Rada Języka Kaszubskiego

Na mocy uchwały podjętej przez Radę Naczelną Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w dniu 26 sierpnia 2006 r.  została powołana Rada Języka Kaszubskiego.

Głównym celem Rady jest określenie zasad i standardów obowiązujących w obszarze języka regionalnego – kaszubskiego.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1.   analiza i ocena stanu języka kaszubskiego oraz wypowiadanie się w sprawie polityki językowej prowadzonej przez Zrzeszenie,

2.   współdziałanie   z  organami  administracji  publicznej, w szczególności z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Nauki,  Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawach oceny warunków rozwoju języka kaszubskiego i badań nad nim,

3.   upowszechnianie wiedzy o języku kaszubskim, jego odmianach,normach i kryteriach oceny jego użycia oraz organizowanie w tym celu dyskusji i konferencji naukowych,

4.   ocena  i  wypowiadanie  się  w  sprawach  poziomu  i  potrzeb wydawnictw  z  zakresu  wiedzy  o  języku  kaszubskim  i  kulturze  języka oraz prowadzenie działalności wydawniczej w ramach Zrzeszenia,

5.   rozstrzyganie   wątpliwości   językowych   co   do   słownictwa, gramatyki, wymowy ortografii i interpunkcji, a także co do stylistycznego kształtu wypowiedzi oraz poszukiwanie rozwiązań w zakresie używania kaszubskiego  w  różnych  dziedzinach  nauki  i  techniki,  zwłaszcza  w dyscyplinach nowych,

6.   wyrażanie opinii o używaniu języka kaszubskiego w działalności publicznej i obrocie prawnym, a zwłaszcza w reklamie, prasie, radiu i telewizji oraz w administracji,

7.   opiniowanie  nazw  (i  ich  form  gramatycznych  oraz  ortograficznych) proponowanych dla nowych towarów lub usług,

8.   otaczanie   szczególną   opieką   kultury   języka   kaszubskiego w  nauczaniu  szkolnym,  w  tym  także  analiza  i  ocena  programów nauczania,

9.   przygotowywanie nie rzadziej niż co dwa lata oraz przedstawianie Zarządowi Głównemu i Radzie Naczelnej ZKP pisemnej opinii o stanie ochrony języka kaszubskiego,

10. ustalanie zasad ortografii i interpunkcji języka kaszubskiego,

11.  współpraca  ze  szkołami  wyższymi  i  instytucjami  naukowymi zainteresowanymi zachowaniem i rozwojem języka kaszubskiego.

12. inne  sprawy  zlecone  przez  władze  naczelne  Zrzeszenia  lub podejmowane z inicjatywy Rady.

Rada swoje postanowienia ogłasza w formie uchwał w corocznie wydawanym Biuletynie.

Jedną z form działalności Rady Języka Kaszubskiego jest konsultacja dotycząca poprawności językowej: nazw urzędowych, nazw miejscowych i fizjograficznych (m. in. nazw miejscowości) oraz szeroko rozumianej problematyki samorządowej.

 

Skład osobowy RJK  I kadencji ( w latach 2006 – 2007)

Witold Bobrowski  – przewodniczący

Dušan – Vladislav Paždjerski – Pavlović – zastępca przewodniczącego

Eugeniusz Pryczkowski – członek Prezydium

Wanda Lew-Kiedrowskasekretarz

Karol Rhode – członek Prezydium

prof. Edward Breza

dr Marek Cybulski

Roman Drzeżdżon

Stanisław Geppert

Eugeniusz Gołąbek

Hanna Makurat

Danuta Pioch

ks. prof. Jan Walkusz

dr Róża Wosiak – Śliwa

 

Skład osobowy RJK  II kadencji ( w latach 2008 – 2010)

prof. Edward Breza – przewodniczący

dr Róża Wosiak–Śliwa – zastępca przewodniczącego

Karolina Serkowska – sekretarz

Eugeniusz Pryczkowski – członek prezydium
Tomasz Fopke – członek prezydium
dr Marek Cybulski
Lucyna Sorn
ks. dr Leszek Jażdżewski
Felicja Baska–Borzyszkowska
Danuta Pioch
Elżbieta Bugajna
Eugeniusz Gołąbek
Stanisław Janke
Roman Drzeżdżon
Dariusz Majkowski
Karol Rhode
Wojciech Makurat

Skład osobowy RJK  III kadencji ( w latach 2011 – 2013)

Dr Małgorzata Klinkosz – p.o. przewodniczącego
Danuta Pioch – członek prezydium
Łukasz Jabłoński – członek prezydium

Bożena Ugowska- członek prezydium

Eugeniusz Pryczkowski- członek prezydium

Prof. Edward Breza

Felicja Baska-Borzyszkowska
Ewa Świątek – Brzezińska
Elżbieta Bugajna
Prof. Marek Cybulski
Piotr Dziekanowski
Dr Adela Kuik – Kalinowska
Prof. Daniel Kalinowski
Wanda Lew Kiedrowska
Tadeusz Kobiela
Andrzej Lemańczyk
Dariusz Majkowski
Dr Dusan Pazdjerski
Karol Rhode
Karolina Serkowska
Dr hab. Danuta Stanulewicz – Skrzypiec
Dr Róża Wosiak – Śliwa
Prof. Hanna Popowska – Taborska  – konsultant językowy PAN
Prof. Jadwiga Zieniukowa  – konsultant językowy PAN


REGÙLAMIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA

REGULAMIN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO