Uchwała nr 4/RJK/2011

Uchwała nr 4/RJK/11 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego.

2.Słownictwo związane z okresem wielkanocnym.


ÙCHWÔLËNK NR 4/RJK/2011 Z DNIA 29.08.2011 R.W SPRAWIE STOSOWANIÔ KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA RELIGIJNÉGÒ I ÒBËCZAJOWÉGÒ JÃZËKA.

2.SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ Z CZASÃ JASTRÓW.

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną z czasã Jastrów:

Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo związane z okresem wielkanocnym:

abstinencjô,-i‘abstynencja’

abstinent‘abstynent’

abstinentka‘abstynentka’

Antipascha‘Antypascha’

 

biôłô niedzela‘niedziela biała’

 

dëgòwac, dëgòwanié‘dyngować, dyngowanie’

dëgùsë‘dyngus’

dzéńdzëkczënieniô za plónë‘dzieńdziękczynienia za zbiory’

dzéń Zwiastowaniô NMPannë‘dzień Zwiastowania NMP (25III)’

 

jakòscowi pòst‘post jakościowy’

Jastra, Jastrë, Wiôlgônoc‘Wielkanoc’

jiloscowi pòst‘post ilościowy’

 

karnawôł‘karnawał’

 

kòjincydencjô‘koincydencja’

 

malowónczi‘malowanki’

Matczi Bòsczi Kwietny, Òżiwiający, Roztwòrny‘Matki Boskiej Kwietnej, Ożywiającej, Roztwornej’

miãsopùstnô niedzela‘niedziela mięsopustna’

 

Nawiedzenié NMPannë‘Nawiedzenie NMPanny’

niedzela czôrnô, niedzela Pańsczi Mãczi‘niedziela czarna, niedziela Męki Pańskiej’

niedzela Dobrégò Pasturza‘niedziela Dobrego Pasterza’

niedzela Miłoserdzô‘niedziela Miłosierdzia’

Niedzela Palmòwô, kwietnô, wiérzbòwô‘Niedziela Palmowa, kwietna, wierzbowa’

 

òbléwanié‘oblewanie’

òstatczi‘ostatki’

Òstatnô Wieczerzô‘Ostatnia Wieczerza’

 

Pańsczé Wniebòwstąpienié‘Wniebowstąpienie Pańskie’

Pascha‘Pascha’

paschôł, paschału‘paschał’

Piãcdzesątnica, Pincdzesątnica‘Pięćdziesiątnica’

pisónczi‘pisanki’

Pòpielc, strzoda pòpielcowô‘Popielec, środa popielcowa’

przedpòscé‘przedpoście’

przeńdzenié‘przewód’

przewòdniô niedzela‘niedziela przewodnia’

 

rezurekcjô‘rezurekcja’

 

Sédemdzesątnica‘Siedemdziesiątnica’

slédzëk‘śledzik’

starozôpùstnô niedzela,stôri zôpùst‘niedziela starozapustna,stary zapust’

swiãcenié jastrowëch strawów‘święcenie pokarmów’

swiãconé jastrowé strawë‘święcone’

Swiãto Celtów, Kùczczi, Swiãto Kùczków, Scenopegiô‘Święto Namiotów, Kuczki, Święto Kuczek, Scenopegia’

Swiãto miona Jezës‘Święto imienia Jezus’

Swiãto Òberznieniô Pana Jezësa‘Święto Obrzezania Pana Jezusa’

Swiãto Plónów‘Święto Zbiorów’ Swiãto Tidzeniów‘Święto Tygodni’ Swiãtô Rodzëna‘Święta Rodzina’

 

sw. Szczepana‘św. Szczepana’ (26XII)

Szescdzesątnica‘Sześćdziesiątnica’

szopka‘szopka’

sztërdzescëdniowi pòst, sztërdzestodniowi pòst‘czterdziestodniowy post’

sztërdzestnica, sztërdzestówka‘czterdziestnica, czterdziestówka’

 

Wiôldżi Czwiôrtk‘Wielki Czwartek’

Wiôldżi Piątk‘Wielki Piątek’

Wiôldżi Pòst‘Wielki Post’

Wiôlgô Sobòta‘Wielka Sobota’

 

Zeloné Swiãta, Zeloné Swiątczi, Zesłanié Swiãtégò Dëcha,Piãcdzesątnica‘Zielone Święta, Zielone Świątki, Zesłanie Ducha Świętego, Pięćdziesiątnica’

zôpùstë‘zapusty’

zôpùstnô niedzela‘niedziela zapustna’

Zwiastowanié NMPannë, Matka Bòskô Roztwòrnô||Matka Bòskô Strómnô|| Matka Bòskô Strumiannô‘Zwiastowanie NMPanny’

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.