Uchwała nr 3 2007 csb

Uchwała Nr 3/RJK/07 z dn. 26-06-2007 r. w sprawie zakończeń typu –cjô || -cëjô, -fiô ||- fijô w wyrazach pochodzenia obcego


Ponieważ w wyrazach pochodzenia obcego, najczęściej łacińskiego, typu edukacjô || –cëjô, filozofiô ||- fijô częściej zauważalna jest w języku kaszubskim tendencja do stosowania form krótszych, w pierwszej kolejności zaleca się ich używanie. W starych wyrazach kaszubskich typu szalwija oraz tekstach religijnych i poezji w celu stylistycznym lub wersyfikacyjnym proponuje się utrzymać formy dłuższe; obowiązkowo imię Matki Bożej Marija.