Uchwała nr 1/RJK/2012

Uchwała Nr 1/RJK/12 z dnia 07.03.2012 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego.

1. Słownictwo związane z sakramentem małżeństwa.


ÙCHWÔLËNK NR 1/RJK/2012Z DNIA 07.03.2012 r. W SPRAWIE STOSOWANIÔ KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA RELIGIJNÉGÒ I ÒBËCZAJOWÉGÒ.

1. SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ Z SAKRAMENTÃ MAŁŻEŃSTWA.

Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo związane z sakramentem małżeństwa:

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną z sakramentã małżeństwa:

bòcznô liniô ‘linia boczna’                                                                                 

brutka ‘panna’                                                                                          

brutczi tuńc ‘taniec z młodą panią’                                                            

brutczi wieczór, wińczënë ‘panieński wieczór’                                            

 

céle małżeństwa ‘cele małżeństwa’                                                              

czas nałożeniô, zarãczonô pôra, pò zrãkawinach ‘narzeczeństwo’               

                                                                        

dobri mąż rajôrz, rôjca, dzewòsłãbca ‘swat’                                                               

drużba, wôbca, rôczk ‘drużba’                                                                            

 

gòdë ‘gody’                                                                                  

diamantné, diamentowé gòdë ‘diamentowe gody’                                                      

strzébrzné wieselé, gòdë ‘srebne gody’                                                                

złoté wieselé, gòdë ‘złote gody’                                                                    

 

impòtencjô-cji, chłopskô nimòc ‘impotencja’                                                                  

impòtent, nimòcnik ‘impotent’                                                                          

 

kawalér, bëniel, mùlk, brutkôrz ‘kawaler’                                                                           

kawalérsczi wieczór, pòlterabent, ògrabinë ‘kawalerski wieczór’                              

kòscelny slub, zdënk ‘ślub kościelny’                                                                      

krewnosc ‘pokrewieństwo’                                                                            

krewnô ‘krewna’                                                                                       

krewny ‘krewny’                                                                                      

                                

małżeńsczi wãzeł ‘węzeł małżeński’                                                                  

małżeńsczé przëmierzé ‘przymierze małżeńskie’                                                              

małżeńskô przësëga ‘przysięga małżeńska’                                                                  

małżeńskô zdrada, przeniewiérnosc ‘zdrada małżeńska’                                                       

małżeństwò, żeniałi, slëbnicë ‘małżeństwo’                                                                          

mërtowi wińc, wiónk ‘wianek mirtowy’                                                                   

młodi pón, żeńbiôrz, naòżéńc ‘pan młody’                                                                                 

młodô pani, żeńbiôrka, naòżënô ‘pani młoda’                                                      

mòja białka, mòja slëbnô, żeniałô białka, ta mòja ‘małżonka’                                             

mój chłop, żeniałi chłop, mój slëbny, ten mój ‘małżonek’                                                    

mùzyka ‘orkiestra’                                                                                                           

 

narajenié ‘wyswatanie’                                                                             

 

òczepinë ‘oczepiny’                                                                                         

ògrabinë, pòprawinë, pòwieselé, pòwiesółkò ‘poprawiny’                                                       

òżenic sã ‘wyjść za mąż’                                                                            

 

Pawłowé apartné prawo ‘przywilej Pawłowy’                                                            

płec ‘płeć’                                                                                           

pòkładzënë ‘pokładziny’                                                                                 

pòkrewnienié, skrewnienié ‘powinowactwo’                                                                        

pòkrewniony, skrewniony ‘powinowaty’                                                                             

prostô liniô ‘linia prosta’                                                                                    

przenosënë, przeprowadzënë, òpùscënë ‘przenosiny’                                                       

przëdónka, wińcónka ‘druhna’

 

rajic ‘swatać’                                                                                     

roczëzna zdënkù, slëbù ‘rocznica ślubu’                                                                   

rota ‘rota’                                                                   

rozdënk, rozwód ‘rozwód’                                                                               

rozdónô, rozlazłô, rozeszłô, rozwódka ‘rozwódka’                                              

rozdóny, rozlazłi, rozwòdnik, rozeszłi ‘rozwodnik’                                                  

rozriwającé przeszkòdë ‘przeszkody rozrywające’                                                   

rôjbë, wrëje, wrëjarzenié ‘swaty’                                                                                        

 

separacjô, -cji ‘separacja’                                                          

slub, slëbù, zdënk ‘ślub’

żart. ‘òpartolënë, krzëwi, lewi, drewniany slub, drewniôk ‘ślub cywilny’                                 

stopień, stãpiéń ‘stopień’                                                                                   

swiôdk ‘świadek’                                                                                  

 

ùprocëmniającé przeszkòdë ‘przeszkody wzbraniające’                                                

 

wieselé ‘wesele’                                                                                    

wiglãdë, wëpatrë, òglãdë, òbzórczi, òmówinë, zmówinë ‘omówiny, zmówiny’                

wzajemnô pòmòc ‘wzajemna pomoc’                                                             

 

zdënk, slub, żeńba ‘ożenek’                                                                                           

zdôwanié sã, żenienié sã ‘zawieranie ślubu’                                                                       

zôpòwiescë, zôpòwiedzë ‘zapowiedzi’                                                                              

pierwszô, drëgô, trzecô zôpòwiesc, zôpòwiédz ‘zapowiedź pierwsza, druga, trzecia’     

zlazłi ‘konkubent’                                                                                

zlazłosc ‘konkubinat’                                                                                  

zlazłô ‘konkubina’                                                                                

zrãkawinë, zarãczënë ‘zaręczyny’                                                                                 

zrãkòwinka, naòżenô, brutka ‘narzeczona’                                                                              

zrãkôwc, naòżeny, bëniel ‘narzeczony’                                                                               

zrodzenié, ùrodzenié ‘zrodzenie’                                                                                    

zrodzenié, ùrodzenié i wëchòwanié dzecy ‘zrodzenie i wychowanie dzieci’                                  

żenic sã‘żenić się, wychodzić za mąż’