Uchwała nr 4 2007 csb

Uchwała Nr 4/RJK/07 z dnia 26-06-2007 r. w sprawie terminologii z zakresu teorii literatury na potrzeby szkół


Wprowadza  się  następujące  kaszubskie  terminy  z  zakresu  teorii literatury na potrzeby szkół:

akt ‘akt’

anafòra ‘anafora’

anegdota || kôrbiónka ‘anegdota’

antikòwô drama ‘dramat antyczny’

artistné spòsobë ‘środki artystyczne’

balada ‘ballada’

bezpòstrzédnô lirika ‘liryka bezpośrednia’

binowô drama ‘dramat estradowy’

biôłô wiérzta || nierimòwónô wiérzta ‘wiersz biały’

bohatéra || heroja ‘bohater’

bôjka ‘bajka’

bùlwarowô drama || kòlbrzegòwô drama ‘dramat bulwarowy’

czas ‘czas’

dialog || dwùgôdka ‘dialog’

ditiramb ‘dytyramb’

drama ‘dramat’

drama absurda ‘dramat absurdu’

drëgòrégòwi bohatéra || drëgòrégòwi heroja ‘bohater drugoplanowy’

dzejanié || akcjô ‘akcja’

ekspresjonizmòwô drama ‘dramat ekspresjonistyczny’

elegiô ‘elegia’

epifòra ‘epifora’

epika ‘epika’

epikòwé ôrtë ‘gatunki epickie’

epikòwô drama ‘dramat epicki’

epikòwô pòéma ‘poemat epicki’

epilog ‘epilog’

epitet || przëdôwk ‘epitet’

epizodny, zdarzënkòwi bòhatéra || heroja ‘bohater epizodyczny’

epòpejô || epòs ‘epos’

esej ‘esej’

fabùla ‘fabuła’

felietón ‘felieton’

fikcjô || wëmëslënk ‘fikcja literacka’

groteskòwô drama ‘dramat groteskowy’

himn ‘hymn’

jednota czasu, môla i akcji ‘jedność, miejsca, czasu i akcji’

jinwòkacjowô lirika ‘liryka inwokacyjna’

jiscónka || tren 'tren’

kabaretnô drama ‘dramat kabaretowy’

kòńtrast || procëmnota ‘kontrast’

legeńda ‘legenda’

liriczné ôrtë ‘gatunki liryczne’

liricznô pòéma ‘poemat liryczny’

lirika ‘liryka’

liturgicznô drama ‘dramat liturgiczny'

łżónka ‘baśń’

melodrama ‘melodramat’

metafòra ‘metafora’

miészczóńskô drama ‘dramat mieszczański’

miłotnô lirika ‘liryka miłosna’

mirakl ‘mirakle’

misterium ‘misterium’

mit ‘mit’

mònolog || jednogôdka ‘monolog’

mòralitet ‘moralitet’

môl ‘miejsce’

nieòpisóny czas || niegwësny czas ‘czas nieokreślony’

nieprzeriwnô wiérzta ‘wiersz ciągły’

nowela ‘nowela’

nôbòżnô lirika ‘liryka religijna’

òbrazné rzeczenié ‘przenośnia’

òda ‘oda’

òkôzóny swiat || pòkôzóny swiat ‘świat przedstawiony’

ònomatopejô ‘onomatopeja’

òpisowô lirika ‘liryka opisowa’

òpisóny czas || gwësny czas ‘czas określony’

òpòwiôdanié || òpòwiôstka ‘opowiadanie’

òpòwiôdôcz ‘narrator’

òsobistô lirika ‘liryka osobista’

òżëwienié ‘ożywienie’

pamiãtnik || dniewnik ‘pamiętnik’

patrijotnô lirika ‘liryka patriotyczna’

personifikacjô ‘uosobienie’

pierszi, przédny, nôwôżniészi bòhatéra || heroja ‘bohater główny’

pierszorégòwi bòhatéra || pierszorégòwi heroja ‘bohater pierwszoplanowy’

piesniô ‘pieśń’

pòdanié ‘podanie’

pòéta ‘poeta’

pòézjowô drama ‘dramat poetycki’

pòézjô ‘poezja’

pòstrzédnô lirika ‘liryka pośrednia’

pòwtórzenié ‘powtórzenie’

prolog || wprowôdzk ‘prolog’

proza ‘proza’

przërównanié ‘porównanie’

przódeczasnô drama ‘dramat starożytny’

psychòlogòwô drama ‘dramat obyczajowo-psychologiczny’

radiowô drama ‘dramat radiowy’

refleksjowô lirika ‘liryka refleksyjna’

réżka ‘wers’

rim ‘rym’

ritm ‘rytm’

roman ‘powieść’

romanticznô drama ‘dramat romantyczny’

satira || wërąpiónka ‘satyra’

scena ‘scena’

smiésznô wiérzta || fraszka ‘fraszka’

sonet ‘sonet’

sytuacjowô || stójnô lirika ‘liryka sytuacyjna’

szlabiza ‘zgłoska’

szpòrt || szpôs || wic ‘dowcip’

sztrofa ‘strofa’

sztrofòwô wiérzta ‘wiersz stroficzny’

telewizjowô drama ‘dramat telewizyjny’

teoriô lëteraturë ‘teoria literatury’

titlowi, nôdpisowi, pierszi, przédny bòhatéra || heroja ‘bohater tytułowy’

trzënôstoszlabizowô wiérzta ‘trzynastozgłoskowiec’

wątk ‘wątek’

wiérzta ‘wiersz’

zdrzadniô ‘odsłona’

znankòwô drama ‘dramat symboliczny’