Studia podyplomowe – Nauczanie języka kaszubskiego – Uniwersytet Gdański

Studia podyplomowe „Nauczanie języka kaszubskiego” na

Uniwersytecie Gdańskim


logo__uniwersytet_gdanski_1

Rekrutacja do 13 września 2013 r. – rozpoczęcie studiów: październik 2013

STRUKTURA STUDIÓW

Tryb: studia niestacjonarne (zjazdy odbywają się co 2 tygodnie, soboty i niedziele).

Czas trwania: trzy semestry (350 godzin) i 60 godzin praktyki dydaktycznej.

Opłaty: 1600 zł za semestr (4800 całość).

Rekrutacja:

zgłoszenia udziału i pytania kierować na adres mailowy justyna.pomierska@ug.edu.pl;

Rekrutacja do 13 września 2013 r.

Dokumenty kandydatów na studia są przyjmowanew sekretariacie IFP,

codziennie, poniedziałek – piątek 9.00-15.00.

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Studia podyplomowe Nauczanie języka kaszubskiego przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich), posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz znających jeden z dialektów kaszubskich, chcących podnieść swoje kwalifikacje językowe i zawodowe i uzyskać uprawnienia do nauczania języka kaszubskiego na I i/lub II i/lub III i IV etapie nauczania zależnie od wstępnych kwalifikacji słuchaczy studiów.

Program studiów odpowiada modułowi 4 Rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z 17 stycznia 2012 r. (Dz. U z 2012 r. nr 25, poz. 131).

Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów oznacza osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia założonych dla realizacji modułu 4 Rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia może ono obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych) i nabycie uprawnień do nauczania języka kaszubskiego w szkole, z tym że bezterminowe prawo do nauczania języka kaszubskiego otrzyma słuchacz, którego wyniki z egzaminu językowego kształtowały się na poziomie od 75 do 100%.

WARUNKI REKRUTACJI

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje) kandydata:

  1. legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich),
  2. posiada przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym, tzn. jest nauczycielem w przedszkolu (edukacja przedszkolna) oraz w klasach I–III szkoły podstawowej (I etap edukacyjny) lub nauczycielem dowolnego przedmiotu na II, III lub IV etapie edukacyjnym,
  3. posiada podstawowe umiejętności językowe w kaszubszczyźnie, tzn. rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami ( np. podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego zainteresowań, rodziny, pracy), potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i powtarzające się (np. pogoda, ubiór, posiłek, zakupy), potrafi w prosty sposób opisywać środowisko, z którego się wywodzi i bezpośrednie otoczenie (np. miejsce zamieszkania i pracy, czynności domowe i zawodowe), a także wypowiadać się w sposób bardzo prosty na tematy związane z najważniejszymi potrzebami (np. ulubione zajęcia).

Wymienione umiejętności należy potwierdzić odpowiednim dokumentem: 1) świadectwem maturalnym, 2) terminowym zaświadczeniem o znajomości języka kaszubskiego wystawionym przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 3) innym zaświadczeniem odbycia kursu językowego, np. organizowanego przez Akademię Kształcenia Zawodowego w Gdańsku.

Wymagane dokumenty:

 podanie do Rektora UG;

 kwestionariusz osobowy;

–  odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia) łącznie z poświadczeniem o posiadaniu kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela;

 poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (poświadczenia może dokonać organ samorządu terytorialnego, notariusz, Biuro Rekrutacji lub komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów);

 2 aktualne kolorowe fotografie o wymiarze 37 mm x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle.

Maksymalny limit przyjęć w ramach jednej edycji studiów wynosić może 52 osoby.

Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zawiązania minimum 28-osobowej grupy słuchaczy.