Uchwała nr 6 2007 csb

Uchwała Nr 6/RJK/07 z dn. 8-12-2007 r. w sprawie niektórych nazw geograficznych oraz niejasnych form wyrazowych użytych w materiałach dla słuchaczy kursów języka kaszubskiego organizowanych przez Akademię Kształcenia Zawodowego


RJK sugeruje w wypadku nazw państw dwie sfery ich funkcjonowania:

I. oficjalnie i urzędowo proponuje formy ogólnie przyjęte, najlepiej te poświadczone przez słowniki np. Słownik gwar kaszubskich, ks. B. Sychty;

II. literacko, modelowo postuluje się tworzenie nazw państw według następującego wzorca::

1. typ przymiotnikowy na skô np. Grëzóńskô, Japóńskô, Ùkrajińskô;

2. przekształcenie w nazwę państwa nazwy mieszkańców, np. Niemcë//Miemcë//Mniemcë, Prësë;

3. model zlatynizowany, np. Aùstraliô, Brazyliô, Kòlumbiô.

Rada Języka Kaszubskiego przyjęła funkcjonowanie w odmianie niektórych nazw państw form równoległych:

Nowa Zelandia – Nowô Zélandiô w Nowi Zélandii || w Nowi Zélandie, na Nowi Zélandii || na Nowi Zélandie, na Nową Zélandiã, z Nowi Zélandii || z Nowi Zélandie

Kalifornia – Kalifòrniô Kalifòrnii || Kalifòrnie

Kolumbia – Kòlumbiô Kòlumbii || Kòlumbie

Brazylia – Brazyliô Brazylii || Brazylie

Boliwia – Bòliwiô, Bòliwii || Bòliwie

Australia – Aùstraliô, Aùstralii || Aùstralie

Brunei – Brunejô Bruneji || Bruneje

Japonia – Japóniô, Japóńskô, Japónii || Japónie, Japóńsczi

Rosja – Rëskô, Ruskô, Rusëjô, Rësczi, Rusczi, Rusëji

Kambodża – Kambòdżô, Kambòdżi || Kambòdże

Tajlandia –Tajlandiô, Tajlandii || Tajlandie

Malezja – Malezjô, Malezji || Malezje

Gruzja – Grëzjô, Gruzjô, Grëzóńskô, Gruzóńskô, Grëzji, Gruzji || Grëzje, Gruzje, Grëzóńsczi, Gruzóńsczi

Ukraina – Ùkrajina, Ùkrajińskô; Ùkrajinë, Ùkrajińsczi, w Ùkrajinie

Hiszpania – Hiszpaniô, Szpaniô, Hiszpańskô, Szpańskô Hiszpanii, Szpanii || Hiszpanie, Szpanie, Hiszpańsczi, Szpańsczi

Ghana – Ghana Ghanë, w Ghanie

Laos Laòs Laòsu, w Laòsu

Prusy – Prësë Prësów || Prës, Prësóm, Prësama, w Prësach

 

Jerozolëma, Jeruzalem ’Jerozolima’ Jerozolëmë, Jeruzalemù

jinternet || jinterneta ‘Internet’

pôrã razy || pôrã razë ‘parę razy’, 2 – 4:pôrã razë, 5 i wzwyż: pôrã razy

zachãcywô ‘zachęca’

zniechãcywô ‘zniechęca’

fùsbala ‘piłka nożna’

turbùlencjô ‘turbulencja’, w turbùlencjach

jesénné kwiatë ‘jesienne kwiaty’

Chopin, Chopina ‘ts.’

Gaston Rébuffat ‘ts.’

Anatolij Bukriejew ‘ts.’

Felicitas Barbare Heibutzki ‘ts.’