Studia drugiego stopnia: Edukacja międzykulturowa i regionalna na Uniwersytecie Gdańskim

Na Uniwersytecie Gdańskim trwa rekrutacja na studia drugiego stopnia: Edukacja międzykulturowa i regionalna.

Oferta kierowana jest do absolwentów studiów wyższych o specjalnościach nauczycielskich różnych przedmiotów szkolnych oraz absolwentów studiów wyższych na kierunku pedagogika (wszystkie specjalności), socjologia i filozofia.

Podstawowym celem studiów jest uwrażliwienie i otwarcie studentów na szeroko rozumiane problemy dotykające mniejszości narodowych i etnicznych oraz pojawiające się problemy związane z istnieniem świata wielu kultur. Stąd studia Edukacja międzykulturowa i regionalna przygotowują do podejmowana działań o charakterze politycznym, administracyjnym, edukacyjnym i kulturalnym, a także socjalnym i społecznym (zależnie od wcześniej posiadanych kwalifikacji) na rzecz rozwiązywania aktualnych problemów dotykających jednostki i grupy należące do mniejszości (etnicznych i narodowych, ale także repatriantów i uchodźców) oraz promowania zasad dialogu międzykulturowego.

Trzeba podkreślić, że prezentowane studia przygotowują również do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela języka i kultury kaszubskiej (tylko dla osób posiadających uprawnienia nauczycielskie). Otwierają bowiem możliwość (dla osób, które posiadają biegłość znajomość języka kaszubskiego w mowie i piśmie) uzyskania bezterminowego orzeczenia o znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania w szkołach i przedszkolach (orzeczenia wydawane są przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego). Istnieje także możliwość uczestniczenia (nieobowiązkowo) w zajęciach z zakresu nauki języka kaszubskiego (we współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskiem). Studia przygotowują również do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji regionalnej.

Jednocześnie warto zauważyć, że wdrożony przez Uniwersytet Gdański Boloński System Kształcenia pozwala na elastyczność i indywidualizację ścieżki edukacyjnej. Daje to m.in. możliwość zmiany kierunku kształcenia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Warto też podkreślić, że system pozwala osobom po jednolitych studiach magisterskich podjąć dodatkowo studia na drugim stopniu kształcenia (studia magisterskie). Jest to zatem dobra oferta dla tych wszystkich, którzy dysponują dłuższym czasem na edukację, rozwiązanie takie pozwala bowiem uzyskać po dwóch latach studiów dyplom ukończeniu studiów drugiego stopnia (tytuł magistra), co zwiększa atrakcyjność absolwenta na rynku pracy.

Wszelkie informacje dostępne są na stronach Uniwersytetu Gdańskiego:

http://www.univ.gda.pl/pl/info_dla_kand/kierunki/?tpl=/wns/pedagogika

dr Adela Kożyczkowska

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański