Szkolenie on-line z zarządzania kaszubską edukacją

Forma: /
Status:   rejestracja otwarta
Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne/ych
O szkoleniu / programie:

Celem szkolenia online jest:

– rozwijanie znajomości i umiejętności interpretacji aktów prawnych regulujących wykonywanie zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości etnicznej, narodowej i językowej uczniów, z uwzględnieniem innych aktów prawa oświatowego;

– poznanie struktury i zasad konstruowania narzędzia naliczającego kwotę subwencji i praktyczne jego testowanie na przykładzie danych własnej szkoły (kalkulator wyliczenia subwencji);

–  zgromadzenie konkretnych lub szacunkowych danych i innych informacji dotyczących własnej szkoły (uwzględniających: informacje pochodzące z SIO, koszty finansowe wydatków i rozwiązań organizacyjnych) – przy użyciu ankiety elektronicznej;

–  doskonalenie procesu zarządzania edukacją kaszubską, wymiana doświadczeń w tym zakresie;

–  podjęcie próby wskazania kierunków optymalizacji rozwiązań organizacyjnych edukacji kaszubskiej;

Program szkolenia dopuszcza dwupoziomowe zaangażowanie uczestnika w realizację programu szkolenia:

a/ aktywność na poziomie podstawowym, gdy uczestnik ukończy etap pierwszy, polegający na obliczeniu subwencji należnej szkole przy pomocy odpowiednio stworzonego kalkulatora wyliczenia subwencji, lub

b/ zaangażowanie na poziomie rozszerzonym, gdy uczestnik szkolenia pokona następny etap – zbierania informacji pochodzących z SIO i z rejestrów księgowych oraz przekaże je przy użyciu elektronicznej ankiety sumującej.

Czas trwania szkolenia:

– w wymiarze rozszerzonym: 30 godzin, w tym 2 godziny dydaktyczne (webinary) i 28 godzin pracy własnej
– w wymiarze podstawowym: 16 godzin, w tym 2 godziny dydaktyczne (webinary) i 14 godzin pracy własnej.

Organizacja szkolenia:

–  Uczestnicy mają możliwość ukończenia szkolenia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, co zostanie uwzględnione na zaświadczeniu ukończenia szkolenia.
–  Szkolenie odbywać się będzie zdalnie – online, na platformie Moodle CEN.
–  Uczestnicy będą mogli zapoznać się z bogatą bazą zgromadzonych tam dokumentów i pozyskać je do własnej pracy zarządczej.
–  Zapisanych będziemy wspierać merytorycznie – organizując dwukrotnie jednogodzinne webinaria.

Pierwsze – webinarium wprowadzające – odbędzie się tuż po uruchomieniu szkolenia (planowany termin 15 kwietnia, środa).
Drugie – webinarium podsumowujące – po zakończeniu zadań, w tym także prac analitycznych organizatorów, które pozwolą wypracować stosowne rekomendacje (planowany termin – 3 czerwca).


Prowadzący: Renata Mistarz i Grzegorz Pochopień

flaga Polski Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

Adresaci:

dyrektorzy szkół z nauczaniem języka kaszubskiego oraz dyrektorzy zamierzający wprowadzić nauczanie języka kaszubskiego do szkół, którymi kierują

Cena: forma bezpłatna
Miejsce szkolenia:

on-line (Platforma Moodle, Platforma Click Meeting)

Termin:

14 kwietnia 2020 (wtorek) – 4 czerwca 2020 (czwartek)

Koordynator formy:

Renata Mistarz
e-mail: renata.mistarz@cen.gda.pl
tel. 58 340 41 45