):’
nierozwité ‘nierozwinięte’
rozwité ‘rozwinięte’
rozkazëjącé ‘rozkazujące’
wiąznikòwé ‘spójnikowe’

przëdôwkòwé ‘przydawkowe’

rozwijającé, rozwijowé ‘rozwijające’
subiektowé, pòdmiotowé ‘podmiotowe’

towarzësznikòwé: ‘okolicznikowe:’

czasu ‘czasu’

môlu ‘miejsca’

przëczënë ‘przyczyny’

przëzwòleniô ‘przyzwolenia’

ôrtu ‘sposobu’
skùtkù ‘skutku’
stãpnia i miarë ‘stopnia i miary’

zastrzedżi ‘warunku’

wiąznikòwé ‘spójnikowe’

wielerazowò złożoné ‘wielokrotnie złożone’

złożoné ‘złożone’

dwarazowò, trzërazowò, sztërërazowò złożoné ‘dwukrotnie złożone, trzykrotnie, czterokrotnie’

pòdréżné ‘podrzędne’

wespółréżné: ‘współrzędne:’
parłãczné, łączné ‘łączne’

procëmstawné ‘przeciwstawne’

rozparłãczné ‘rozłączne’

włączné ‘włączne’

wëszłoscowé, wënikòwé ‘wynikowe’