Rekrutacja na studia podyplomowe – Nauczanie języka kaszubskiego

Studia Podyplomowe Nauczanie języka kaszubskiego przygotowują merytorycznie i dydaktycznie NAUCZYCIELI do nauczania kolejnego przedmiotu – „język kaszubski”. Kandydat na studia musi legitymować się dyplomem magistra i mieć uprawnienia nauczycielskie.

Program studiów odpowiada – wg załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450) – grupom zajęć: A3 (podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu) i E (przygotowanie dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu), w ramach których osiąga się szczegółowe efekty uczenia się.

Rejestracja w IRK: do 8.02.2023 r. (https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/)
Początek zajęć: 25.02.2023 r.


Czas trwania i forma studiów
3 semestry – łącznie 350 godzin i 90 godzin praktyki dydaktycznej (w trakcie trwania drugiego i trzeciego semestru).
Studia niestacjonarne (zaoczne). Zjazdy odbywają się najczęściej co 2 tygodnie (piątek i sobota). Studia prowadzone będą w trybie mieszanym, tzn. uwzględniającym obok zajęć w salach dydaktycznych (UG, ul. Wita Stwosza 55) zajęcia przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia online zaplanowane będą w piątki (od 15.30 do 19.30), a stacjonarne w soboty (od 8.30) w budynku UG. Z uwagi na charakter zajęć warsztatowych 2 lub 3 dni zjazdowe w semestrze zrealizowane zostaną w terenie.