Etnofilologia kaszubska na UG!

Nie znajdziesz takich studiów nigdzie poza Gdańskiem. I nie dotyczy to wyłącznie specyficznych na skalę europejską merytorycznych treści kształcenia z nauką języka kaszubskiego na pierwszym miejscu, ale i formy studiowania: w małej grupie, bardzo blisko potencjalnego przyszłego pracodawcy i z niespotykaną powszechnie wysoką indywidualizacją programu studiów. Łączy nas język, wzbogaca różnorodność. Wśród studentów kaszubistyki są: poloniści, angliści, etnografka, archeolog, tłumacz, dziennikarka i przedstawiciele różnych obszarów sztuki: śpiewu i tańca, haftu, malarstwa… Dodać do tego należy różny stopień znajomości języka i kultury, nadto duże zaangażowanie w życie małej ojczyzny: praca w stowarzyszeniach, zrzeszeniach, kołach, zespołach… ŁĄCZY nas nieprzeciętna nieobojętność!!!

Fundament studiów tworzy praktyczna nauka języka kaszubskiego (mówienie i pisanie) zanurzona w kształceniu kulturowym m.in. w formie praktycznej nauki języka w terenie; to wyjątkowa sytuacja dla lektoratu, aby „gadać” z rodzimymi użytkownikami języka tak często i systematycznie, nadto w zaaranżowanych sytuacjach społeczno-kulturowych. W przypadku nauki kaszubskiego nie trzeba korzystać z Erazmusa, aby doskonalić język! Z uczelnią współpracują instytucje kultury i szkoły. Profil praktyczny studiów oznacza ścisłą współpracę z przyszłym potencjalnym pracodawcą. Przez ostatnie lata udało się pozyskać dotację z Ministerstwa, dzięki której wzbogacano ofertę kształcenia w szkolenia (np. animacja kultury, techniki aranżacji pracy zespołowej), wyjazdy studyjne, a nawet obozy językowo-naukowe.

W PROGRAMIE STUDIÓW FILOLOGICZNYCH przedmioty:

– językoznawcze (historia języka i wiedza o współczesnej kaszubszczyźnie, dialekty i gwary nadto wszystko na tle porównawczym innych języków słowiańskich),

– literaturoznawcze  (literatura pomorska, historia literatury kaszubskiej, poetyka, czytanie tekstów folkloru),

– historia i kultura Kaszub i Pomorza,  dzieje ruchu regionalnego, polityka językowa i etniczna w Polsce i Europie.

Wykłady, ćwiczenia i praktyki związane z kształceniem kompetencji profesjonalnych dają uprawnienia nauczycielskie i konkretne umiejętności dla pracowników mediów i innych instytucji publicznych wspierających działania mające na celu zachowanie dziedzictwa

 Rekrutacja: www.rekrutacja.ug.edu.pl

Po ukończeniu studiów licencjackich absolwent będzie mógł kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia m.in. na kierunkach filologicznych lub na kulturoznawstwie, pedagogice, socjologii, politologii, historii, etnologii, filozofii… Po ukończeniu studiów można szukać zatrudnienia jako nauczyciel, dziennikarz w mediach lokalnych, działacz kultury (pracownik domu kultury, animator życia społecznego, specjalista w urzędach administracji publicznej), edytor, korektor w redakcjach prasowych i w wydawnictwach i we wszystkich innych zawodach, gdzie wymaga się znajomości języka kaszubskiego oraz rozbudowanych kompetencji społecznych.

Więcej informacji na stronie: http://www.kaszubi.pl/o/etnofilologia