Konkurs „Bëlny Szkólny”

Tczëwôrtny Wastnë i Wastowie,

Serdeczno rôczimë do ùdzélu w PIERSZI EDICJE ògłoszonégò przez Zarząd Òglowi Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô KÒNKÙRSU „BËLNY SZKÓLNY” na nôlepszégò, wëapartniwającégò sã w swòjim didakticznym i spòlëznowim dzejanim, szkólnégò kaszëbsczégò jãzëka.

Do Kònkùrsu je mòżno zgłaszac kandidaturë szkólnëch, chtërny swòją starą przëczëniwają sã do rozmajitoôrtnégò rozwiju szkòłowników, a téż do zachòwaniô i rozkòscérzaniô jãzëka i kaszëbsczi kùlturë. Jesmë dbë, że latosô – pierszô edicjô Kònkùrsu, dozwòli nié leno wëbrac, ale téż szerzi pòznac nadzwëkòwé òsobòwòscë widzałëch pedagògów.


Nauczanie języka kaszubskiego oraz rozwój edukacji regionalnej są jednym z głównych priorytetów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Dzięki zaangażowaniu społeczności zrzeszonej udało się wypracować sprzyjające nauczaniu warunki prawno- finansowe, co spowodowało intensyfikację rozwoju kaszubskich instytucji edukacyjnych. Odprawie trzydziestu lat, kiedy to na mocy artykułu 13. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stworzono podstawy prawne do wprowadzania nauczania języka kaszubskiego w szkole. Od tego momentu w ofercie programowej coraz liczniejszych placówek oświatowych – głównie szkół podstawowych i gimnazjów – wprowadzać zaczęto język kaszubski jako przedmiot o charakterze fakultatywnym. Jak wskazują statystyki, cieszy się on ciągle wzrastającym zainteresowaniem ze strony uczniów. Według danych Systemu Informacji Oświatowej w obecnym roku szkolnym 2019/2020 języka kaszubskiego uczy 20 500 dzieci i młodzieży.


Szczególnego znaczenia nabiera dzisiaj zatem atrakcyjność nauki języka kaszubskiego. Jako przedmiot, którego naukę uczniowie podejmują dobrowolnie, język kaszubski wśród różnych oferowanych przez system oświaty możliwości musi okazywać się atrakcyjniejszy od innych, tak aby sprostać konkurencji. Kluczową rolę w tym, że nauczanie „rodny mòwë” jest atrakcyjne dla ucznia, odgrywa nauczyciel – kaszubista. A czasy i wyzwania, z którymi przyszło zmierzyć się, nauczycielom i dyrektorom szkół, a także uczniom i ich rodzicom w ostatnim czasie, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na pewno wymagają wielu poświęceń i ogromnego zaangażowania, aby umożliwić uczniom rozwijanie ich zainteresowań kulturą, historią i językiem regionu poprzez prowadzenie nauczania języka kaszubskiego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Dlatego Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie postanowiło uhonorować nauczycieli, którzy swoim zaangażowaniem przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju uczniów naszego regionu oraz zachowania i rozwoju języka, kultury kaszubskiej.


Komisja Konkursowa wyłoni:
Laureata, który otrzyma tytuł „Bëlny Szkólny” i okolicznościową statuetkę oraz dwóch wyróżnionych. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną ufundowaną przez obecnego prezesa ZKP Jana Wyrowińskiego oraz bon na zakup książek. Wyróżnieni nauczyciele otrzymają bony na zakup książek.


Zgłoszenia kandydatów do końca lipca 2020 r.


Regulamin Konkursu
Wniosek
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w załączeniu


Termin:
Wnioski można składać do 31 lipca 2020 r.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku): tel.: 58 301 27 31/ kom. 571 257 894
e-mail: edukacja@kaszubi.pl


Wniosek:

Wniosek (zał. nr 1) należy uzupełnić następnie wydrukować i przesłać na przesłać na adres:

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ul. Straganiarska 20-23, 80-837 Gdańsk.

Na kopercie należy napisać Konkurs „Bëlny Szkólny”

O przyjęciu zgłoszenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.


Kryteria:
Kandydat do tytułu „Bëlny Szkólny” musi być czynnym zawodowo nauczycielem szkoły lub placówki oświatowej publicznej lub niepublicznej, z co najmniej 10 letnim stażem pracy w zawodzie nauczyciela – kaszubisty. Komisja konkursowa bierze pod uwagę zarówno umiejętności zindywidualizowanego podejścia do uczniów, jak i budowania zespołu klasowego, rozwijania ich zainteresowań kulturą, historią i językiem regionu. Do tytułu „Bëlny Szkólny” nominowani są pedagodzy, którzy dla swoich uczniów są autentycznymi przewodnikami w wędrówce po „małej ojczyźnie”, pokazując im często nieznane miejsca, historie, ludzi… A nade wszystko dbają o rozwój i zachowanie języka kaszubskiego. Pamiętając jednocześnie, jak pisał ks. prof. Janusz Pasierb, że „małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyźnie ludzi”.


Zgłoszenia nauczycieli, procedury konkursowe:
Wnioski o nadanie tytułu mogą składać: dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej; organ prowadzący placówkę; rada szkoły lub placówki; rada rodziców; samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa.


Ogłoszenie wyników:
Laureata i wyróżnionych poznamy jesienią podczas uroczystości nadania tytułu „Bëlny Szkólny”


Czekómë na zgłoszenia!
Wôrt je pòkazac, że nôùka kaszëbsczégò jãzëka mòże bëc czarowną, pòspólną drogą szkólnégò i ùcznia.


                                      Z wyrazami szacunku


                                   Prezes
                                 Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
                                Jan Wyrowiński

 

List Prezesa ZKP – pdf