Uchwała nr 7/RJK/2012

Uchwała Nr 7/RJK/12 z dnia 29.06.2012 r. w sprawie stosowania słownictwa związanego z terminologią gramatyczną – fleksja.


ÙCHWÔLËNK NR 7/RJK/2012Z DNIA 29.06.2012 r. W SPRAWIE STOSOWANIÔ SŁOWIZNË SPARŁÃCZONY Z GRAMATICZNĄ TERMINOLOGIĄ – FLEKSJÔ.

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną z gramaticzną terminologią tëczącą sã fleksji:

Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo związane z terminologią gramatyczną dotyczącą fleksji:

analogiô, -ii ‘analogia’                                                                               

czas, tempus ‘czas, tempus’                                                                                     

dokònóny ‘dokonany’                                                                          

niedokònóny ‘niedokonany’                                                                              

przińdny, fùturum ‘przyszły, futurum’                                                                                   

terny, prezens ‘teraźniejszy, prezens’                                                              

ùszłi, perfektum ‘przeszły, pekfektum’                                                           

zaùszłi, pluskwamperfektum ‘zaprzeszły, pluskwamperfectum’                               

czasnik, werbùm ‘czasownik, werbum’                                                                     

defektiwny ‘defektywny’                                                              

dokònóny ‘dokonany’                                                        

iteratiwny, zwielony ‘iteratywny, wielokrotny’                                       

jednorazowi ‘jednokrotny’                                                       

niedokònóny ‘niedokonany’                                                          

nieprzechódny ‘nieprzechodni’                                                            

nôwrotny, dosebny ‘zwrotny’                                                              

przechódny ‘przechodni’                                                                             

rësznotowi ‘czynnościowy’                                                           

stanowi ‘stanowy’                                                              

 

dëbeltnô, dualnô lëczba ‘podwójna, dualna’                                                                                                                              

dôwôcz, datiw ‘celownik, datyw’                                                                                  

dzéle mòwë ‘części mowy’                                                                                                 

 

fleksjô, odmienniô, òtmiana ‘fleksja, odmiennia (dział gramatyki), odmiana (odmienianie wyrazu)’

analiticznô ‘analityczna’                                                                       

bënowô ‘wewnętrzna’                                                                          

bùtnowô ‘zewnętrzna’

czasnikòwô, werbalnô ‘werbalna’                                                                               

mionowô, nominalnô ‘nominalna’                                                                               

synteticznô ‘syntetyczna’                                                                                 

                                                                           

jistnik, substantiw ‘rzeczownik, substantyw’                                                                   

abstrakcyjny ‘abstrakcyjny’                                                                

defektiwny ‘defektywny’                                                                  

kòlektiwny, zbiorowi ‘kolektywny, zbiorowy’                                                

kònkretny ‘konkretny’                                                                    

niepersonowi ‘nieosobowy’                                                           

nieżëwòtny ‘nieżywotny’                                                              

òsoblëwi ‘osobliwy’                                                                              

personowi ‘osobowy’                                                                           

swójsczi ‘rodzimy’                                                                                

włôsny ‘własny’

zapòżëczony ‘zapożyczony’      

zwëczajny, pòspòlëti ‘pospolity’                                                                                 

                                                                

kòniugacjô, -cji ‘koniugacja’                                                                      

krziknik, interiekcjô ‘wykrzyknik, interjekcja’                                                           

           

mionoczasnik, particypium ‘imiesłów, partycypium’                                                       

znankòwnikòwi ‘przymiotnikowy’                                                      

terny aktiwny ‘współczesny czynny’                                                                    

ùszłi pasywny ‘przeszły bierny’                                                  

przëczasnikòwi ‘przysłówkowy’                                                                     

terny ‘współczesny’

ùprzédny ‘uprzedni’                                                        

môlnik, lokatiw ‘miejscownik, lokatyw’                                                                        

mòrfòlogiczny pòdzél jãzëków ‘morfologiczny podział języków’                                

jãzëczi: ‘języki:’

aglutinacyjné ‘aglutynacyjne’                                                                    

alternacyjné ‘alternacyjne’                                                 

fleksyjné ‘fleksyjne’                                                                                               

mòrfòlogiô, -ii ‘morfologia’                                                                       

                                  

nazéwôcz, nominatiw ‘mianownik, nominatyw’                                                                                                                                       

nieòznacznik, infinitiw, bezòkòlëcznik ‘bezokolicznik, infinityw’                                  

nôrzãdzôcz, instrumental ‘narzędnik’                                                                                  

                       

ôrt, genus ‘rodzaj, genus’                                                                           

białczi, białgłowsczi ‘żeński’

białkòpersonowi, rzeczowi ‘niemęskoosobowy, żeńskoosobowy, rzeczowy’              

chłopsczi, maskùlinum ‘męski, maskulinum’                                                      

chłopskòpersonowi ‘męskoosobowy’                                                                            

dzecny niegwësny, ‘nijaki’                                                                               

                                                                           

ôrtnik ‘rodzajnik’                                                                                                   

 

paradigmat ‘paradygmat’                                                                           

wërównanié w paradigmace ‘wyrównanie w paradygmacie’                                      

partikla ‘partykuła’  

plurale tantum (pòj.l.), pluralia tantum (wiel.l.) ‘plurale tantum (l.poj.), pluralia tantum (l.mn.)’

pòczestnô fòrma ‘pluralis maiestatis/maiestaticus, l. mnoga godnościowa’          

pòjedinczô lëczba ‘liczba pojedyncza’                                                                   

pòmiónk, pòstpòzëcjô ‘poimek, postpozycja’

przëdatné, wëpòmòżné słowò ‘słówko posiłkowe’

przëmiónk, prepòzëcjô ‘przyimek, prepozycja’                                                          

przëpôdk, kazus ‘przypadek, kazus’                                                                                 

niezanôleżny ‘niezależny’

zanôleżny ‘zależny’

 

rodzôcz, genetiw ‘dopełniacz, genetyw’                                                                          

 

spòsób ‘tryb’

òbznôjmny spòsób, òbznôjmnik, indikatiw, nôdżib ‘tryb oznajmujący, indykatyw’

rozkazowi spòsób / nôdżib, rozkazownik, imperatiw ‘rozkazujący, imperatyw’     

zastrzegòwi spòsób / nôdżib, zastrzegòwnik, kòniunktiw ‘przypuszczający, koniunktyw’ 

stãpiéń ‘stopień’

nôwëższi, superlatiw ‘stopień najwyższy, superlatyw’                                   

równy, pòzytiw ‘równy, pozytyw’                                                       

wëższi, kómparatiw ‘wyższy, komparatyw’                                                   

stãpniowanié ‘stopniowanie’                                              

nieregùlarné, supletiwné ‘nieregularne, supletywne’                                      

òpisowné ‘opisowe’                                                                  

regùlarné ‘regularne’                                                                

stãpniowanié przëczasników ‘stopniowanie przysłówków’                                             

stãpniowanié znankòwników ‘stopniowanie przymiotników’

syngùlare tantum, syngùlaria tantum ‘singulare tantum (l. poj.), singularia tantum (l. mn.)’ 

 

ùstôw ‘strona (czasowników)’

aktiwny, dzejny, aktiwùm ‘strona czynna’                             

nôwrotny, dosebny, medium ‘strona zwrotna, medium’

pasywny, nasebny ùstôw, pasywum ‘strona bierna, pasywùm’                                        

 

wiąznik, kòniunkcjô, -cji ‘spójnik, koniunkcja’                                                                  

wielnik, lëczebnik, numerus ‘liczebnik, numerus’                                                

główny ‘główny’                                                           

pòdzélowi ‘podziałowy’                                                                       

pòrządkòwi ‘porządkowy’                                                       

ùłómkòwi ‘ułamkowy’                                                  

wielnôlëczba ‘liczba mnoga’                                                                                  

winowôcz, akùzatiw ‘biernik, akuzatyw’                                                                              

 

zamiono, pronomen ‘zaimek, pronomen’                                                       

dosebné, pôsesywné ‘dzierżawczy, posesywny’                                             

jistnikòwé ‘rzeczowny, rzeczownikowy’                                             

lëczbòwnikòwé, wielnikòwé ‘liczebny’                                                           

nôwrotné, dosebné ‘zwrotny’                                                        

personowé ‘osobowy’                                                                 

pëtajné ‘pytajny, pytający’                                                       

przëczasnikòwé ‘przysłowny, przysłówkowy’                                    

wskazëjącé, pòkazowné ‘wskazujący’                                                            

znankòwnikòwé ‘przymiotny, przymiotnikowy’                                             

znankownik, adiektiw ‘przymiotnik, adiektyw’                                                                          

jakòscowi ‘jakościowy’                                                             

òdjistnikòwi‘odrzeczownikowy, relacyjny’